LUCAS 4

1Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan sulod sa 40 ka adlaw 2ug didto gitintal siya sa Yawa. Niining panahona wala mokaon si Jesus busa sa pagkatapos niini gigutom siya. 3Unya giingnan siya sa Yawa, "Anak ka man kaha sa Dios, himoang pan kining bato." 4Si Jesus mitubag, "Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Dili mabuhi ang tawo sa pan lamang.’" 5Unya gidala siya sa Yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibotan. 6Miingon ang Yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. 7Maimo unya kining tanan kon mosimba ka kanako." 8Si Jesus mitubag, "Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari!’" 9Unya gidala siya sa Yawa ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa Templo ug giingnan, "Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos. 10Kay nag-ingon ang Kasulatan, ‘Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagpanalipod kanimo.’ 11Kini nag-ingon usab, ‘Sapnayon ka nila sa ilang mga kamot aron dili maigo sa mga bato ang imong tiil.’" 12Si Jesus mitubag, "Ang Kasulatan nag-ingon, ‘Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios!’" 13Human si Jesus tintala sa Yawa sa tanang paagi, mibiya una kaniya ang Yawa. 14Unya mipauli si Jesus sa Galilea ug diha kaniya ang gahom sa Espiritu Santo. Mikaylap sa tanang kasikbit nga dapit ang balita mahitungod kaniya. 15Nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinagoga ug gidayeg siya sa tanan. 16Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan miadto siya sa sinagoga sa Adlaw nga Igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa Kasulatan 17ug gitunol kaniya ang basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Gibukhad niya ang linukot nga basahon ug maoy iyang gibasa ang dapit diin nasulat kini: 18"Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihogan ako niya aron pagsangyaw sa Maayong Balita ngadto sa mga kabos; gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa panan-aw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaugdaog 19ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo moluwas sa iyang katawhan!" 20Unya gilukot ni Jesus ang basahon, giuli ngadto sa piniyalan ug milingkod siya. Mitutok kaniya ang tanan nga didto sa sinagoga. 21Unya miingon siya kanila, "Natuman karong adlawa kining bahina sa kasulatan sumala sa inyong nadungog." 22Nakadayeg silang tanan kaniya ug nahibulong sa mga matahom nga pulong nga iyang gisulti. Miingon sila, "Dili ba anak man kini siya ni Jose?" 23Miingon siya kanila, "Sa walay duhaduha inyong isulti kanako ang ginaingon, ‘Doktor, tambali ang imong kaugalingon.’ Moingon usab kamo kanako, ‘Himoa dinhi sa imong kaugalingong lungsod ang mga butang nga imong gihimo didto sa Capernaum sumala sa gisugilon kanamo.’ 24Apan sultihan ko kamo nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. 25Pamati kamo kanako: daghang mga biyuda sa Israel sa panahon ni Elias sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga ug may dakong gutom sa tibuok yuta. 26Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan usa kanila kondili ngadto hinuon sa biyuda sa Sarefat sa kayutaan sa Sidon. 27Ug may daghan usab nga sanlahon sa Israel sa panahon ni propeta Eliseo apan wala siyay bisan usa kanila nga giayo gawas kang Naaman nga taga-Siria." 28Sa pagkadungog nila niini, nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinagoga. 29Nanindog sila ug ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod ug gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. 30Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan ug mipahilayo. 31Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea. Sa Adlaw nga Igpapahulay nagtudlo siya sa mga tawo 32ug nahibulong silang tanan sa paagi sa iyang pagtudlo kay may gahom man ang iyang mga pulong. 33Didto sa sulod sa sinagoga may tawo nga giyawaan nga misinggit ug kusog, 34"Jesus nga taga-Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kon kinsa ka: ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios!" 35Gibadlong ni Jesus ang yawa, "Hilom ug gula sa tawo!" Gilamba sa yawa ang tawo sa atubangan nilang tanan ug unya migula kini nga wala maunsa ang tawo. 36Nahibulong ang tanan ug nag-ingnanay, "Unsay buot ipasabot niini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa!" 37Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit niadtong yutaa. 38Mibiya si Jesus sa sinagoga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayona gihilantan ang ugangang babaye ni Simon ug gihangyo nila si Jesus nga ayohon siya. 39Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gihinginlan niya ang hilanat. Gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug dihadiha mibangon siya ug misilbi kanila. 40Sa pagkakilomkilom na, ang tanan nga masakiton sa nagkalainlaing balatian gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus. Ug gihikap niya ang tagsatagsa ug giayo niya silang tanan. 41Gikan sa daghang mga tawo, nanggula usab ang mga yawa nga nagsiyagit, "Ikaw mao ang Anak sa Dios!" Ug gibadlong ni Jesus ang mga yawa sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Cristo. 42Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga nakit-an na nila siya, ila siyang gihangyo nga magpabilin uban kanila. 43Apan miingon siya kanila, "Kinahanglan nga magwali ako sa Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mao man kini ang katuyoan sa Dios sa iyang pagpadala kanako." 44Busa nagwali siya sulod sa mga sinagoga sa Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\