LUCAS 6

1Usa niana ka Adlawng Igpapahulay naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kini kusokusoa sa ilang mga kamot ilang gikaon ang lugas. 2Apan pipila sa mga Pariseo miingon, "Nganong nagbuhat man kamo niana? Gidili kana sa Adlaw nga Igpapahulay sumala sa atong Balaod!" 3Si Jesus mitubag kanila, "Wala ba kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? 4Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa pan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug gihatagan usab niyag pan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gidid-an sa atong Balaod sa pagkaon sa pan nga hinalad ngadto sa Dios gawas lamang sa mga pari." 5Ug si Jesus midugang sa pag-ingon, "Ang Anak sa Tawo maoy magbuot sa angay nga buhaton sa Adlawng Igpapahulay." 6Sa laing Adlawng Igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didtoy usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. 7Pipila sa mga magtutudlo sa Balaod ug mga Pariseo naniid kang Jesus kon manambal ba siya sa mga masakiton sa Adlawng Igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita ug igong katarongan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat ug kalapasan. 8Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihunahuna ug iyang giingnan ang tawo nga kimay, "Tindog ug dali ngari sa atubangan." Ug mitindog ang tawo ug mibarog didto. 9Unya miingon si Jesus kanila, "Pangutan-on ko kamo: Unsa ba ang gitugot sa atong Balaod nga mahimong buhaton nato sa Adlawng Igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay?" 10Gilibot niya pagtan-aw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tawo, "Ituy-od ang imong kamot." Ug gituy-od sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. 11Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. 12Niadtong panahona mitungas si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibuok gabii nag-ampo siya sa Dios. 13Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niyag apostoles: 14si Simon (nga iyang ginganlag Pedro) ug ang iyang igsoon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, 15si ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon (ang gitawag nga Patriyota), 16si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote, ang nahimong mabudhion. 17Milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinun-an. Didto usab may dakong panon sa mga tawo nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga siyudad sa kabaybayonan sa Tiro ug sa Sidon. 18Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayohon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. 19Naninguha ang tanang tawo sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. 20Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabos kay maghari ang Dios kaninyo! 21"Bulahan kamong mga gigutom karon kay kamo pagabusgon! "Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo mangatawa ra unya! 22"Bulahan kamo kon ang mga tawo magdumot, magsalikway ug magbugalbugal kaninyo! Bulahan kamo kon sila mag-ingon nga kamo mga daotan tungod sa Anak sa Tawo! 23Paglipay kamo kon mahitabo kini ug pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. 24"Apan alaot kamo nga mga dato kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay! 25"Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo unya gutomon! "Alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangotan ug maghilak! 26"Alaot kamo kon magdayeg kaninyo ang tanang mga tawo kay mao usab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta. 27"Apan sultihan ko kamo nga namati kanako: higugmaa ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. 28Panalangini ang motunglo kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa nagdaugdaog kaninyo. 29Kon may mosagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kon adunay moilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. 30Hatagi ninyo ang tanan nga mangayo ug kon may mokuha sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. 31Buhata ngadto sa mga tawo ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. 32"Kon mao ray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man niadtong nahigugma kanila! 33Ug kon mao ray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man niana! 34Ug kon mao ray inyong pahulamon kadtong inyong gituohan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala magpahulam man ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad! 35Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila! Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kay sa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa Labing Halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga daotan. 36Busa pagmaluluy-on kamo sama nga maluluy-on ang inyong Amahan. 37"Ayaw kamo paghukom sa inyong isigkatawo ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban ug kamo dili pakasad-on. Pasayloa sila ug kamo pasayloon usab. 38Panghatag kamo sa inyong isigkatawo ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pa gani nga mag-awas kini! Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban mao usab ang gamiton alang kaninyo." 39Ug gisultihan sila ni Jesus niining sambingaya: "Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kon buhaton niya kini, mangahulog silang duha sa kanal. 40Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kon ang tinun-an hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo. 41"Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isigkatawo apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata? 42Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigkatawo, ‘Ambi, akoy pakuhaa sa imong puling,’ nga wala ka man gani makakita sa troso nga anaa sa imong kaugalingong mata? Tigpakaaron-ingnon! Kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkatawo. 43"Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. 44Ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili ka makapupo ug igos gikan sa sampinit o ubas gikan sa kadyapa. 45Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasingkasing. Apan ang tawo nga daotan magbuhat ug daotan gikan sa mangil-ad nga mga butang nga anaa sa iyang kasingkasing. Kay kon unsa ang anaa sa kasingkasing sa tawo mao usab ang iyang isulti. 46"Nganong nagtawag man kamo kanakog, ‘Ginoo, Ginoo,’ nga dili man kamo mobuhat sa akong gisugo kaninyo? 47Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tawo nga moduol kanako unya mamati sa akong gisulti ug motuman niini. 48Sama siya sa tawo nga nagtukod ug balay. Nagkalot siyag lawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wala kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod. 49Apan ang tawo nga namati sa akong gisulti ug dili motuman niini mahisama sa usa ka tawo nga nagtukod ug balay diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini ug hingpit ang pagkagun-ob sa maong balay!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\