LUCAS 7

1Human si Jesus makasulti niining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Capernaum. 2Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton ug himalatyon ang maong sulugoon. 3Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Jesus, nagsugo siyag mga kadagkoan sa mga Judio sa paghangyo kang Jesus nga moadto siya aron ayohon ang iyang sulugoon. 4Unya miadto sila kang Jesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon, "Kining tawhana angay gayod nga imong tabangan. 5Gihigugma niya ang atong nasod ug nagtukod pa gani siyag sinagoga alang kanato." 6Busa mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala pagtagbo kang Jesus ug pag-ingon, "Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. 7Ug mao man gani hinungdan nga wala gyod ko mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. 8Ilalom usab ako sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna akoy mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kon sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, moadto siya. Kon sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, moduol siya. Ug kon sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mobuhat siya." 9Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya miatubang siya sa mga tawo nga mikuyog kaniya ug miingon, "Wala pa gayod ako makakaplag ug pagtuo nga sama niini bisan gani sa Israel!" 10Namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay ug ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. 11Unya wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tawo. 12Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy paggula sa mga tawo aron maglubong ug minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka biyuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo gikan sa lungsod. 13Sa pagkakita ni Jesus sa biyuda, naluoy siya ug miingon sa babaye, "Ayaw paghilak." 14Unya miduol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon!" 15Mibangon ang batan-on nga patay na unta ug misulti. Ug gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. 16Nahadlok ug nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, "Usa ka gamhanang propeta ang ania uban kanato! Ang Dios mipadayag ug pagtagad sa iyang katawhan!" 17Mikaylap sa tibuok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. 18Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinun-an mahitungod niining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila 19ug gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya, "Ikaw ba ang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kamig lain?" 20Sa ilang pag-abot didto kang Jesus, miingon sila, "Gipaanhi kami ni Juan nga Magbubunyag aron pagpangutana kanimo kon ikaw ba ang iyang giingon nga moanhi o magpaabot pa ba kamig lain?" 21Niadto gayong higayona nag-ayo si Jesus sa daghang mga tawo sa ilang mga balatian ug mga sakit. Nag-ayo usab siya sa mga giyawaan ug naghatag ug panan-aw sa mga buta. 22Unya gitubag niya ang mga sinugo ni Juan, "Pauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nakita ug nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nahinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nabuhi ug ang Maayong Balita giwali ngadto sa mga kabos. 23Bulahan kadtong wala magduhaduha kanako!" 24Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan, "Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa bay inyong gipaabot nga makita? Sagbot ba nga gipilaypilay sa hangin? 25Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga maanindot ug pamisti? Sila nga maanindot ug pamisti ug nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo! 26Unsa ba gayod ang inyong giadto aron tan-awon? Propeta ba? Mao gayod! Sultihan ko kamo nga labaw pa sa propeta ang inyong nakita. 27Kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon: ‘Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo aron andamon niya ang dalan alang kanimo.’ 28Sultihan ko kamo nga si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natawo. Apan siya nga labing ubos sa Gingharian sa Dios labaw pa kay kang Juan." 29Namati kaniya ang tanang mga tawo ug ang mga kobrador sa buhis. Sila miila nga ang sugo sa Dios matarong ug sila nagpabunyag kang Juan. 30Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa Balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag kang Juan. 31Si Jesus mipadayon pagsulti "Karon, sa unsa ko itandi ang katawhan niining panahona? Sa unsa sila nahisama? 32Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok mosinggit ngadto sa laing pundok, ‘Nagtugtog kami ug honi apan wala kamo mosayaw! Nag-awit kami ug alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay!’ 33Mianhi si Juan nga Magbubunyag ug wala siya mokaon ug pan ug wala moinom ug bino unya miingon kamo nga, ‘Giyawaan siya!’ 34Mianhi ang Anak sa Tawo ug siya mikaon ug miinom unya miingon na usab kamo, ‘Tan-awa, dako siyag kaon ug palahubog! Higala pa gyod siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala.’ 35Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini." 36Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. 37Niadtong lungsora may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. 38Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya ug nahumod sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya gipahiran niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus ug gihagkan ug gibuboan sa pahumot. 39Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon, "Kon tinuod pa nga propeta kining tawhana, makaila unta siya kon kinsa kining babaye nga mihikap kaniya ug unsa kadaotan ang iyang kinabuhi!" 40Apan miingon si Jesus kaniya, "Simon, aduna akoy isulti kanimo." Si Simon mitubag, "Sigi, Magtutudlo, sultihi ako." 41Miingon si Jesus, "May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam ug kuwarta. Ang usa nakautang ug 500 ka denario ug ang usa 50 ka denario. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karon, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila?" 43Mitubag si Simon, "Sa akong hunahuna, kadtong dakog utang." "Husto ang imong tubag," matod ni Jesus. 44Unya milingi siya sa babaye ug miingon kang Simon, "Nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug gipahiran sa iyang buhok. 45Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. 46Wala mo dihogi ug lana ang akong ulo apan iyang gidihogan ug pahumot ang akong mga tiil. 47Busa sultihan ko ikaw nga ang daghan niyang mga sala gipasaylo. Tungod niini, dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa kadtong gipasaylo sa diyutay lamang nga mga sala nagpakita ug diyutay usab nga paghigugma." 48Unya giingnan ni Jesus ang babaye, "Gipasaylo na ang imong mga sala." 49Ug ang uban nga didto sa kan-anan nakapangutana sa ilang kaugalingon, "Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani ug mga sala?" 50Apan miingon si Jesus sa babaye, "Ang imong pagtuo nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\