LUCAS 24

1Sayo kaayo sa pagka-Domingo sa buntag, miadto sa lubnganan ang mga babaye dala ang mga pahumot nga ilang giandam. 2Ug nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. 3Busa misulod sila apan wala nila hikit-i ang lawas sa Ginoong Jesus. 4Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini, sa kalit mitungha sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsul-ob ug sulaw nga bisti. 5Nangalisang pag-ayo ang mga babaye ug miduko sila, samtang miingon kanila ang duha ka lalaki, "Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? 6Wala na siya dinhi! Nabanhaw siya!r Hinumdomi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea: 7‘Ang Anak sa Tawo kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw.’" 8Unya nahinumdoman sa mga babaye ang iyang gisulti. 9Namauli sila ug gisugilon nila kining tanan ngadto sa 11 ka apostoles ug sa uban. 10Ang mga babaye mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babaye nga kauban nila nanugilon niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. 11Apan naghunahuna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babaye busa wala sila motuo kanila. 12Apan mitindog si Pedro ug midagan ngadto sa lubnganan. Milili siya ug nakita niya nga ang panapton nga giputos kang Jesus mao na lay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga naglibog kon unsa gayod kaha ang nahitabo. 13Sa maong adlaw, duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus, mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem, 14ug naghisgot mahitungod sa tanang mga butang nga nahitabo. 15Samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. 16Nakita nila siya apan wala sila makaila kaniya. 17Unya miingon si Jesus kanila, "Unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo?" Mihunong sila nga subo ang panagway. 18Ug ang usa kanila nga ginganlag Cleopas nangutana kaniya, "Ikaw ra siguroy bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay." 19"Unsang mga hitaboa?" nangutana siya. "Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon," mitubag sila. "Usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong ug sa buhat atubangan sa Dios ug sa tanang mga tawo. 20Ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silotan siya sa kamatayon ug gilansang nila siya sa krus. 21Naglaom unta kadto kami nga siya mao ang moluwas sa Israel! Labot pa niini, ikatulong adlaw na karon sukad kini nahitabo. 22Ug pipila sa mga babaye nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan 23apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Ug namalik sila ug nanugilon nga nakakita kuno silag panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. 24Ug pipila sa among mga kauban nangadto sa lubnganan ug nakaplagan nila kini sumala gayod sa gisugilon sa mga babaye apan wala sila makakita kaniya." 25Unya miingon si Jesus kanila, "Pagkabuang gayod ninyo! Pagkadugay ninyong motuo sa tanang gisulti sa mga propeta! 26Dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Mesiyas niining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya?" 27Ug gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok Kasulatan, sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. 28Niadtong tungora duol na sila sa balangay nga ilang adtoan ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang siya sa unahan. 29Apan gihawiran nila siya ug giingnan, "Anhi lang ta mamahulay kay hapit na magabii." Busa midayon siya ug nagpabilin uban kanila. 30Sa ila nang pagpanihapon, gikuha niya ang pan ug gipanalanginan kini unya gipikaspikas ug gihatag kanila. 31Dihadiha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya apan nahanaw siya. 32Nag-ingnanay sila, "Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasingkasing sa dihang nagsulti siya ug nagpatin-aw kanato sa Kasulatan didto sa dalan?" 33Ug nanindog sila dayon ug namalik sa Jerusalem diin nakaplagan nila ang 11 ka tinun-an ug ang uban pa nga nagkatigom 34nga nag-ingon, "Tinuod gayod nga nabanhaw ang Ginoo! Nagpakita siya kang Simon!" 35Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikaspikas sa pan. 36Samtang nagsugilon pa sila niini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." 37Nakurat sila ug nalisang ug naghunahuna nga nakakita silag multo. 38Apan miingon siya kanila, "Nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduhaduha kamo? 39Tan-awa ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayod kini! Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog sama sa nakita ninyo nga ania kanako." 40Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. 41Apan wala gihapon sila makatuo ug hilabihan ang ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, "Duna ba kamoy makaon dinhi?" 42Ug gihatagan nila siyag usa ka buok nga sinugbang isda 43ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon diha sa ilang atubangan. 44Unya miingon siya kanila, "Kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa Balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga Salmo." 45Unya gipasabot niya sila sa Kasulatan, 46ug miingon siya kanila, "Kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. 47Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod, sugod sa Jerusalem. 48Kamo mga saksi niining mga butanga. 49Ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong Amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa siyudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitas-an." 50Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa siyudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. 51Ug samtang gipanalanginan niya sila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. 52Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. 53Kanunay silang didto sa Templo ug nagdayeg sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\