LUCAS 22

1Niadtong higayona, duol na ang Kasaulogan sa Pan nga Walay Patubo nga ginganlag Kasaulogan sa Pagsaylo. 2Ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod naningkamot pagpangitag paagi unsaon nila pagpatay si Jesus kay nahadlok man sila sa mga tawo. 3Unya misulod si Satanas kang Judas nga ginganlag Iscariote nga usa sa 12 ka tinun-an. 4Busa miadto si Judas ug nakigsabot sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga guwardiya sa Templo unsaon niya pagtugyan si Jesus ngadto kanila. 5Nalipay sila ug gitanyagan siya nga bayran ug kuwarta. 6Miuyon si Judas ug nangita siyag maayong higayon nga ikatugyan niya si Jesus kanila sa paagi nga dili masayran sa mga tawo. 7Ug miabot ang adlaw sa Kasaulogan sa Pan nga Walay Patubo nga maoy ting-ihaw sa mga nating karnero nga maoy kan-on sa panihapon sa panahon sa Pangilin sa Pagsaylo. 8Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, "Lakaw kamo ug hikaya ninyo ang atong panihapon sa Pangilin sa Pagsaylo." 9"Asa man namo kini hikaya?" nangutana sila kaniya. 10Miingon siya, "Pamati kamo! Inigsulod ninyo sa siyudad, makasugat kamog tawo nga nagdalag banga nga sinudlag tubig. Sunda ninyo siya ngadto sa balay nga iyang adtoan 11ug ingna ang tag-iya sa balay, ‘Nangutana ang Magtutudlo: Hain man ang lawak nga akong kan-an sa panihapon sa Kasaulogan sa Pagsaylo uban sa akong mga tinun-an?’ 12Unya ipakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas ug adto didto ninyo hikaya ang tanan." 13Busa nanglakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Ug ilang gihikay ang panihapon. 14Sa pag-abot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kan-anan uban sa mga apostoles. 15Ug miingon siya kanila, "Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa Kasaulogan sa Pagsaylo sa dili pa ako mag-antos. 16Kay sultihan ko kamo nga dili na gayod ako mokaon niini hangtod nga himoon kini didto sa Gingharian sa Dios." 17Unya mikuha si Jesus ug kupa, nagpasalamat sa Dios ug miingon, "Dawata kini ug bahina ninyo 18kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom niining bino hangtod nga moabot ang Gingharian sa Dios." 19Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios unya gipikaspikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, "Mao kini ang akong lawas [nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini aron paghandom kanako." 20Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, "Kining kupa mao ang bag-ong kasabotan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo]. 21"Apan angay ninyong hibaloan nga ang nagbudhi kanako ania dinhi mitambong sa lamesa! 22Kay mamatay ang Anak sa Tawo sumala sa pagbuot sa Dios apan pagkaalaot niadtong tawo nga nagbudhi kaniya!" 23Unya nagpangutan-anay sila kon kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. 24Unya naglalis ang mga tinun-an kon kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. 25Ug miingon si Jesus kanila, "Ang mga hari niining kalibotana nagmando sa ilang mga ginsakopan, ug ang mga namunoan gitawag ug ‘Mga Dangpanan sa mga Tawo.’ 26Apan ayaw ninyo kini buhata. Hinuon, ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghoran ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. 27Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayod! Apan ako ania nagsilbi kaninyo. 28"Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian 29ug sama nga ang akong Amahan naghatag kanako ug katungod sa paghari, ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. 30Mangaon kamo ug manginom didto sa akong lamesa sa akong Gingharian ug manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. 31"Simon, Simon! Pagbantay! Si Satanas gitugotan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. 32Apan nag-ampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug inigbalik na nimo kanako, kinahanglan lig-onon mo ang imong kaigsoonan." 33Si Pedro mitubag, "Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilanggoan ug sa kamatayon!" 34Miingon si Jesus, "Sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili motuktugaok ang manok niining adlawa hangtod nga ilimod mo ako sa makatulo." 35Unya miingon si Jesus kanila, "Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puntil o bag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo?" "Wala gayod," mitubag sila. 36"Apan karon," miingon si Jesus, "kadtong adunay puntil o bag kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo ug ang halin ipalit ug espada. 37Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa Kasulatan nga nag-ingon, ‘Gitipon siya sa mga kriminal,’ kinahanglan matuman dinhi kanako. Kay ang nasulat bahin kanako nagsugod na pagkatuman." 38Ang mga tinun-an miingon, "Tan-awa, Ginoo, aniay duha ka espada!" Ug mitubag siya, "Igo na kana!" 39Milakaw si Jesus ug miadto sa Bungtod sa mga Olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. 40Sa nahiabot na sila didto, miingon siya kanila, "Pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay." 41Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nag-ampo. 42"Amahan," miingon siya, "kon buot ka, kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot kondili ang imo maoy matuman." [ 43May anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya. 44Ug samtang nag-antos siya sa hilabihang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa ka mainiton gayod. Ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta.] 45Human sa iyang pag-ampo, mitindog siya ug mibalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakita niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. 46Ug miingon siya kanila, "Nganong nangatulog man kamo? Bangon ug pag-ampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay." 47Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tawo. Si Judas, usa sa 12 ka tinun-an, nag-una kanila ug miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. 48Apan si Jesus miingon, "Judas, budhian ba diay nimo ang Anak sa Tawo pinaagi sa usa ka halok?" 49Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya kon unsa ang mahitabo, miingon sila, "Ginoo, tigbason ba namo sila?" 50Ug usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang iyang tuong dalunggan. 51Apan si Jesus mitubag, "Husto na!" Ug gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon ug giayo siya. 52Unya miingon si Jesus sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga guwardiya sa Templo ug sa mga pangulo sa mga Judio nga miadto didto aron pagdakop kaniya, "Tulisan ba ako nga nagdala man kamog mga espada ug mga puspos sa pagdakop kanako? 53Matag adlaw uban ako kaninyo didto sa Templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa inyo ug sa gahom sa kangitngit. 54Unya gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod nga nagpaantaw. 55Sa taliwala sa hawanan may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. 56Sa pagkakita sa usa sa mga babayeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, "Kining tawhana kauban usab niya!" 57Apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon, "Day, wala ako makaila kaniya!" 58Sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon, "Kauban ka usab nila!" Apan mitubag si Pedro, "Dili, oy! Dili ako kauban nila!" 59Unya paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tawo nga miinsistir sa pag-ingon, "Walay duhaduha kining tawhana kauban gayod niya kay taga-Galilea man usab siya!" 60Apan mitubag si Pedro, "Oy, wala koy kalibotan sa imong gipanulti!" Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mituktugaok. 61Milingi ang Ginoo ug mitutok kang Pedro, ug nahinumdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya, "Sa dili pa motuktugaok ang manok karong adlawa, ilimod mo na ako sa makatulo." 62Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. 63Unya gibugalbugalan ug gibunalan si Jesus sa mga tawo nga nagbantay kaniya. 64Gitaptapan nila ang iyang mata ug gipangutana siya, "Tag-ana kinsay nagbunal kanimo?" 65Ug daghan pa ang ilang gisulti sa pagpanamastamas kaniya. 66Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punoan sa mga Judio ug ang mga kadagkoan sa mga pari ingon man ang mga magtutudlo sa Balaod ug gidala si Jesus ngadto sa ilang Labawng Hukmanan. 67"Sultihi kami," miingon sila, "Ikaw ba ang Mesiyas?" Mitubag siya, "Kon sultihan ko kamo, dili kamo motuo kanako, 68ug kon pangutan-on ko kamo, dili kamo motubag. 69Apan sukad karon ang Anak sa Tawo maglingkod sa tuo sa Dios nga Labing Gamhanan." 70Ug miingon silang tanan, "Ikaw ba gayod diay ang Anak sa Dios?" Siya mitubag kanila, "Giingon ninyo nga ako mao." 71Unya miingon sila, "Wala na kita magkinahanglan pag mga saksi! Nadungog gayod nato gikan sa iyang kaugalingong baba!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\