LUCAS 11

1Usa niana ka higayon nag-ampo si Jesus didto sa usa ka dapit. Sa pagkahuman niyag ampo, miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, "Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an." 2Si Jesus miingon kanila, "Kon mag-ampo kamo, ingna: ‘Amahan: Simbahon unta ang balaan mong ngalan, maghari ka unta kanamo. 3Ihatag kanamo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. 4Ug pasayloa kami sa among mga sala kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay.’" 5Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug moingon kaniya, ‘Bay, pabayloa kog tulo ka buok pan 6kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayod akoy ikapakaon kaniya.’ 7Unya tubagon ka sa imong higala didto sa sulod, ‘Ayaw na akog samoka! Gitrangkahan na ang pultahan ug ako ug ang akong kabataan nanghigda na busa dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa.’ 8Sultihan ko kamo nga bisag higala ka niya, dili siya mobangon ug mohatag kanimog pan. Apan mobangon na lang siya ug mohatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. 9Busa sultihan ko kamo: Pangayo kamo ug kamo hatagan; pangita kamo ug kamo makakaplag; pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. 10Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. 11Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang mohatag sa inyong anak ug bitin kon siya mangayog isda? 12O mohatag kaniyag tanga kon mangayo siyag itlog? 13Bisan pa sa inyong pagkadaotan, mahibalo kamong mohatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga mohatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya!" 14Usa ka panahon niana gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tawong amang ug nahibulong ang mga tawo. 15Apan pipila kanila miingon, "Si Beelsebul nga pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniyag gahom sa pagpapahawa kanila!" 16Dihay uban nga buot mobitik kaniya mao nga mihangyo sila kaniya sa paghimog usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. 17Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, "Bisan unsang nasora nga magkabahinbahin ug mag-unay pag-away dili molungtad ug dugay, ug ang banay nga mabahinbahin maungkag. 18Busa kon diha usab sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay ug away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian? Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay gihatagan ako ni Beelsebul ug gahom paghimo niini. 19Kon giingon nako niini paghingilin ang mga yawa, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila? Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo! 20Ang tinuod mao nga naghingilin ako sa mga yawa pinaagi sa gahom sa Dios ug nagpamatuod kini nga miabot na ang paghari sa Dios diha kaninyo. 21"Kon ang usa ka tawo nga kusgan ug sangkap sa tanang hinagiban magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. 22Apan kon may mas kusgan pa nga mosulong ug mobuntog sa maong tawo, ang labing kusgan moilog sa tanang hinagiban nga gisaligan niadtong tawhana ug bahinbahinon sa mas kusgan ang tinulis. 23"Ang dili dapig kanako batok gayod kanako, ug ang dili motabang kanako sa pagtigom, nagpatibulaag. 24"Sa panahon nga mogula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroysuroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kon dili siya makakitag dapit, moingon siya, ‘Mobalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto.’ 25Busa mobalik siya ug makakaplag sa balay nga nahinlo na ug maayo nang pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. 26Unya mogula siya ug magdalag laing pito ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mopuyo didto. Busa sa kataposan, ang kahimtang niadtong tawhana mahimong labi pang daotan kay sa sinugdan." 27Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babaye nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tawo ug miingon kaniya, "Bulahan ang babaye nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo!" 28Apan si Jesus mitubag, "Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini!" 29Samtang nagpunsisok ang mga tawo libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti, "Pagkadaotan gayod sa katawhan niining panahona! Nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila gawas niadtong nahitabo kang Jonas. 30Ingon nga si Jonas maoy usa ka ilhanan alang sa mga tawo sa Ninibe, ang Anak sa Tawo usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tawo niining panahona. 31Sa Adlaw sa Paghukom, ang Rayna sa Habagatan motungha ug mosudya sa mga tawo niining panahona kay mipanaw man siyag katunga sa kalibotan aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulon-an ni Solomon. Ug hibaloi nga ania dinhi ang labaw pa kang Solomon. 32Sa Adlaw sa Paghukom ang mga tawo sa Ninibe motungha ug mosudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas. Ug hibaloi nga ania dinhi ang labaw pa kang Jonas! 33"Walay magdagkot ug suga ug unya tagoan o tabonan kini sa gantangan. Ibutang gayod hinuon kini sa tungtonganan aron makakita ang mga tawo sa kahayag inigsulod nila. 34Ang imong mata mao ang suga sa imong lawas. Kon maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kon daot ang imong mata, malukop sa kangitngit ang tibuok mong lawas. 35Busa pagbantay nga ang kahayag nga anaa kanimo dili kangitngit. 36Kay kon ang tibuok mong lawas puno sa kahayag ug walay bahin niini nga anaa sa kangitngit, kini malukop gayod sa kasanag sama nga ang usa ka suga nagdan-ag kanimo sa tibuok nga kasanag niini." 37Sa nahuman na si Jesus ug sulti, may usa ka Pariseo nga midapit kaniya sa pagpangaon busa miadto siya ug nakigsalo kaniya. 38Natingala ang Pariseo sa pagkamatikod niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pa mokaon. 39Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, "Kamong mga Pariseo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa ug plato apan ang sulod ninyo puno sa pagpanikas ug kadaotan. 40Mga buang! Dili ba ang Dios nga maoy nagbuhat sa gawas nga bahin mao usab ang nagbuhat sa sulod? 41Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabos ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. 42"Pagkaalaot ninyong mga Pariseo! Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo ka bahin sa mga lamas ingon sa herbabuyna ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. 43"Pagkaalaot ninyong mga Pariseo! Gusto kamo sa labing maayong mga lingkoranan sulod sa mga sinagoga ug yukboan kamo didto sa mga merkado. 44Pagkaalaot gayod ninyo! Sama kamo sa mga lubong nga walay timaan nga wala lamang hibaloi sa mga tawo nga ila diayng gitamakan." 45Unya usa sa mga magtutudlo sa Balaod miingon kaniya, "Magtutudlo, sa imong pagsulti niini imo usab kaming gipakaulawan!" 46Si Jesus mitubag, "Pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa Balaod! Gipapas-an ninyo ang mga tawo sa makabuktot nga palas-anon apan kamo mismo dili man gani mohikap niini bisan sa usa na lang ka tudlo ninyo aron pagtabang kanila. 47Pagkaalaot ninyo! Nagbuhat kamo ug nindot nga mga lubnganan alang sa mga propeta nga gipatay sa inyong mga katigulangan. 48Sa ingon niini kamo mismo miangkon nga kamo miuyon sa gibuhat sa inyong mga katigulangan kay sila maoy nagpatay sa mga propeta ug kamo ang nagbuhat sa ilang mga lubnganan. 49Tungod niini ang Kaalam sa Dios nag-ingon, ‘Padad-an ko silag mga propeta ug mga sinugo ug ilang lutoson ang uban ug ang uban ilang patyon.’ 50Busa paninglan ang mga tawo niining panahona tungod sa ilang pagpatay sa tanang mga propeta sukad pa sa pagbuhat sa kalibotan 51gikan sa pagpatay kang Abel ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga gipatay taliwala sa halaran ug sa balaan nga dapit. Oo, sultihan ko kamo silotan gayod ang mga tawo niining panahona tungod niining tanan! 52"Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa Balaod! Gitipigan ninyo ang yawi nga maoy moabli sa pultahan sa kahibalo apan kamo mismo wala mosulod ug gisanta ninyo ang buot mosulod niini!" 53Sa dayong biya ni Jesus niadtong dapita, gisaway siya pag-ayo sa mga magtutudlo sa Balaod ug sa mga Pariseo ug nangutana sila kaniya mahitungod sa daghang mga butang. 54Gisulayan nila siya paglit-ag aron masakpan siya nga nasayop sa iyang gisulti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\