LUCAS 14

1Usa niana ka Adlawng Igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mokaon ug gipanid-an siya pag-ayo sa mga tawo. 2Unya dihay tawo nga ang mga bitiis ug mga bukton nanghupong nga miduol kang Jesus. 3Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa Balaod ug sa mga Pariseo, "Gitugot ba sa atong Balaod ang pag-ayog masakiton sa Adlawng Igpapahulay?" 4Apan wala sila motubag. Unya gigunitan ni Jesus ang tawo ug giayo ug gipalakaw. 5Unya miingon siya kanila, "Kon usa kaninyo may anak o may baka nga mahulog sa atabay sa Adlawng Igpapahulay, dili ba ninyo kuhaon kini niana gayong adlawa?" 6Apan wala sila makatubag sa iyang pangutana. 7Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan busa misugilon siya niining sambingaya ngadto kanilang tanan: 8"Kon dapiton gani kamo sa usa ka kombira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang halangdon kay kanimo 9ug ang nagdapit kaninyong duha moduol ug moingon kanimo, ‘Siyay palingkora diha.’ Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. 10Apan, kon dapiton ka, adto hinuon lingkod sa labing ubos nga dapit aron ang nagdapit kanimo moduol ug moingon: ‘Higala, balhin ngari sa pinasidunggang dapit.’ Sa ingon niini, kapasidunggan ka sa atubangan sa tanang dinapit. 11Kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas." 12Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, "Kon ikaw magkombira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsoon o ang imong mga paryenti o ang mga dato nimong mga silingan kay sila mobalos pagdapit kanimo ug sa ingon niini mabaslan ka sa imong gibuhat. 13Kon magkombira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang ug ang mga buta 14ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios inigkabanhaw sa mga matarong." 15Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kan-anan nakadungog niini ug miingon siya kang Jesus, "Bulahan kadtong makatambong sa kan-anan didto sa Gingharian sa Dios!" 16Si Jesus miingon kaniya, "May tawo nga naghimog dakong kombira ug daghang mga tawo ang iyang gidapit. 17Sa pag-abot na sa adlaw sa kombira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. 18Apan namalibad ang tagsatagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, ‘Nakapalit akog yuta ug kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasayloa nga dili ako makatambong.’ 19Ang ikaduha miingon, ‘Nakapalit akog lima ka parisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila busa pasayloa nga dili ako makatambong.’ 20Ug ang ikatulo miingon, ‘Bag-o pa akong gikasal busa dili ako makatambong.’ 21Tungod niini, mipauli ang sulugoon ug gisuginlan niya sa tanan ang iyang agalon. Labihang sukoa sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, ‘Lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuoksuokan sa lungsod ug dad-a nganhi ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang.’ 22Wala madugay miingon ang sulugoon, ‘Sir, natuman na ang imong sugo apan may bakante pa.’ 23Busa ang agalon miingon sa sulugoon, ‘Lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuokan nga gawas sa lungsod ug paanhia ang mga tawo aron mapuno ang akong balay. 24Sultihan ko kamo: walay usa niadtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kombira!’" 25Dihay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Jesus, ug miatubang siya kanila ug miingon, 26"Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsoon ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. 27Ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako dili mahimo nga akong tinun-an. 28Kon usa kaninyo naglaraw pagtukod ug tore, tun-an una niya kini ug iyang banabanaon pila ang magasto aron pagsuta kon may igo ba siyang salapi nga ikapahuman niini. 29Kay kon dili kini niya buhaton, unya dili mahuman ang tore tapos niya ikapahimutang ang patukoranan, biaybiayon unya siya sa tanan nga makakita sa gisangpotan. 30Ug moingon sila, ‘Kining tawhana nagpatugatugag tukod ug tore apan dili diay makahuman niini!’ 31Kon ang usa ka hari nga may 10,000 ka sundalo makiggubat batok sa laing hari nga may 20,000 ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kon makasukol ba siya sa maong hari. 32Kon dili siya makasukol, magpadala siya ug mensahero sa pagtagbo sa maong hari samtang atua pa siya sa layo aron makigsabotsabot alang sa kalinaw. 33Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. 34"Ang asin maayo. Apan kon kini kawad-an sa iyang kaparat, dili na kini maparat pag-usab. 35Dili na kini magpulos sa yuta o magamit nga abuno kondili ilabay na lamang. Busa pamati kon may dalunggan kamo!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\