LUCAS 9

1Gitigom ni Jesus ang 12 ka tinun-an ug iyang gihatagan silag gahom ug awtoridad sa paghingilin sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. 2Unya gisugo niya sila aron magsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios ug mag-ayo sa mga masakiton. 3Miingon siya kanila, "Sa inyong panaw, ayaw kamo pagdalag bisan unsa: sungkod man o bag o pagkaon o salapi ug bisan ganig ilisan. 4Bisan asang balaya nga kamo dawaton, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagbiya niadtong lungsora. 5Ug bisan diin nga dili kamo dawaton, biya nianang lungsora ug taktaka ang abog sa inyong mga tiil agig pasidaan kanila." 6Migikan ang mga tinun-an ug miadto sa tanang balangay. Nagsangyaw sila sa Maayong Balita ug giayo nila ang mga masakiton. 7Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nanghitabo ug nalibog siya pag-ayo kay may mga tawo man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga Magbubunyag. 8Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias, samtang ang uban pa gayod miingon nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. 9Miingon si Herodes, "Gipapunggotan ko na si Juan apan kinsa man diay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya?" Ug nagtinguha siya sa pagpakigkita kang Jesus. 10Namalik ang mga apostoles ug misugilon sila kang Jesus sa tanan nilang nahimo. Unya gidala niya sila ug nangadto nga sila ra sa usa ka lungsod nga ginganlag Betsaida. 11Sa pagkasayod sa mga tawo niini, misunod sila kaniya. Giabiabi sila ni Jesus ug gisuginlan mahitungod sa paghari sa Dios ug giayo niya ang mga masakiton. 12Sa nagsalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang 12 ka tinun-an ug miingon, "Paadtoa ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abotanan kay hilit kining dapita." 13Apan miingon si Jesus kanila, "Kamo ang maghatag kanilag pagkaon." Sila nanubag, "Lima ra ka pan ug duha ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manglakaw kami ug mamalit ug pagkaon alang niining mga tawhana?" 14(Didto may mga 5,000 ka lalaki.) Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Palingkora ang mga tawo ug papundoka sa tinag-50 . " 15Gituman kini sa mga tinun-an ug gipalingkod silang tanan. 16Gikuha ni Jesus ang lima ka pan ug duha ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikaspikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tawo. 17Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug 12 ka bukag nga salin sa mga tawo. 18Usa ka higayon niana, nag-ampo si Jesus nga nag-inusara samtang diha lamang sa duol ang iyang mga tinun-an. Unya nangutana siya kanila, "Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tawo?" 19Nanubag sila, "Nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga Magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias samtang ang uban pa gayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw." 20"Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios!" 21Apan gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayod manugilon niini kang bisan kinsa. 22Ug miingon siya, "Ang Anak sa Tawo kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo sa mga Judio, sa mga kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw." 23Ug miingon siya sa tanan, "Kon may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. 24Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. 25Unsa may makuha sa tawo kon maiya ang tibuok kalibotan apan mawala ang iyang kinabuhi o silotan siya? Wala gayod! 26Kon ako ug ang akong pagtulon-an ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya sa Anak sa Tawo sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya ug sa himaya sa Amahan ug sa balaang mga anghel. 27Timan-i kini: adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga maghari na ang Dios." 28Mga usa ka semana human si Jesus magsulti niining mga butanga, gidala niya si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanungas sila sa usa ka bungtod aron mag-ampo. 29Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug misilaw sa kaputi ang iyang sapot. 30Ug sa kalit mitungha ang duha ka tawo ug nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias 31nga mipakita uban sa langitnong himaya ug nakigsulti kang Jesus mahitungod sa iyang kamatayon didto sa Jerusalem. 32Nahikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iyang mga kauban apan nahigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. 33Samtang mibiya kang Jesus ang duha ka tawo, miingon si Pedro kaniya, "Magtutudlo, maayo gayod nga ania kita dinhi. Magpabarog kita ug tulo ka tolda: usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias." (Sa tinuoray wala siya makasabot sa iyang gipanulti.) 34Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila ug nangahadlok ang mga tinun-an sa diha nga ang panganod mitabon kanila. 35Unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, "Kini mao ang akong Anak nga akong gipili. Pamatia ninyo siya." 36Sa pagkahanaw na sa tingog, si Jesus na lamang ang nahibilin. Wala magsaba ang mga tinun-an mahitungod niining tanan ug niadtong higayona wala silay gisuginlan sa bisan unsang butang nga ilang nakita. 37Sa pagkasunod adlaw nanglugsong sila gikan sa bungtod ug misugat kang Jesus ang usa ka dakong panon sa mga tawo. 38Unya gikan sa pundok may usa ka tawo nga misinggit, "Magtutudlo, tan-awa intawon ang akong anak nga lalaki! Bugtong ko siyang anak. 39Moataki kaniya ang usa ka espiritu ug mokalit lang siyag singgit ug mokirig nga magbula ang baba. Gipaantos siya niini pag-ayo ug halos dili na lang mobiya kaniya. 40Gihangyo ko ang imong mga tinun-an paghingilin sa espiritu apan wala sila makahimo." 41Si Jesus mitubag, "Pagkawalay pagtuo ug pagkahiwi sa inyong hunahuna! Magsigi na ba lang akog uban-uban kaninyo? Magsigi na ba lang akog pailob kaninyo?" Unya miingon siya sa tawo, "Dad-a dinhi ang imong anak." 42Sa pagduol sa bata, gibunal siya sa yawa ngadto sa yuta ug gipakirig siya. Gipagula ni Jesus ang yawa, giayo niya ang bata ug giuli ngadto sa amahan niini. 43Ug nahibulong ang tanang tawo sa dakong gahom sa Dios. Samtang natingala pa ang mga tawo sa tanan nga gibuhat ni Jesus, miingon siya sa iyang mga tinun-an, 44"Ayaw kamo kalimot sa akong isulti kaninyo karon. Ang Anak sa Tawo itugyan ngadto sa gahom sa mga tawo." 45Apan wala sila makasabot sa kahulogan niini. Gililong kini kanila aron dili sila makasabot niini ug nahadlok sila nga mangutana kaniya mahitungod niining butanga. 46Unya naglalis ang mga tinun-an kon kinsa ang labing dako kanila. 47Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihunahuna busa mikuha siyag usa ka bata ug gipatindog sa iyang kiliran. 48Ug miingon siya kanila, "Ang modawat niining bata sa akong ngalan, modawat kanako ug ang modawat kanako, modawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan mao ang labing dako." 49Si Juan miingon kaniya, "Magtutudlo, nakakita kamig tawo nga naghingilin ug mga yawa pinaagi sa imong ngalan ug amo siyang gidid-an kay dili man siya sakop sa atong pundok." 50"Ayaw siya pagdid-i," miingon si Jesus kaniya ug sa ubang mga tinun-an, "kay ang dili batok kaninyo dapig kaninyo." 51Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mokayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna sa pag-adto sa Jerusalem. 52Mipadala siya ug mga sinugo nga nag-una kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. 53Apan wala modawat kaniya ang mga tawo didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. 54Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan miingon, "Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan ug kalayo gikan sa langit aron mangasunog sila?" 55Si Jesus milingi ug gibadlong sila. 56Ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. 57Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Jesus, "Mosunod ako kanimo bisan asa ka moadto." 58Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may tagoanan ug ang mga langgam may mga salag apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang Anak sa Tawo." 59Ug miingon siya sa laing tawo, "Sunod kanako." Apan miingon ang tawo, "Ginoo, mouli una ako aron paglubong sa akong amahan." 60Si Jesus mitubag, "Pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang paghari sa Dios." 61May laing tawo usab nga miingon, "Mosunod ako kanimo, Ginoo, apan tugoti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay." 62Si Jesus miingon kaniya, "Kinsa gani kadtong mosugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\