LUCAS 19

1Si Jesus miabot sa Jerico ug samtang miagi siya, 2may usa ka dato nga ginganlag Saqueo nga pangulo sa mga kobrador sa buhis. 3Naninguha siya pagtan-aw kon kinsa si Jesus. Apan mubo si Saqueo ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tawo. 4Busa midagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi niadtong dalana. 5Sa pag-abot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Saqueo, "Kanaog dayon, Saqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlawa." 6Midali pagkanaog si Saqueo ug sa dakong kalipay midawat kang Jesus. 7Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol, "Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala!" 8Ug mitindog si Saqueo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw! Ihatag ko ang katunga sa akong katigayonan ngadto sa mga kabos ug kon ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag upat ka pilo." 9Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlawa miabot ang kaluwasan niining balaya kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. 10Kay mianhi ang Anak sa Tawo aron pagpangita ug pagluwas sa nawala." 11Samtang naminaw sila niini misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungora hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem ug naghunahuna ang mga tawo nga hapit na madayag ang Gingharian sa Dios. 12Busa miingon siya, "May usa ka halangdong tawo nga moadtoay sa usa ka layong nasod aron himoong hari ug human niana mopauli sa ila. 13Sa wala pa siya mogikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon ug gihatagan niya ang tagsatagsa kanila ug usa ka salapi ug giingnan sila, ‘Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi.’ 14Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod busa nagsugo silag mga tawo pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nag-ingon, ‘Dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo.’ 15"Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga gihatagan niyag kuwarta aron hisayran niya pila ang ilang ganansya. 16Ang una miadto kaniya ug miingon, ‘Sir, nakaganansya akog napulo gikan niadtong puhonan nga imong gihatag kanako.’ 17Ug miingon ang tawong halangdon, ‘Maayo, buotan ka nga sulugoon! Kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka siyudad.’ 18Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, ‘Sir, nakaganansya akog lima gikan sa puhonan nga imong gihatag kanako.’ 19Ang agalon miingon kaniya, ‘Piyalan ko ikaw sa lima ka siyudad.’ 20Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya ug miingon, ‘Sir, ania ang imong salapi. Giputos ko gayod kini ug panyo 21kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit ka ra ba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas.’ 22Ug miingon siya sa iyang sulugoon, ‘Wala kay hinungdan! Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man diay nga ako higpit kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas, 23ngano nga wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik!’ 24Unya miingon siya niadtong nagtindog didto, ‘Kuhaa kanang kuwarta nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi.’ 25Miingon sila kaniya, ‘Apan, sir, duna na siyay napulo ka kuwartang bulawan!’ 26Unya mitubag siya, ‘Sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan apan siya nga wala gayoy iya, bisan pa ang diyutay nga anaa kaniya kuhaon pa gayod. 27Ug karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila, dad-a sila dinhi ug pamatya sa akong atubangan!’" 28Si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. 29Sa nagkaduol siya sa Betpahe ug Betania, didto sa Bungtod sa mga Olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya ka tinun-an 30ug gitugon: "Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan ug inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini ug dad-a dinhi. 31Kon may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya: ‘Nagkinahanglan ang Agalon niini.’ 32Ug miadto sila ug ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. 33Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini, ‘Nganong inyo man kanang gibadbaran?" 34Unya mitubag sila, "Nagkinahanglan niini ang Agalon." 35Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya gihapinan nila ang bukobuko sa asno sa ilang mga kupo ug gipakabayo nila si Jesus niini. 36Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tawo ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. 37Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa Bungtod sa mga Olibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod nagsugod sa pagpasalamat ug pagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog tungod sa kahibulongang mga buhat nga ilang nakita. 38"Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo! Pakigdait didto sa langit ug dalaygon ang Dios!" miingon sila. 39Unya pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon miingon kang Jesus, "Magtutudlo, pahiloma ang imong mga tinun-an!" 40Si Jesus mitubag kanila, "Sultihan ko kamo nga kon maghilom sila, maninggit ang mga bato." 41Nagkaduol na siya sa siyudad ug sa iyang pagkakita niini, mihilak siya 42ug miingon, "Kon nasayod ka pa unta karong adlawa kon unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw! Apan karon dili ka makakita niini! 43Kay moabot ang mga adlaw nga libotan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. 44Gub-on ka sa hingpit ug pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo." 45Misulod si Jesus sa Templo ug giabog niya ang mga nagpatigayon didto. 46Giingnan niya sila, "Nasulat sa Kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ‘Ang akong balay tawgon nga balay-alampoanan,’ apan gihimo ninyo kini nga tagoanan sa mga tulisan!" 47Matag adlaw nagtudlo si Jesus didto sa templo. Ang mga kadagkoan sa mga pari, ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga pangulo sa mga tawo buot untang mopatay kaniya 48apan wala silay nahimo tungod kay ang tanang tawo nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\