LUCAS 10

1Human niini, nagpili ang Ginoo ug laing 72 ka tawo. Gipadala niya sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsatagsa ka lungsod ug dapit nga hapit na niyang adtoan. 2Miingon siya kanila, "Ang anihon daghan apan diyutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. 3Lakaw kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga nating karnero taliwala sa mga lobo. 4Ayaw pagdala ug puntil o bag o sandalyas ug ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. 5Bisan diing balaya kamo moabot, unaha ninyo pag-ingon, ‘Ang panagdait maania niining balaya.’ 6Kon didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong panghinaot sa pakigdait. Kon wala, ang inyong panghinaot sa pakigdait mobalik ra kaninyo. 7Pabilin kamo niadtong balaya; kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo kay ang mamumuo angay gayod nga suholan. Ayaw pagbalhinbalhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. 8Kon moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. 9Ayoha ang mga masakiton niadtong lungsora ug ingna ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. 10Apan sa dihang moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingna ninyo ang mga tawo, 11‘Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil among taktakon agig pasidaan batok kaninyo apan timan-i nga hapit na maghari ang Dios!’ 12Sultihan ko kamo nga sa Adlaw sa Paghukom mas grabi pa ang katalagman nga mahiagoman niadtong lungsora kay sa Sodoma! 13"Alaot ikaw, Corasin! Ug alaot usab ikaw, Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo nangahimo pa unta didto sa Tiro ug sa Sidon, dugay na untang naghinulsol ang mga tawo didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsul-ob ug bisting sako ug nagbolibod ug abo sa ilang kaugalingon. 14Sa Adlaw sa Paghukom, mas kaluy-an pa unya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo. 15Ug ikaw, Capernaum, buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka hinuon ngadto sa impirno!" 16Unya miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako." 17Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo ug miingon, "Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan!" 18Si Jesus mitubag kanila, "Nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. 19Pamati kamo! Gihatagan ko kamog gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin ug sa mga tanga ug sa tanang gahom sa Yawa, ug walay makaunsa kaninyo. 20Apan ayaw kamog kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo kondili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit." 21Niadtong higayona gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, "Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubut-on. 22"Gitugyan kanako sa akong Amahan ang tanang butang. Walay nakaila sa Anak gawas sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawas sa Anak ug kanila nga gipili sa Anak aron pailhon kinsa ang Amahan." 23Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, "Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita! 24Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari ang buot motan-aw sa inyong nakita apan wala makakita ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati." 25Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa Balaod aron pagsulay kang Jesus. Nangutana siya, "Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon?" 26Si Jesus mitubag kaniya, "Unsa may giingon sa Kasulatan? Ug giunsa man nimo kini pagsabot?" 27Ang magtutudlo sa Balaod mitubag, "‘Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna’ ug ‘Higugmaa ang imong isigkatawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon.’" 28Mitubag si Jesus, "Husto ang imong tubag! Buhata kana ug makadawat ka sa kinabuhi." 29Apan gusto sa magtutudlo sa Balaod nga ilhon siyang matarong busa nangutana pa gayod siya kang Jesus, "Kinsa ba diay ang akong isigkatawo?" 30Si Jesus mitubag, "May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jerico ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihuboan nila siya, gibun-og ug gibiyaan nga himalatyon. 31Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niadtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. 32Unya nahiagi usab ang usa ka Levita. Sa pagkaduol niya, mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. 33Apan may usa ka Samaryanhon nga nagpanaw niadtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan. Sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. 34Miduol siya kaniya ug gibuboan niyag lana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkosan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka balay abotanan ug didto iyang gialimahan siya. 35Sa pagkaugma mihatag siyag duha ka denario ngadto sa tig-atiman sa abotanan ug mitugon, ‘Atimana siya ug inigbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto.’" 36Ug si Jesus mitapos pag-ingon, "Karon, sa imong hunahuna kinsa man niining tulo ang nagpamatuod nga isigkatawo sa gitulisan?" 37Ang magtutudlo sa Balaod mitubag, "Kadtong naluoy kaniya." Si Jesus miingon, "Busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat." 38Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babaye nga ginganlag Marta nga miabiabi kaniya didto sa iyang balay. 39May igsoon siyang babaye nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. 40Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila busa miduol siya ug miingon, "Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya nga motabang kanako." 41Apan ang Ginoo mitubag kaniya, "Marta, Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang 42nga usa ra man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\