LUCAS 21

1Mitan-aw si Jesus sa palibot ug nakita niya ang mga dato nga nanghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa Templo. 2Nakita usab niya ang usa ka biyuda nga kabos kaayo nga naghulog ug duha ka gagmayng sinsilyo. 3Miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo nga mas dako ang gihatag niining kabos nga biyuda kay kanilang tanan. 4Kay ang uban naghalad man sa ilang mga gasa nga sobra sa ilang bahandi apan siya, bisan pa sa iyang kakabos, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian." 5Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa Templo kon unsa kini katahom tan-awon nga gidayandayanan sa maanindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, 6"Nakita ninyo kining tanan apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini kay ang tanan tumpagon gayod." 7"Magtutudlo," nangutana sila, "kanus-a ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga moabot na ang panahon nga kini matuman?" 8Si Jesus miingon, "Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghan ang moanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ‘Ako mao si Cristo!’ ug moingon usab, ‘Miabot na ang panahon!’ Apan ayaw sila tuohi. 9Ayaw kamo kahadlok kon makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una apan wala kini magpasabot nga mao na kini ang kataposan." 10Mipadayon siya pag-ingon, "Ang usa ka nasod makiggubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. 11Mahitabo unya ang makalilisang nga mga linog, gutom ug kamatay sa lainlaing dapit ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. 12"Apan sa dili pa mahitabo kining mga butanga, dakpon kamo ug lutoson. Dad-on kamo ngadto sa mga sinagoga ug bilanggoon ug dad-on kamo atubangan sa mga hari ug sa mga gobernador tungod kanako. 13Mao unya kini ang higayon nga makasangyaw kamo sa Maayong Balita. 14Sa dili pa kini mahitabo, usaha ang inyong hunahuna nga dili kamo mabalaka kon unsaon ninyo pagtubag 15kay hatagan ko kamog igsusulti ug kaalam nga walay usa sa inyong mga kaaway nga makatubag o makasupak. 16Budhian kamo bisan gani sa inyong mga ginikanan ug mga igsoon ingon man sa inyong mga kadugo ug mga higala ug patyon nila ang uban kaninyo. 17Kasilagan kamo sa tanan tungod kanako 18apan walay bisan usa ka buhok sa inyong ulo nga mawala. 19Pinaagi sa inyong paglahutay maluwas kamo. 20"Kon makita ninyo nga ang Jerusalem palibotan na sa mga kasundalohan, masayran ninyo nga gun-obon na kini sa dili madugay. 21Unya ang mga nagpuyo sa Judea kinahanglang managan ngadto sa kabungtoran ug kadtong atua sa siyudad kinahanglang mamahawa usab ug ang mga nagpuyo sa kaumahan kinahanglang dili moadto sa siyudad. 22Kay mao kini ‘Ang mga Adlaw sa Pagsilot’ aron pagtuman sa tanan nga giingon sa Kasulatan. 23Niadto unyang mga adlawa pagkaalaot gayod sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso! Moabot ang makalilisang nga kalisdanan niining yutaa ug mahiagoman niining maong katawhan ang kasuko sa Dios. 24Ang uban kanila pamatyon pinaagi sa espada ug ang uban mabihag ngadto sa tanang kanasoran. Unya mailog ang Jerusalem sa mga langyaw hangtod matapos ang panahon nga gitagal kanila. 25"Aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mangalisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. 26Panguyapan ang mga tawo tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibotan kay ang mga gahom sa kawanangan motipas sa ilang naandang agianan. 27Unya motungha ang Anak sa Tawo—moabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. 28Inigsugod nag kahitabo niining mga butanga, tindog ug hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan." 29Unya gisuginlan sila ni Jesus niining sambingaya: "Hinumdomi ninyo ang kahoyng igera ug ang tanang mga kahoy. 30Kon makita ninyo nga manahon na sila, mahibalo kamo nga duol na ang ting-init. 31Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga mahitabo kining mga butanga, mahibaloan ninyo nga hapit na maghari ang Dios. 32"Timan-i kini: mahitabo kining tanan sa dili pa mangamatay ang mga tawo nga karon buhi pa. 33Ang langit ug ang yuta mangahanaw apan dili gayod mapakyas ang akong gisulti. 34"Busa pagbantay kamo! Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod niining kinabuhia kay tingali unyag makalitan kamo niadtong adlawa 35kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibotan ingon sa usa ka lit-ag. 36Busa pagbantay gayod kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamog kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa Anak sa Tawo." 37Sa adlaw manudlo si Jesus didto sa sulod sa Templo ug sa pagkagabii mobiya siya sa siyudad ug adto matulog sa Bungtod sa mga Olibo. 38Ug sayo sa buntag ang tanang mga tawo mangadto sa Templo aron sa pagpamati kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\