LUCAS 3

1Ikanapulog lima ka tuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberius. Si Poncio Pilato maoy gobernador sa Judea, si Herodes maoy nagmando sa Galilea ug si Felipe nga iyang igsoon maoy pangulo sa kayutaan sa Iturea ug sa Trakonite samtang si Lisanias maoy namunoan sa Abilena. 2Si Annas ug si Caifas maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahona ang mensahe sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. 3Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa Suba sa Jordan ug nagwali siya. Siya miingon, "Hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug pabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios." 4Sumala ni propeta Isaias sa iyang basahon: "May nagsinggit didto sa kamingawan: ‘Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himoang tul-id ang iyang agianan! 5Abunohi ninyo ang tanang walog, pataga ang tanang bungtod ug bukid; tul-ira ang mga nagliko-likong dalan, hapsaya ang mga libaungong dalan. 6Ug makita sa tanang tawo ang kaluwasan gikan sa Dios!’" 7Ug may mga panon sa mga tawo nga miadto kang Juan aron magpabunyag kaniya. Giingnan sila ni Juan, "Kamong mga bitin! Kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa kasuko sa Dios nga hapit na moabot? 8Buhata ninyo ang mga butang nga magpaila nga kamo mibiya na sa inyong mga sala. Ug ayaw kamo pag-ingnanay, ‘Si Abraham among amahan.’ Kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niining mga bato aron himoong mga kaliwat ni Abraham! 9Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isugnod sa kalayo." 10Ang mga tawo nangutana kang Juan, "Unsa man diay ang among buhaton?" 11Mitubag siya, "Ang adunay duha ka bisti kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tawo nga walay bisti ug ang may pagkaon kinahanglang mobahin niini sa walay pagkaon." 12Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron magpabunyag ug nangutana sila kang Juan, "Magtutudlo, unsa may among buhaton?" 13Miingon siya kanila, "Ayaw kamo paningil ug labaw kay sa gisugo sa balaod." 14Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, "Kami usab, unsa may among buhaton?" Miingon siya kanila, "Ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos o sa pagbutangbutang ug ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol." 15Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tawo ug nalibog sila kon kinsa gayod si Juan. Naghunahuna sila nga tingali siya mao ang Cristo. 16Busa miingon si Juan kanilang tanan, "Nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig apan may moabot nga labaw pa kaayo kay kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Bunyagan kamo niya pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. 17Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig apan ang dagami iyang sunogon sa kalayo nga dili mapalong!" 18Samtang nagwali siya sa Maayong Balita, gipahimangnoan ni Juan ang mga tawo sa nagkalainlaing paagi. 19Apan gibadlong ni Juan si Gobernador Herodes tungod sa iyang pagpakigpuyo kang Herodias nga asawa sa iyang igsoon ug sa daghan pang mga daotang buhat nga iyang nahimo. 20Unya si Herodes mihimo pa gayod sa labi pang mangil-ad nga buhat nga mao ang pagbilanggo kang Juan. 21Tapos mabunyagi ni Juan ang tanang mga tawo, gibunyagan usab niya si Jesus. Samtang nag-ampo si Jesus, naabli ang langit 22ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw mao ang pinangga kong Anak. Nalipay kaayo ako kanimo." 23Mga 30 na ka tuig ang edad ni Jesus sa dihang misugod siya sa iyang buluhaton. Naila siya nga anak ni Jose nga anak ni Heli. 24Si Heli anak ni Matat nga anak ni Levi. Si Levi anak ni Melqui nga anak ni Jannai. Si Jannai anak ni Jose 25nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos nga anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli nga anak ni Nagai. 26Si Nagai anak ni Maat nga anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Semein nga anak ni Jose. Si Jose anak ni Juda 27nga anak ni Joanan. Si Joanan anak ni Resa nga anak ni Serobabel. Si Serobabel anak ni Salatiel nga anak ni Neri. 28Si Neri anak ni Melqui nga anak ni Adi. Si Adi anak ni Cosam nga anak ni Elmadam nga anak ni Er. 29Si Er anak ni Josue nga anak ni Eliezer. Si Eliezer anak ni Jorim nga anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. 30Si Levi anak ni Simeon nga anak ni Juda. Si Juda anak ni Jose nga anak ni Jonam. Si Jonam anak ni Eliakim 31nga anak ni Melea. Si Melea anak ni Mena nga anak ni Matata. Si Matata anak ni Natan nga anak ni David. 32Si David anak ni Jesse nga anak ni Obed. Si Obed anak ni Boas nga anak ni Salmon. Si Salmon anak ni Naason 33nga anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin nga anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron nga anak ni Perez. Si Perez anak ni Juda 34nga anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac nga anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera nga anak ni Nahor. 35Si Nahor anak ni Serug nga anak ni Reu. Si Reu anak ni Peleg nga anak ni Eber. Si Eber anak ni Shela. 36Si Shela anak ni Cainan nga anak ni Arfacsad. Si Arfacsad anak ni Sem nga anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamec 37nga anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoc nga anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalalel nga anak ni Cainan. 38Si Cainan anak ni Enos nga anak ni Set ug si Set anak ni Adan nga anak sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\