LUCAS 2

1Niadtong panahona mipakanaog ug sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. 2Si Cirenio maoy gobernador sa Siria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. 3Busa ang tanan miadto sa ilang tagsatagsa ka lungsod aron sa pagpalista. 4Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Betlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. 5Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasaw-onon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayona. 6Ug samtang didto sila sa Betlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. 7Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. 8Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. 9Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo busa nalisang kaayo sila. 10Apan miingon ang anghel kanila, "Ayaw kamog kahadlok! Ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. 11Kay karong gabhiona, natawo sa lungsod ni David ang inyong Manluluwas, ang Cristo nga Ginoo! 12Mao kini ang inyong ilhanan: makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos ug panapton ug naghigda sa pasungan." 13Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios: 14"Dalaygon ang Dios sa kahitas-an, ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimut-an!" 15Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, "Mangadto kita sa Betlehem ug tan-awon nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo." 16Busa midali sila pag-adto ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. 17Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. 18Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. 19Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasingkasing ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. 20Unya namauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdayeg sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. 21Sa walo na ka adlaw ang bata, gihimo ang seremonyas sa pagtuli kaniya. Ginganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. 22Miabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa Balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo 23sumala sa nasulat sa balaod sa Ginoo: "Ang tanang panganay nga lalaki kinahanglang ihalad ngadto sa Ginoo." 24Miadto usab sila aron paghalad ug usa ka paris nga tukmo o duha ka kuyabog nga salampati sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. 25Niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo 26ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Cristo nga gisaad sa Ginoo. 27Minandoan sa Espiritu, misulod si Simeon sa Templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa Templo aron didto ilang himoon kaniya ang gisugo sa Balaod, 28gikuha ug gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios: 29"Karon, Ginoo, kay imo na mang gituman ang imong saad, itugot na nga ang imong sulugoon mopanaw nga malinawon. 30Kay sa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan, 31nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan: 32Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Judio ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan, ang Israel." 33Ang amahan ug ang inahan sa bata nahibulong sa pagkadungog nila sa gisulti ni Simeon bahin kaniya. 34Unya gipanalanginan sila ni Simeon ug miingon kang Maria nga inahan sa bata, "Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo 35ug tungod niini madayag ang ilang mga tinagoang hunahuna. Ug ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada molagbas sa imong kaugalingong kasingkasing." 36May usa usab ka propeta nga babaye nga ginganlag Ana nga anak ni Panuel sa banay ni Aser. Tigulang na siya. Pito ra ka tuig siyang nakig-uban sa iyang bana. 37Unya nabalo siya hangtod nga 84 na ang iyang edad. Wala gayod siya mobiya sa Templo. Adlaw ug gabii nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nag-ampo. 38Niadto gayong taknaa miabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. 39Sa natuman na ni Jose ug ni Maria ang tanan nga gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea, ngadto sa lungsod sa Nazaret nga ilang gipuy-an. 40Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan. Napuno siya sa kaalam ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. 41Matag tuig ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa Kasaulogan sa Pagsaylo. 42Sa dihang 12 na ka tuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulogan sama sa naandan. 43Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulogan namauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan ug 44nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryenti ug mga higala. 45Apan wala siya nila hikaplagi busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. 46Sa ikatulo ka adlaw nakit-an nila siya didto sa Templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila ug nangutana. 47Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. 48Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka kaayo nga nangita kanimo." 49Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayod ako sa balay sa akong Amahan?" 50Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. 51Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasingkasing. 52Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\