LUCAS 23

1Ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato. 2Ug didto gisumbong nila siya. Miingon sila, "Hisakpan namo kining tawhana nga nagpasalaag sa atong mga tawo ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad ug buhis ngadto sa Emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas nga usa ka hari." 3Si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Judio?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." 4Unya miingon si Pilato sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga tawo, "Wala akoy nakaplagang katarongan nga silotan kining tawhana." 5Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon, "Nagpasiugda siyag kagubot sa mga tawo tungod sa iyang pagtulon-an. Nagsugod siya sa Galilea unya milibot sa tibuok Judea ug karon ania na dinhi." 6Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya, "Taga-Galilea ba kining tawhana?" 7Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan diay sa dapit nga gimandoan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem niadtong panahona. 8Nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus kay nakabalita na man siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha sa pagpakigkita kaniya. Nangandoy usab siyang motan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. 9Busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang apan wala gayod motubag si Jesus. 10Miduol ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod ug mipasakag bug-at nga mga sumbong batok kang Jesus. 11Unya gibugalbugalan siya ug gibiaybiay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisul-oban siya nilag harianong bisti ug gipadala balik kang Pilato. 12Niadto gayong adlawa, nagkahigala si Herodes ug si Pilato nga kaaway kaniadto. 13Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkoan sa mga pari, ang mga pangulo ug ang mga tawo. 14Giingnan niya sila, "Inyong gidala dinhi kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbistigar ko siya dinhi sa inyong atubangan apan nakaplagan nako nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang buhat nga gisumbong ninyo batok kaniya. 15Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay gipadala man niya kining tawhana pagbalik kanato. Wala siyay nabuhat nga angay silotan sa kamatayon. 16Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian." 18Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tawo, "Patya siya! Si Barabas maoy buhii!" ( 19Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka pag-alsa sa mga tawo nga nahitabo sa siyudad ug tungod kay nakapatay siya.) 20Buot ni Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tawo. 21Apan misinggit sila pagtubag kaniya, "Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!" 22Sa ikatulo ka higayon miingon si Pilato kanila, "Apan unsa bay sala nga iyang nahimo? Wala akoy nakaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon! Ipalatos ko siya ug unya buhian." 23Apan nagpadayon sila pagsinggit ug namugos nga si Jesus ilansang gayod sa krus ug milampos gayod sila sa kataposan. 24Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo. 25Ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatay. Ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila ngadto kaniya ang ilang gusto. 26Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga-Cirene nga nagpadulong sa siyudad gikan sa balangay gawas sa siyudad. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. 27May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug ang uban kanila mga babaye nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. 28Unya milingi si Jesus kanila ug miingon, "Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki! Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. 29Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tawo, ‘Bulahan ang mga babaye nga dili manganak ug ang mga babaye nga wala makapanamkon ug ang wala gayod makapasuso ug mga bata!’ 30Mao kadtong panahona nga ang mga tawo moingon sa mga bukid, ‘Pangatumpag ngari kanamo!’ ug ngadto sa mga bungtod, ‘Taboni kami!’ 31Kay kon kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kon laya na kini?" 32Nagdala usab sila ug laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Jesus. 33Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag "Ang Kalabera," gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal—ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. 34Unya miingon si Jesus, "Amahan, pasayloa sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat." Ug gibahinbahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. 35Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw, samtang nagbugalbugal kaniya ang mga kadagkoan sa mga Judio nga nag-ingon, "Giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon kon siya mao man ang Mesiyas nga pinili sa Dios!" 36Gibugalbugalan usab siya sa mga sundalo: miduol sila ug gitunolan siyag aslom nga bino 37ug giingnan, "Kon ikaw ang hari sa mga Judio, luwasa ang imong kaugalingon!" 38Sa ibabaw sa krus gisulat nila kining mosunod: "Kini siya mao ang Hari sa mga Judio." 39Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibiaybiay kaniya, "Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami!" 40Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, "Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi gisilotan sa mao rang silot. 41Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala." 42Ug miingon siya kang Jesus, "Jesus, hinumdomi intawon ako kon maghari ka na!" 43Miingon si Jesus kaniya, "Sultihan ko ikaw, karong adlawa adto ka sa Paraiso uban kanako." 44Mga alas dose na kadto ang takna sa dihang mihunong pagdan-ag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas tres 45ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa Templo. 46Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, "Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu!" Human siya makasulti niini, namatay siya. 47Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios, sa pag-ingon, "Tinuod gayod nga siya maayong tawo!" 48Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tawo nga nagtapok didto aron pagtan-aw, namauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo. 49Ang tanang kaila ni Jesus, lakip ang mga babaye nga misunod kaniya gikan sa Galilea, nagpaantaw didto aron pagtan-aw sa mga nanghitabo. 50- 51May tawo nga ginganlag Jose nga taga-Arimatea nga usa ka lungsod sa mga Judio. Maayo ug ligdong siya nga pagkatawo ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa Labawng Hukmanan sa mga Judio, wala siya mouyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. 52Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. 53Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niyag panapton nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa pangpang nga bato—usa ka lubnganan nga wala pa gayod magamit. 54Adlaw kadto sa Pagpangandam ug hapit na magsugod ang Adlawng Igpapahulay. 55Ang mga babaye nga misunod kang Jesus gikan sa Galilea mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa pagpahimutang didto ang lawas ni Jesus. 56Unya namauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Nianang Adlawng Igpapahulay namahulay sila, sumala sa gisugo sa Balaod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\