MARCOS 10

1Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan sa Judea ug tabok sa Suba sa Jordan. Didto gipundukan na usab siya sa daghang tawo ug gitudloan niya sila sumala sa iyang naandan. 2Ug dihay pipila ka mga Pariseo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, "Nagtugot ba ang atong Balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa?" 3Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, "Unsa may gisugo ni Moises kaninyo?" 4Mitubag sila, "Mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa human niya himoi ug sulat sa pakigbulag ang iyang asawa." 5Miingon si Jesus kanila, "Kining sugoa gihimo ni Moises kay gahi man gud kamog ulo. 6Apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibotan, ‘gibuhat niya ang lalaki ug babaye.’ 7‘Tungod niini, mobiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan ug makighiusa sa iyang asawa, 8ug silang duha mahimo nang usa.’ Busa ang bana ug ang asawa dili na duha kondili usa na lamang. 9Tungod niini, ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tawo." 10Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus mahitungod niining butanga. 11Miingon siya kanila, "Ang bana nga mobulag sa iyang asawa ug makigminyo sa laing babaye, nakapanapaw sa una niyang asawa. 12Ug ang babaye nga mobulag sa iyang bana ug makigminyo ug laing lalaki, nakapanapaw usab." 13May pipila ka tawo nga nagdala ug mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon niya apan gibadlong sila sa mga tinun-an. 14Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya ug giingnan niya ang iyang mga tinun-an, "Paaria kanako ang mga bata. Ayaw silag pugngi kay ang Gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bata. 15Timan-i ninyo kini: ang dili modawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata dili mahisakop niini." 16Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila ug gipanalanginan niya sila. 17Sa diha nga molakaw na unta si Jesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug nangutana, "Maayong Magtutudlo, unsa may kinahanglan nakong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon?" 18Nangutana si Jesus kaniya, "Nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. 19Nahibalo ka sa mga sugo: ‘Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutangbutang, ayaw panglimbong, tahora ang imong amahan ug inahan.’ " 20Mitubag ang tawo, "Magtutudlo, nagtuman ako niining tanang sugo sukad pa sa akong pagkabatan-on." 21Mitutok si Jesus kaniya uban ang gugma ug namulong, "Usa ra ka butang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako." 22Sa pagkadungog sa tawo niini, naguol siya ug masulob-ong mibiya kang Jesus tungod kay dato man siya kaayo. 23Milingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila, "Lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod sa Gingharian sa Dios!" 24Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini apan mipadayon si Jesus pagsulti, "Mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa Gingharian sa Dios! 25Mas sayon pa sa usa ka kamelyo ang paglusot sa lungag sa dagom kay sa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa Gingharian sa Dios." 26Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Jesus, "Kon mao kana, kinsa ra man diay ang maluwas?" 27Mitan-aw si Jesus kanila ug mitubag, "Dili kini mahimo sa tawo apan mahimo sa Dios kay ang tanan mahimo gayod sa Dios." 28Unya misulti si Pedro, "Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo." 29Miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o mga igsoon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma tungod kanako ug tungod sa Maayong Balita 30makadawat ug labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siyag ginatos ka mga balay, mga igsoon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan tuod ug lutoson siya. Ug sa umaabot nga panahon makadawat siya sa kinabuhing dayon. 31Apan daghan sa nahiuna karon maulahi. Ug daghan sa naulahi nga karon mahiuna." 32Sa didto na sila sa dalan padulong sa Jerusalem, nag-una si Jesus sa iyang mga tinun-an. Natingala sila pag-ayo ug nangahadlok ang mga tawo nga nagsunod. Gipundok na usab ni Jesus ang napulog-duha ka tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. 33Miingon si Jesus, "Pamati kamo! Nagpadulong kita sa Jerusalem ug ang Anak sa Tawo itugyan ngadto sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Judio. 34Bugalbugalan nila siya, lud-an, latoson ug unya patyon. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya." 35Unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Sebedeo miduol kang Jesus ug miingon, "Magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo." 36"Unsa may ipabuhat ninyo kanako?" nangutana si Jesus kanila. 37Mitubag sila, "Kon molingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkora kami uban kanimo: ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala." 38Miingon si Jesus kanila, "Wala kamoy kalibotan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan?" 39"Oo," mitubag sila. Miingon si Jesus kanila, "Makainom gayod kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. 40Apan wala akoy katungod sa pagpili kon kinsa ang palingkoron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini." 41Sa pagkabati niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. 42Tungod niini, gipaduol ni Jesus silang tanan ug giingnan, "Nasayod kamo nga ang mga namunoan sa mga tawo naghari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. 43Apan dili kini mao ang paagi nga angay kaninyo. Kon usa kaninyo buot mahimong labing dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. 44Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. 45Kay bisan gani ang Anak sa Tawo wala man moanhi aron alagaran kondili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tawo." 46Miabot sila sa Jerico. Ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinun-an ug sa dakong panon sa katawhan, may buta nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod daplin sa dalan. 47Sa pagkabati niya nga mao diay kadto si Jesus nga taga-Nazaret, misinggit siya, "Jesus! Kaliwat ni David, kaloy-i intawon ako!" 48Daghan ang mibadlong ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, "Kaliwat ni David, kaloy-i intawon ako!" 49Mihunong si Jesus ug miingon, "Tawga siya." Busa gitawag nila siya. Giingnan nila ang buta, "Paglipay! Tindog, kay gitawag ka niya." 50Ug giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya ug miduol kang Jesus. 51Nangutana si Jesus kaniya, "Unsay ipabuhat mo kanako?" Mitubag ang buta, "Magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab." 52Ug giingnan siya ni Jesus, "Lakaw na, ang imong pagtuo nakaayo kanimo." Dihadiha nakakita ang buta ug mikuyog siya kang Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\