LUCAS 8

1Wala madugay, miadto si Jesus sa kalungsoran ug sa kabalangayan diin nagwali siya sa Maayong Balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang 12 ka tinun-an 2ug pipila sa mga babaye nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria (nga ginganlag Magdalena) nga gikan kaniya gipagula ang pito ka yawa; 3si Juana, ang asawa ni Cusa nga opisyal ni Herodes; si Susana ug daghan pang mga babaye nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayonan. 4Daghang mga tawo nga gikan sa kalungsoran ang nangadto kang Jesus ug sa nagkapundok na sila iyang gisugilon kining sambingaya: 5"May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas ug mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan. Gitunobtunoban kini sa mga tawo ug gituka sa mga langgam. 6Ang uban nahulog sa yutang batoon ug sa pagturok niini, nalaya kay walay tubig ang yuta. 7Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunokong sagbot. Ang mga tunokong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. 8Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag 100 ka pilo." Unya midugang si Jesus pag-ingon, "Busa pamati kon may dalunggan kamo!" 9Unya nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay kahulogan sa maong sambingay. 10Ug mitubag si Jesus, "Ang pagsabot sa mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban gihatag kini pinaagi sa sambingay aron kon motan-aw sila, dili sila makakita ug kon mamati sila, dili sila makasabot. 11"Mao kini ang kahulogan sa sambingay: ang binhi mao ang pulong sa Dios. 12Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang Yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasingkasing aron dili sila motuo ug maluwas. 13Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batoon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. 14Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituok kanila ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. 15Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasingkasing nga midawat ug mituman niini ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. 16"Walay magdagkot ug suga aron lamang tabonan o ibutang ilalom sa higdaanan kondili iya hinuong ibutang sa tungtonganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. 17"Kay ang tanan nga gitagoan makit-an ug ang tanan nga gililong mabutyag. 18"Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pag dugang apan ang walay iya kuhaan bisan pa gani sa iyang giisip nga iyaha." 19Unya miadto kang Jesus ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tawo. 20Ug may miingon kang Jesus, "Atua nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsoong lalaki ug buot silang makigkita kanimo." 21Miingon si Jesus kanilang tanan, "Ang akong inahan ug mga igsoon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini." 22Usa ka adlaw niana, misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, "Manabok kita sa lanaw." Busa migikan sila. 23Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan busa namiligro sila pag-ayo. 24Unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus ug ilang gipukaw nga nag-ingon, "Magtutudlo, Magtutudlo, hapit na kita malunod!" Mibangon si Jesus ug gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini ug mibanos ang kalinaw. 25Ug miingon siya sa mga tinun-an, "Hain na ba ang inyong pagsalig?" Apan natingala sila ug nalisang ug nag-ingnanay, "Kinsa ba kining tawhana? Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila!" 26Mipadayon silag lawig ngadto sa kayutaan sa mga Gerasenhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. 27Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siyag usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsul-ob ug bisti sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa mga langub nga gihimong lubnganan. 28Sa pagkakita niya kang Jesus misiyagit siya, unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog, "Jesus, Anak sa Labing Halangdong Dios! Unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intawon ako pagsakita!" 29Gisulti niya kini tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa sa paggula gikan kaniya. Kining tawhana kadaghan na atakiha sa yawa ug bisan ganig bilanggoon siya ug kadenahan ang iyang mga kamot ug mga tiil, bugtoon niya ang kadena ug dad-on siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaaw. 30Nangutana si Jesus kaniya, "Unsay imong ngalan?" Ug siya mitubag, "Panon" (tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya). 31Unya nagpakiluoy ang mga yawa kang Jesus nga dili unta sila paambakon sa bung-aw. 32Sa dapit nga dili layo may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugotan sila nga mosulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. 33Busa ang mga yawa nanggula sa tawo ug nanulod sa mga baboy. Ang tibuok panon nanagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. 34Ang mga tawo nga nag-atiman sa mga baboy nakakita sa nahitabo busa nanagan sila ug nanugilon niini didto sa lungsod ug kabalangayan. 35Nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Jesus ang tawo nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na ug panimuot. Ug nahadlok silang tanan! 36Sila nga nakasaksi sa nahitabo misugilon giunsa pag-ayo ang tawo nga giyawaan. 37Unya ang tibuok panon sa mga tawo gikan sa kayutaan sa mga Gerasenhon mihangyo kang Jesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Jesus sa sakayan ug mipahawa. 38Ang tawo nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Jesus, "Pakuyoga ako." Apan miingon si Jesus kaniya, 39"Pauli sa inyo ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo." Ug milakaw ang tawo sa tibuok lungsod ug gisugilon niya ang gibuhat ni Jesus kaniya. 40Sa pagbalik ni Jesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tawo mahinangpong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. 41Unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo nga usa ka opisyal sa ilang sinagoga. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto sa iyang balay 42tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babaye nga nagpanuigon ug 12 . Samtang naglakaw si Jesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tawo. 43Dihay usa ka babaye nga 12 na ka tuig nga nag-antos sa pagsigi ug dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayonan sa pagpatambal apan wala gayod siya maayo. 44Unya miduol siya sa luyo ni Jesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo ug dihadiha mihunong ang iyang pagdugo. 45Nangutana si Jesus, "Kinsay mihikap kanako?" Nangambot ang tanan apan miingon si Pedro, "Magtutudlo, daghan kaayong mga tawo nga naglibot ug nagpunsisok kanimo!" 46Apan si Jesus miingon, "Adunay mihikap kanako kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako." 47Sa dihang nakita sa babaye nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagkurog ug mihapa sa tiilan ni Jesus. Ug sa atubangan sa tanan, gisugilon niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya ug nga dihadiha naayo siya. 48Unya misulti si Jesus kaniya, "Anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon." 49Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, "Patay na ang imong anak, busa ayaw nag samoka ang Magtutudlo." 50Apan nakadungog si Jesus niini ug iyang giingnan si Jairo, "Ayaw kabalaka! Salig lamang ug maayo ang imong anak." 51Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siyay laing gitugotan nga mosulod kuyog kaniya gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago ug sa mga ginikanan sa bata. 52Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, "Ayaw kamo paghilak kay ang bata wala mamatay kondili natulog lamang!" 53Ug gibugalbugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayod ang bata. 54Apan gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya, "Inday, bangon!" 55Ug nabuhi ang bata ug mibangon dayon. Unya misugo si Jesus kanila nga pakan-on ang bata. 56Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata apan gipahimangnoan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\