LUCAS 18

1Unya gisugilon ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila mag-ampo ug dili gayod nila wad-on ang paglaom. 2"Sa usa ka lungsod dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tawo. 3Ug may usa ka biyuda niadtong lungsora nga nagbalikbalik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Miingon ang biyuda, ‘Tabangi intawon ako batok sa akong kaaway.’ 4Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya apan sa kataposan miingon siya sa iyang kaugalingon, ‘Bisan tuod wala akoy kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tawo, 5apan tungod kay nagsigi man ug samok kanako kining maong biyuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kon dili ko kini buhaton magsigi siyag balikbalik hangtod nga kaopsan akog pailob!’" 6Ug mipadayon ang Ginoo, "Pamatia ninyo ang gisulti niadtong daotang huwes. 7Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? 8Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha ug pagtuo ang Anak sa Tawo dinhi sa kalibotan sa iya unyang pag-abot?" 9Gisugilon usab ni Jesus kining sambingaya ngadto sa mga nagtuo nga sila maayong tawo ug nagtamay sa uban. 10"May duha ka tawo nga nangadto sa Templo aron pag-ampo: ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. 11Ang Pariseo nagtindog ug nag-ampo sa kinaugalingon, ‘Nagpasalamat ako kanimo, O Dios, nga ako dili hakog, dili limbongan ug dili himabayi sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama nianang kobrador sa buhis. 12Nagpuasa akog duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot.’ 13Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani moyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, ‘O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala!’" 14Unya miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo, mao ang gikahimut-an sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas." 15May mga tawo nga nagdala sa ilang mga gagmayng bata ngadto kang Jesus aron hikapon niya sila. Hikit-an sila sa mga tinun-an ug gikasab-an. 16Apan gipaduol sila ni Jesus ug miingon siya, "Pasagdi ninyo ang mga bata nga moduol kanako. Ayaw sila pugngi kay ang Gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. 17Timan-i ninyo kini: bisan kinsa nga dili modawat sa Gingharian sa Dios sama sa usa ka bata dili makasulod niini." 18Usa ka pangulo sa mga Judio nangutana kaniya, "Maayong Magtutudlo, unsa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon?" 19Si Jesus nangutana kaniya, "Nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. 20Nasayod ka sa kasugoan: ‘Ayaw panapaw; ayaw pagpatay; ayaw pangawat; ayaw pagsaksig bakak; tahora ang imong amahan ug inahan.’" 21Ang tawo mitubag, "Gituman ko na kining tanang mga sugo sukad pa sa akong pagkabatan-on." 22Sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato, "Usa pa ka butang ang kinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag bahandi didto sa langit unya balik ug sunod kanako." 23Apan sa pagkadungog sa tawo niini nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. 24Nakita ni Jesus nga nasubo ang tawo busa miingon siya, "Pagkalisod gayod alang niadtong daghan ug bahandi sa pagsulod sa Gingharian sa Dios! 25Mas sayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa lungag sa dagom kay sa usa ka dato pagsulod sa Gingharian sa Dios." 26Ang mga nakadungog niini nangutana, "Kon mao kana, kinsa ra man diay ang maluwas?" 27Mitubag si Jesus, "Ang dili mahimo sa tawo mahimo sa Dios." 28Unya miingon si Pedro, "Timan-i baya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo." 29Ug si Jesus miingon kanila, "Tinuod kana! Ug sultihan ko kamo niini nga bisan kinsa ang mobiya sa iyang puloy-anan o asawa o mga igsoon o mga ginikanan o mga anak tungod sa Gingharian sa Dios, 30makadawat ug daghan pang mga panalangin niining panahona ug kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon." 31Unya gitigom ni Jesus ang 12 ka tinun-an ug giingnan sila, "Pamati kamo! Nagpadulong kita sa Jerusalem diin matuman ang tanang butang nga gisulat sa mga propeta mahitungod sa Anak sa Tawo. 32Itugyan siya ngadto sa mga dili Judio ug ila siyang bugalbugalan, pakaulawan ug lud-an. 33Ila siyang latoson ug unya patyon apan mabanhaw siya sa ikatulong adlaw." 34Wala makasabot ang mga tinun-an bisan usa na lamang niining mga butanga. Ang kahulogan sa mga pulong nalilong kanila ug wala nila masabti ang gisulti ni Jesus. 35Sa nagkaduol si Jesus sa Jerico, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. 36Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tawo, nangutana siya, "Unsa man karon?" 37"Si Jesus nga taga-Nazaret molabay dinhi," miingon sila kaniya. 38Unya misinggit siya, "Jesus! Anak ni David! Kaloy-i intawon ako!" 39Tungod niini gikasab-an siya sa mga tawo nga nag-una ug gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, "Anak ni David! Kaloy-i intawon ako!" 40Busa mihunong si Jesus ug misugo nga ang buta dad-on ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, 41"Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo?" Mitubag siya, "Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab." 42Ug giingnan siya ni Jesus, "Makakita ka! Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo." 43Ug dihadiha nakakita siya ug misunod kang Jesus ug nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tawo, gidayeg nilang tanan ang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\