LUCAS 5

1Usa ka adlaw niana, nagtindog si Jesus sa daplin sa Lanaw sa Genesaret samtang ang mga tawo nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. 2Didto sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nangwaswas man sila sa ilang mga pukot. 3Misakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini ug diyutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tawo. 4Sa nakahuman na siya sa pagpanudlo, giingnan niya si Simon, "Palawod kamo ug itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." 5Si Simon mitubag, "Magtutudlo, tibuok gabii kaming nangisda ug wala gayod kami nakuha apan kay sugo man nimo, akong itaktak ang mga pukot." 6Ilang gitaktak ang mga pukot ug daghan gayod kaayong isda ang ilang nakuha ug tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. 7Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol ug motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan ug tungod niini hapit na sila malunod. 8Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako!" 9Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. 10Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Sebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok! Sukad karon managat ka na ug mga tawo." 11Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. 12Usa ka higayon niana, didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakiluoy nga nag-ingon, "Sir, kon buot nimo, makaayo ka kanako!" 13Unya gihikap siya ni Jesus ug giingnan, "Buot ako! Mamaayo ka!" Dihadiha naayo ang sanlahon. 14Ug gipasidan-an siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa. Ug miingon si Jesus "Lakaw dayon ug ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo ka na." 15Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita mahitungod kang Jesus ug daghang mga tawo nangadto sa pagpamati kaniya ug aron ayohon ang ilang mga balatian. 16Apan miadto si Jesus sa mga dapit nga awaaw ug didto nag-ampo siya. 17Usa ka adlaw niana, samtang nagtudlo si Jesus, dihay pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod nga naglingkod sa duol. Gikan sila sa kalungsoran sa Galilea ug Judea ug sa siyudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. 18Unya may nangabot nga nagyayong ug usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. 19Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tawo. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop ug giukab nila ang pipila ka bahin sa atop. Unya ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tawo diha sa atubangan ni Jesus. 20Sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tawo, "Higala, gipasaylo na ang imong mga sala." 21Unya nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa Balaod ug ang mga Pariseo, "Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylo sa mga sala kondili ang Dios lamang!" 22Apan nasayran ni Jesus ang ilang hunahuna ug giingnan niya sila, "Nganong naghunahuna man kamo sa ingon niana? 23Hain bay sayon, ang pag-ingon, ‘Gipasaylo na ang imong mga sala,’ o ang pag-ingon, ‘Bangon ug lakaw’? 24Ipakita ko kaninyo nga ang Anak sa Tawo adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo: bangon, dad-a ang imong higdaanan ug pauli sa inyo!" 25Dihadiha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan, gikuha niya ang iyang higdaanan ug mipauli nga nagdayeg sa Dios. 26Natingala pag-ayo silang tanan. Ug uban sa kahadlok, ilang gidayeg ang Dios pag-ingon, "Kahibulongan gayod kaayo ang atong nakita karong adlawa!" 27Human niini, milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka maniningil sa buhis, nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." 28Ug mitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kaniya. 29Unya si Levi naghimog dakong kombira sa iyang balay alang kang Jesus ug didtoy daghang maniningil sa buhis ug ubang mga tawo nga nakigsalo kanila. 30Ang pipila ka mga Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakig-uban man kamo sa pagkaon ug pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" 31Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor kondili ang mga masakiton lamang. 32Wala ako moanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kondili sa mga makasasala aron maghinulsol sila." 33Ug miingon sila kang Jesus, "Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nag-ampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Apan ang imong mga tinun-an nangaon ug nanginom." 34Si Jesus mitubag, "Papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kombira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhonon? Dili gayod! 35Apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon ug niadtong adlawa magpuasa na sila." 36Unya gisuginlan usab sila ni Jesus niining sambingaya: "Walay tawo nga magtabas ug usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti kay kon buhaton niya kini madaot ang bag-ong bisti ug ang gitapak dili mobagay sa daan. 37Ug walay magsulod ug bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kon buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. 38Kinahanglan nga ang bag-ong bino maoy isulod sa bag-ong sudlanan. 39Walay tawo nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Moingon siya, ‘Mas maayo gayod ang daang bino.’"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\