LUCAS 12

1Usa ka higayon niana linibo ka mga tawo ang nagpunsisok kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an, "Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron-ingnon. 2Bisan unsay gitabonan madayag ug ang tanang tinagoan mabutyag. 3Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak, isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. 4"Sultihan ko kamo, mga higala: ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. 5Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlokan: kahadloki ang Dios nga human mopatay, may gahom sa pagtambog kang bisan kinsa ngadto sa impirno. Oo, kahadloki gayod ninyo siya! 6Dili ba ang lima ka gagmayng langgam ibaligya man lang ug duha ka dako? Apan walay usa kanila nga malimtan sa Dios. 7Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok; labaw pa kaayo kamog bili kay sa daghang gagmayng langgam! 8"Sultihan ko kamo nga bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akoa, mao usab kini ang buhaton ngadto kaniya sa Anak sa Tawo atubangan sa mga anghel sa Dios. 9Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya akoa, ilimod usab siya sa Anak sa Tawo atubangan sa mga anghel sa Dios. 10"Bisan kinsay magsultig daotan batok sa Anak sa Tawo pasayloon. Apan ang magsultig daotan batok sa Espiritu Santo dili gayod pasayloon. 11"Kon ikiha kamo nila didto sa mga sinagoga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kon unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. 12Kay inig-abot nianang panahona tudloan kamo sa Espiritu Santo unsay angay ninyong isulti." 13Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, "Magtutudlo, sultihi ang akong igsoon nga bahinan ako niya sa katigayonan nga gibilin kanamo sa among amahan." 14Si Jesus mitubag kaniya, "Kinsa may naghatag kanakog katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayonan tali kaninyong duha?" 15Ug mipadayon siya pagsulti kanilang tanan, "Pagbantay kamo ug likayi ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tawo wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato." 16Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya: "Dihay usa ka dato nga may yuta nga maayog abot. 17Namalandong siya, ‘Wala na akoy kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton? 18Ah, kini mao ang akong buhaton,’ miingon siya sa iyang kaugalingon; ‘gub-on ko ang akong kamalig ug magtukod ako ug mas dako diin akong tigumon unya ang abot ug ang uban kong mga kabtangan. 19Unya moingon ako sa akong kaugalingon: Pagkabulahan nimo! Anaa na kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay!’ 20Apan ang Dios miingon kaniya, ‘Oy, buang! Niini gayong gabhiona mamatay ka, unya kinsa na may makapanag-iya nianang tanang butang nga imong gitigom alang sa imong kaugalingon?’" 21Ug mitapos si Jesus pag-ingon, "Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom ug mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios." 22Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mao kini ang hinungdan nga nag-ingon ako kaninyo: Ayaw kamo kabalaka sa pagkaon nga inyong gikinahanglan aron kamo mabuhi o mahitungod sa sapot nga inyong gikinahanglan alang sa inyong lawas. 23Kay ang kinabuhi mas mahinungdanon pa kaayo kay sa pagkaon ug ang lawas mas mahinungdanon pa kaayo kay sa sapot. 24Tan-awa ang mga uwak: wala sila magpugas ni mag-ani. Wala silay tigomanan o kamalig apan ang Dios nagpakaon kanila! Labaw pa kamo kaayog bili kay sa mga langgam! 25Kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka mahitungod niini? 26Kon dili kamo makadumala bisan niining gamayng butang, nganong mabalaka man kamo sa ubang mga butang? 27Tan-awa giunsa pagtubo sa mga ihalas nga kabulakan: wala sila magbudlay o maghabol alang sa ilang kaugalingon. Apan sultihan ko kamo nga bisan si Solomon nga dato na kaayo walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. 28Kon gibistihan sa Dios ang mga sagbot nga karong adlawa ania pa apan ugma wala na kay isugnod man sa hudno, unsa pa kaha kamo? Pagkadiyutay sa inyong pagsalig! 29"Busa ayaw kamo kabalaka sa inyong pagpangitag kan-on ug imnon. 30(Kay ang mga tawo nga wala magtuo sa Dios kanunayng nangita niining tanan.) Nasayod ang inyong Amahan nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. 31Unaha hinuon pagpahari ang Dios diha sa inyong kinabuhi ug magsangkap siya kaninyo niining mga butanga. 32"Ayaw kahadlok, gamayng panon! Kay ang inyong Amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa Gingharian. 33Ibaligya ang tanan ninyong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Pagsangkap kamog mga puntil nga dili madunot ug tigoma ang inyong mga bahandi didto sa langit. Didto dili gayod kini mokunhod kay walay kawatan nga makahilabot niini o anay nga makakutkot. 34Kay hain gani ang inyong bahandi atua usab didto ang inyong kasingkasing. 35"Pag-andam kamo sa bisan unsay modangat. Baksig hugot ang inyong mga bisti ug dagkoti ang inyong mga suga 36sama sa mga sulugoon nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon gikan sa kombira sa kasal. Sa dihang moabot ug manuktok ang agalon, ablihan dayon sa mga sulugoon ang pultahan. 37Bulahan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nag-andam! Sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkoron niya sila sa kan-anan ug silbihan. 38Ug bulahan sila kon makaplagan niya nga andam bisan kon moabot siya sa tungang gabii o kaadlawon na! 39Ug timan-i kini: kon nahibalo pa ang tagbalay kanus-a moabot ang kawatan, dili gayod siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. 40Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang Anak sa Tawo moabot sa oras nga wala ninyo paabota." 41Unya miingon si Pedro, "Ginoo, nagsugilon ka ba niining sambingaya alang kanamo lamang o gitumong mo ba kini sa tanan?" 42Ang Ginoo mitubag, "Kinsa ba diay ang buotan ug maalamon nga sulugoon nga maoy tugyanan sa iyang agalon pagdumala sa panimalay ug paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang bahin sa pagkaon sa husto nga panahon? 43Bulahan kadtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. 44Sultihan ko kamo: ang agalon maghimo niadtong maong sulugoon nga tinugyanan sa tanan niyang katigayonan. 45Apan kon kadtong maong sulugoon moingon sa iyang kaugalingon, ‘Dugay pa moabot ang akong agalon’ ug unya mosugod siya pagpamunal sa kauban niyang mga sulugoon nga lalaki ug babaye ug magpalabig kaon ug inom ug maghuboghubog, 46ug unya mahibalik ang agalon usa niana ka adlaw nga wala paabota sa sulugoon ug sa panahon nga wala niya hibaloi, tagudtaguron siya sa iyang agalon ug pahiagomon sa gidangatan sa ubang tampalasan nga sulugoon. 47"Ang sulugoon nga nasayod unsa ang buot ipabuhat kaniya sa iyang agalon apan dili mag-andam ug dili magtuman sa ipabuhat, latoson sa makadaghan. 48Apan ang sulugoon nga wala masayod unsa ang gusto sa iyang agalon unya makabuhat ug butang nga tungod niini angay siyang latoson, silotan sa diyutay nga latos. Ang tawo nga gihatagag daghan, paninglag daghan. Apan ang gihatagag daghan pa gayod, paninglan usab ug mas daghan pa. 49"Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibotan ug pagkaayo unta kon kini misilaob na! 50Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. 51Naghunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibotan? Tug-anan ko kamo: dili pakigdait ang akong gidala kondili pagkabahinbahin! 52Sukad karon ang usa ka panimalay nga may lima ka sakop mabahin, tulo batok sa duha ug duha batok sa tulo. 53Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babaye ug ang mga anak nga babaye makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babaye makigbatok sa iyang mga binalaye ug ang mga binalaye makigbatok sa ilang ugangang babaye." 54Miingon usab si Jesus sa mga tawo, "Inigkakita ninyo ug dag-om nga naggikan sa kasadpan, moingon dayon kamo, ‘Moulan dili madugay,’ ug moulan gayod. 55Ug sa pagkamatngon ninyo sa hangin nga naghuros gikan sa habagatan moingon kamo, ‘Moinit karon,’ ug moinit gayod. 56Mga tigpakaaron-ingnon! Makamao kamong mosabot sa kahulogan sa dagway sa yuta ug sa langit apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulogan niining panahona? 57"Ug nganong dili man kamo mismo makahukom unsay angay buhaton? 58Kon may mokiha kanimo, paningkamot sa pagpakig-uli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan aron dili ka niya dad-on ngadto sa maghuhukom ug itugyan ka niya ngadto sa polis ug ibalhog ka niya ngadto sa bilanggoan. 59Timan-i kini: dili ka gayod buhian hangtod kabayran mo ang kataposang usa ka dako sa imong multa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\