LUCAS 16

1Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Dihay usa ka dato nga may piniyalan ug gisuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. 2Busa iyang gitawag ang piniyalan ug giingnan, ‘Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayonan kay sukad karon dili ka na piniyalan.’ 3Busa miingon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, ‘Papahawaon na ako sa akong agalon, unsa na may akong buhaton? Wala akoy igong kusog sa pagtrabaho ug bug-at ug maulaw usab ako nga magpakilimos. 4Ah, mao kini ang akong buhaton aron kon papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay.’ 5Busa iyang gitawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, ‘Pila bay utang nimo sa akong agalon?’ 6‘Usa ka gatos ka taro nga lana,’ mitubag ang tawo. ‘Ania ang imong bali. Lingkod ug 50 lang ang isulat,’ matod sa piniyalan. 7Ug giingnan niya ang usa, ‘Ug ikaw, pila may imong utang?’ ‘Usa ka libo ka bakid nga trigo,’ mitubag ang tawo. ‘Ania ang imong bali; 800 lang ang isulat,’ miingon ang piniyalan. 8Ang agalon niining tikasan nga piniyalan midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat kay ang mga tawo niining kalibotana mas maantigo modumala sa ilang buluhaton kay sa mga tawo nga iya sa kahayag." 9Ug si Jesus mipadayon sa pag-ingon, "Busa sultihan ko kamo: pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibotana aron inigkahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay kataposang puloy-anan. 10Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Ug kinsa kadtong limbongan sa gagmayng mga butang, limbongan usab sa dagko. 11Busa kon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi niining kalibotana, kinsay mopiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi? 12Ug kon dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo sa mga butang nga inyo? 13"Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon kay iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon; unongan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo mahimong magpaulipon sa Dios ug sa salapi." 14Sa pagkadungog sa mga Pariseo niining tanan, ilang gibugalbugalan si Jesus kay makisapi man sila. 15Miingon si Jesus kanila, "Nagpakamatarong kamo atubangan sa mga tawo apan nasayod ang Dios sa inyong mga kasingkasing. Kay ang giisip sa mga tawo nga bililhon kaayo walay bili sa atubangan sa Dios. 16"Ang Balaod ni Moises ug ang mga sinulat sa mga propeta hangtod lamang sa panahon ni Juan nga Magbubunyag. Sukad niadto gisangyaw ang Maayong Balita mahitungod sa Gingharian sa Dios ug nakigbisog ang tagsatagsa ka tawo sa pagsulod niini. 17Apan mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kay sa pagwagtang bisan sa labing diyutayng bahin sa Balaod. 18"Kinsa kadtong mobulag sa iyang asawa ug mangasawag lain nakapanapaw. Ug ang nangasawa sa babaye nga gibulagan sa iyang bana nakapanapaw usab. 19"May usa ka dato nga nagsul-ob sa mahalon kaayo nga bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. 20May usa usab ka kabos nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato, 21namasin nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamesa sa dato. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. 22Unya namatay si Lazaro ug gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab ug gilubong 23ug nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. 24Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, ‘Amahan! Kaloy-i intawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo!’ 25Apan si Abraham mitubag, ‘Anak, hinumdomi nga sa didto ka pa sa kalibotan, nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlon lamang kadaotan ang iyang nahiagoman. Apan karon malipayon na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. 26Gawas pa niining tanan, anaay lawom nga bung-aw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo.’ 27Ang dato mitubag, ‘Kon mao kana, Amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo 28kay aduna akoy lima ka igsoong lalaki. Paadtoa siya aron kapasidan-an sila aron dili mahianhi niining dapit sa kasakitan.’ 29Si Abraham miingon, ‘Atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila; sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta.’ 30Ang dato mitubag, ‘Apan Amahan, dili pa kana igo! Kon adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayod sila sa ilang mga sala.’ 31Apan miingon si Abraham, ‘Kon dili gani sila motuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayod sila makabig bisan pag may mabanhaw.’"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\