LUCAS 13

1Niadtong higayona may mga tawo didto nga misugilon kang Jesus mahitungod sa mga taga-Galilea nga gipamatay ni Pilato samtang naghalad sila ngadto sa Dios. 2Apan miingon si Jesus kanila, "Nagtuo ba kamo nga labaw pa sila ka makasasala kay sa ubang Galileanhon tungod kay gipamatay kining mga tawhana sa maong paagi? 3Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila! 4Mahitungod niadtong 18 nga nangamatay didto sa Siloam kay natumpagan sa tore, naghunahuna ba kamo nga kadto sila mas daotan pa kay sa tanang lumolupyo sa Jerusalem? 5Dili! Sultihan ko kamo nga kon dili kamo maghinulsol ug mobiya sa inyong mga sala, mangamatay usab kamong tanan sama kanila." 6Unya misulti si Jesus kanila niining sambingaya: "May usa ka tawo nga may kahoyng igera diha sa iyang parasan. Miadto siya aron pagpangita ug bunga niini apan wala siyay nakaplagan. 7Busa miingon siya sa iyang hardinero, ‘Tan-awa ra, tulo na karon ka tuig nga nag-anhian ako dinhi aron pagpangitag bunga niining kahoya, apan wala gayod akoy nakaplagan bisag usa. Busa putla kini kay nag-usik lamang sa katambok sa yuta.’ 8Apan ang hardinero mitubag, ‘Pasagdi una, sir, bisan niining tuiga na lamang kay akong kalotan ang palibot sa punoan ug unya akong abunohan. 9Kon mamunga kini sa sunod tuig, maayo. Apan kon dili, ipaputol kini.’" 10Usa niana ka Adlawng Igpapahulay nagtudlo si Jesus didto sa usa ka sinagoga. 11Didto may babaye nga giyawaan ug tungod niini, nasakit siya sulod na sa 18 ka tuig. Nagtikuko siya ug dili na makatuyhad. 12Sa pagkakita ni Jesus kaniya, miingon siya sa babaye, "Naayo na ikaw sa imong sakit!" 13Iyang gihikap ang babaye ug dihadiha nakatuyhad ang babaye ug gidayeg niya ang Dios. 14Ang opisyal sa sinagoga nasuko nga si Jesus nag-ayo sa masakiton sa Adlawng Igpapahulay ug miingon siya sa mga tawo, "May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi kamo nianang mga adlawa kon gusto kamong mamaayo, apan dili sa Adlawng Igpapahulay!" 15Mitubag ang Ginoo kaniya, "Mga tigpakaaron-ingnon kamo! Dili ba nga sa Adlawng Igpapahulay bisan kinsa kaninyo mobadbad man sa inyong baka o asno gikan sa kuwadra ug dad-on ninyo kini ngadto sa gawas aron paimnon? 16Karon, aniay kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod na sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayohon sa Adlawng Igpapahulay?" 17Naulaw ang tanan niyang mga kaaway sa pagkadungog nila sa tubag niya samtang ang tanang mga tawo nalipay sa kahibulongang mga buhat ni Jesus. 18Si Jesus miingon, "Sama sa unsa man ang Paghari sa Dios? Ug sa unsa ko man kini itandi? 19Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini ug nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam diha sa mga sanga niini." 20Unya nangutana pag-usab si Jesus, "Sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? 21Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babaye ug gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa." 22Mipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem ug nanudlo siya sa kalungsoran ug sa kabalangayan nga iyang giagian. 23Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, diyutay ra ba ang maluwas?" Si Jesus mitubag, 24"Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan kay daghan ang mosulay apan dili makasulod. 25Mobangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug moingon, ‘Sir, ablihi intawon ang pultahan!’ Ug motubag siya kaninyo, ‘Wala ako mahibalo kon taga diin kamo!’ 26Unya motubag usab kamo, ‘Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod!’ 27Apan motubag siya pag-usab, ‘Wala ako mahibalo kon taga diin kamo. Palayo kamo kanako—kamong mga daotan!’ 28Maghilak unya kamo ug magkagot ang inyong mga ngipon inigkakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta didto sa Gingharian sa Dios samtang kamo adto ra sa gawas! 29Daghang mga tawo ang mangabot gikan sa sidlakan ug sa kasadpan ug gikan sa amihanan ug sa habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa Gingharian sa Dios. 30Ug unya adunay naulahi nga mahiuna ug aduna usay nahiuna nga maulahi." 31Niadtong higayona, may pipila ka mga Pariseo nga miabot kang Jesus ug miingon kaniya, "Kinahanglan nga mopahawa ka dinhi ug moadto sa ubang dapit kay si Herodes buot mopatay kanimo." 32Si Jesus mitubag, "Adtoa ug suginli kanang mananap nga milo: ‘Naghingilin ako sa mga yawa ug nag-ayo sa mga masakiton karon ug ugma ug sa ikatulo ka adlaw akong taposon ang akong buluhaton.’ 33Apan mopadayon gayod ako sa akong panaw karong adlawa, ugma ug sa sunod nga adlaw. Dili maayo sa usa ka propeta nga patyon sa gawas sa Jerusalem. 34"Jerusalem, O Jerusalem! Imong gipamatay ang mga propeta ug gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo! Pagkadaghang higayon nga buot ako mogakos sa tanan mong mga anak, ingon sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan dili ka buot nga buhaton ko kini! 35Karon ang imong balay biyaan sa hingpit. Dili ka na makakita kanako hangtod sa adlaw nga ikaw moingon, ‘Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo.’"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\