MARCOS 1

1Mao kini ang Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios. 2Nagsugod kini sumala sa gisulat ni propeta Isaias: "Ania ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo aron andamon niya ang imong agian. 3May nagsinggit didto sa kamingawan, ‘Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo; himoa ninyong tul-id ang iyang agian!’ " 4Busa namunyag si Juan sa mga tawo didto sa kamingawan ug nagwali, "Hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug pagpabunyag kamo ug pasayloon kamo sa Dios." 5Ang tibuok lalawigan sa Judea ug sa siyudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan sila ni Juan didto sa Suba sa Jordan. 6Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, panit ang iyang bakos ug ang iyang pagkaon dulon ug dugos. 7Miingon siya sa katawhan, "Ang tawo nga moanhi sunod kanako mas gamhanan kay kanako. Dili ako takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandalyas. 8Namunyag ako kaninyo sa tubig apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo." 9Wala madugay, miabot si Jesus gikan sa Nazaret sa lalawigan sa Galilea ug gibunyagan siya ni Juan didto sa Suba sa Jordan. 10Sa pagkawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya ang langit nga naabli ug mikunsad kaniya ang Espiritu sa dagway sa usa ka salampati. 11Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Ikaw ang pinangga kong Anak. Nahimuot ako pag-ayo kanimo." 12Dihadiha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. 13Nagpabilin siya didto ug 40 ka adlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap. May mga anghel usab nga miatiman kaniya. 14Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa Maayong Balita sa Dios. 15Miingon siya, "Miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios! Busa hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala ug tuohi ninyo ang Maayong Balita!" 16Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa Lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsoong mananagat, si Simon ug si Andres nga namukot. 17Unya miingon si Jesus kanila, "Kuyog kamo kanako ug tudloan ko kamo sa pagpanagat ug mga tawo." 18Dihadiha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. 19Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Sebedeo. Didto sila sa ilang sakayan nag-andam sa ilang mga pukot. 20Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuholan ug mikuyog sila kang Jesus. 21Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum. Pag-abot sa Adlawng Igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. 22Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa Balaod. 23Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, 24"Unsay imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang Balaang Sinugo sa Dios!" 25Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, "Hilom! Gula nianang tawhana!" 26Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit kinig kusog ug migula. 27Hilabihang kahibulong sa mga tawo nga nagpangutan-anay, "Unsa ba kini? Bag-ong pagtulon-an? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila motuman kaniya!" 28Busa mikaylap dayon sa tanang dapit sa Galilea ang balita mahitungod kang Jesus. 29Gikan sa sinagoga miadto dayon si Jesus sa balay ni Simon ug ni Andres. Kauban niya si Santiago, si Juan ug ang ubang tinun-an. 30Niining higayona, ang ugangang babaye ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan dayon siya mahitungod sa masakiton. 31Giduol siya ni Jesus, gikuptan ang iyang kamot ug gipabangon. Dihadiha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. 32Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. 33Ang tanang tawo sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. 34Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nag-antos sa nagkalainlaing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tugoti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. 35Kaadlawon pa gani, mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nag-ampo didto. 36Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya. 37Nakit-an nila siya ug giingnan, "Ang tanan nangita kanimo." 38Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa silingang mga lungsod. Kinahanglan sangyawan ko usab sila. Mianhi ako alang niining maong katuyoan." 39Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea. Nagwali siya sulod sa mga sinagoga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. 40May usa ka sanlahon nga miduol kang Jesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kon buot nimo, makahinlo ka kanako." 41Naluoy si Jesus sa sanlahon busa iyang gihikap siya ug giingnan, "Buot ko. Busa mahinlo ka!" 42Dihadiha naayo ug nahinlo ang sanlahon. 43Unya gipalakaw siya ni Jesus ug higpit nga gipahimangnoan, 44"Ayaw gayod kini isugilon kang bisan kinsa! Adtoa hinuon dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa katawhan nga naayo ka na." 45Apan milakaw ang tawo ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayod niyang panugilon nga tungod niini si Jesus dili na makapasayasaya pagsulod sa lungsod. Didto na lamang siya sa mga hilit nga dapit ug sa gihapon nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa nagkalainlaing dapit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\