LUCAS 17

1Unya giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, "Ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala mahitabo gayod apan alaot ang tawo nga tungod kaniya mahitabo kining mga butanga. 2Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kay sa makaangin sa usa niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. 3Busa pagmatngon kamo! "Kon ang imong isigkatawo makasala, badlonga siya ug kon maghinulsol, pasayloa. 4Kon makasala siya kanimo sa makapito sulod sa usa ka adlaw ug sa matag higayon moanha siya kanimo ug moingon, ‘Naghinulsol ako,’ kinahanglan imo siyang pasayloon." 5Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, "Dugangi ang among pagtuo." 6Ug ang Ginoo mitubag, "Kon duna kamoy pagtuo nga sama sa gidak-on sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, ‘Maibot ug mabalhin ka ngadto sa dagat!’ ug kini motuman kaninyo. 7"Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nag-atiman sa mga karnero. Inig-abot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, ‘Pagdali diha aron mokaon ka’? 8Dili gayod! Imo hinuon siyang ingnon, ‘Andama ang akong panihapon ug unya pagbakos ug silbihi ako. Human nakog kaon, ikaw na usab!’ 9Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? 10Mao usab kamo. Kon nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo, ‘Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan.’" 11Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. 12Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya ug napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila 13ug naninggit, "Jesus! Magtutudlo! Kaloy-i intawon kami!" 14Nakita sila ni Jesus ug giingnan, "Lakaw ug pahiling kamo sa mga pari." Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. 15Ang usa kanila, sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. 16Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Samaryanhon kadtong tawhana. 17Unya miingon si Jesus, "Dili ba napulo man ka tawo ang nangaayo? Hain na man ang siyam? 18Nganong kini ra mang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat?" 19Ug miingon kaniya si Jesus, "Tindog ug lakaw! Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." 20May mga Pariseo nga nangutana kang Jesus kon kanus-a maghari ang Dios. Mitubag siya, "Ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. 21Walay makaingon, ‘Ania ra!’ o, ‘Atua ra!’ kay ang paghari sa Dios anaa sa sulod ninyo." 22Unya miingon siya sa mga tinun-an, "Moabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa Anak sa Tawo apan dili gayod kamo makakita niini. 23Adunay daghan nga moingon, ‘Tua didto!’ o, ‘Dia diri!’ Apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. 24Ingon nga ang kilat mokilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin, mao usab unya ang pag-abot sa Anak sa Tawo. 25Apan una sa tanan kinahanglang mag-antos siya pag-ayo ug unya isalikway sa mga tawo nga nagpuyo niining panahona karon. 26Ingon sa nahitabo sa panahon ni Noe, mao usab unya ang mahitabo inig-abot sa Anak sa Tawo. 27Nagpadayon ang tanan pagpangaon ug pagpanginom ug pagminyoay hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka unya miabot ang lunop ug milumos kanilang tanan. 28Mahisama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon ug pagpanginom, pagpamalit ug pagpamaligya, pagpananom ug pagpamuhat ug balay. 29Sa adlaw nga mibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asupre miulan gikan sa langit ug mitabon kanilang tanan. 30Mao usab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang Anak sa Tawo. 31"Ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay niadtong adlawa kinahanglan nga dili manaog ug mosulod sa iyang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan. Ang atua usab sa iyang uma kinahanglan nga dili mopauli sa iyang balay. 32Hinumdomi ninyo ang asawa ni Lot! 33Ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang magwagtang sa iyang kinabuhi, magluwas niini. 34Niadtong gabhiona, may duha ka tawo sa higdaanan: kuhaon ang usa ug ang usa ibilin. 35Ug may duha ka babaye nga maggaling: kuhaon usab ang usa ug ang usa ibilin." 37Ang mga tinun-an nangutana kaniya, "Asa man, Ginoo?" Si Jesus mitubag, "Hain gani ang lawas nga patay adto usab didto magpundok ang mga agila."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\