LUCAS 20

1Usa ka adlaw niana, samtang nagtudlo si Jesus sa mga tawo ug nagwali sa Maayong Balita didto sa Templo, miabot ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod uban sa mga punoan sa mga Judio. 2Miingon sila kaniya, "Tug-ani kami kon unsay imong awtoridad sa pagbuhat niining mga butanga? Ug kinsa may naghatag kanimog katungod sa pagbuhat niini?" 3Si Jesus mitubag kanila, "Karon, mangutana usab ako kaninyo. Tug-ani ako: 4diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag, sa Dios ba o sa tawo?" 5Ug ilang gitimbangtimbang kini, "Unsa may atong isulti? Kon moingon kita nga ‘Gikan sa langit,’ moingon siya, ‘Ngano man nga wala kamo motuo kang Juan?’ 6Apan kon moingon kita, ‘Gikan sa tawo,’ batoon kita niining katawhan tungod kay hugot man ang ilang pagtuo nga si Juan usa ka propeta." 7Busa mitubag sila, "Wala kami masayod kon diin kini gikan." 8Ug miingon si Jesus kanila, "Dili usab ako motug-an kaninyo sa unsang awtoridad ako nagbuhat niining mga butanga." 9Unya gisuginlan ni Jesus ang mga tawo niining sambingaya: "May usa ka tawo nga nag-ugmad ug parasan. Iya kining gipasaopan ug milangyaw siya sulod sa dugayng panahon. 10Pag-abot sa tingpamupo sa mga ubas nagsugo siyag ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gipuspusan nila ang ulipon ug gipapauli nga walay dala. 11Busa nagsugo siyag laing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop ug gipakaulawan ug gipalakaw nga walay dala. 12Unya nagsugo siyag ikatulong ulipon. Gisamaran nila siya ug giitsa ngadto sa gawas. 13Unya miingon ang tag-iya sa parasan, ‘Unsa kahay akong buhaton? Ah! Ipadala ko ang pinangga kong anak ug motahod gayod sila kaniya!’ 14Apan sa pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila, ‘Mao kini ang anak sa tag-iya. Patyon nato siya aron maato ang parasan!’ 15Busa giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. "Nan, unsa man kaha ang buhaton sa tag-iya sa parasan sa maong mga saop?" nangutana si Jesus. 16"Iyang adtoon ug pamatyon kadtong mga saopa ug pasaupan niya ang parasan ug lain." Sa pagkadungog sa mga tawo niini, miingon sila, "Dili unta kana mahitabo!" 17Unya mitan-aw si Jesus kanila ug nangutana, "Unsa man diay ang buot ipasabot niining bahina sa Kasulatan? ‘Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong bato nga labing mahinungdanon.’ 18Ang tanan nga mahulog ngadto niadtong batoha mapusgay apan ang mahulogan niini madugmok." 19Ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga kadagkoan sa mga pari misulay unta pagdakop kang Jesus niadto gayong higayona kay nasayod man sila nga nagsugilon siya niining sambingaya batok kanila, apan nahadlok sila sa mga tawo. 20Busa gipanid-an nila si Jesus ug nagpadala silag mga espiya nga magpakaaron-ingnon nga mga tawong ligdong. Gisugo nila sila aron pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana aron ikatugyan nila si Jesus ngadto sa awtoridad ug pagdumala sa gobernador. 21Kining maong mga espiya miingon kang Jesus, "Magtutudlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti ug gitudlo. Nasayod kami nga wala ka magsapayan sa matang sa tawo kondili nagtudlo ka sa kamatuoran mahitungod sa kabubut-on sa Dios alang sa tawo. 22Busa sultihi kami kon supak ba o dili sa atong Balaod ang pagbayad ug buhis ngadto sa Emperador sa Roma." 23Apan nasabtan ni Jesus ang ilang tuyo sa pagbitik kaniya ug giingnan niya sila, 24"Pakit-a akog salapi. Kang kinsang nawong ug ngalan ang nakulit dinhi?" "Sa Emperador," mitubag sila. 25Busa si Jesus miingon, "Kon mao kana, ihatag ngadto sa Emperador ang iya sa Emperador ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios." 26Ug wala gayod siya mabitik nila atubangan sa katawhan busa mihilom sila nga natingala sa iyang tubag. 27May mga Saduseo nga miduol kang Jesus. (Mao kini sila ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw.) Nangutana sila kaniya, 28"Magtutudlo, nagsulat si Moises niining balaod alang kanato: ‘Kon ang usa ka tawo mamatay ug may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsoon niadtong tawhana kinahanglan mangasawa sa biyuda aron manganak sila alang sa namatay.’ 29May pito ka magsoong lalaki. Ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak. 30Unya ang ikaduhang igsoon nangasawa sa biyuda 31ingon man ang ikatulo hangtod nga ang pito ka magsoon nakapangasawa sa babaye ug nangamatay silang tanan nga walay anak. 32Sa kataposan ang babaye namatay. 33Unya, sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan nakapangasawa man kaniya?" 34Si Jesus mitubag kanila, "Magminyoay ang mga lalaki ug babaye niining panahona 35apan ang mga lalaki ug babaye nga angay banhawon ug magkinabuhi sa umaabot nga panahon dili na magminyoay. 36Mahisama na sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. 37Ug klaro nga gipamatud-an ni Moises nga banhawon ang mga patay. Diha sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ‘ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob.’ 38Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay kay alang kaniya ang tanan buhi." 39Pipila sa mga magtutudlo sa Balaod miingon, "Maayong pagkatubag, Magtutudlo!" 40Ug wala na sila mangahas pagpangutana kang Jesus. 41Si Jesus miingon kanila, "Nganong giingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David 42nga si David mismo miingon man diha sa mga Salmo: ‘Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lingkod diri sa akong tuo 43hangtod nga himoon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan.’ 44Kon si David mitawag kaniya nga ‘Ginoo,’ unsaon man sa Mesiyas pagkahimong anak ni David?" 45Samtang namati kaniya ang tibuok panon sa mga tawo, si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, 46"Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa Balaod nga gustong magsuroysuroy nga tag-as ug mga bisti. Gusto usab sila nga yukboan didto sa mga merkado ug magpili sa mga linain nga lingkoranan sa mga sinagoga ingon man sa labing maayong dapit diha sa mga kombira. 47Nanglupig sila sa mga biyuda ug nangilog sa ilang mga katigayonan ug aron pagtabon niini, naghimo silag tag-as nga mga pag-ampo! Labi pang makalilisang ang silot nga ilang mahiagoman!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\