MARCOS 11

1Nagkaduol na si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa Jerusalem. Nahiabot sila didto sa mga lungsod sa Betpahe ug Betania duol sa Bungtod sa mga Olibo. Unya gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an 2ug gitugon, "Pangadto kamo nianang balangay sa unahan. Inig-abot gayod ninyo didto, makita ninyo ang gihigot nga usa ka nating asno nga wala pa makabay-i. Badbari kini ug dad-a nganhi. 3Kon may mangutana kaninyo, ‘Nganong inyo mang gibadbaran ang asno?’ sultihi siya, ‘Gikinahanglan kini sa Magtutudlo ug iuli ra kini dayon.’ " 4Busa nangadto sila ug nakaplagan nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbaran nila kini, 5pipila sa mga tawo nga nagbarog didto ang nangutana kanila, "Nganong inyong gibadbaran kanang asno?" 6Mitubag sila sumala sa gisulti ni Jesus kanila busa gipalakaw sila sa mga tawo. 7Gidala sa duha ka tinun-an ang nating asno ngadto kang Jesus. Tapos nila gikabakbak sa asno ang ilang mga kupo mikabayo si Jesus niini. 8Ug daghan ang mibukhad sa ilang mga kupo sa dalan, samtang ang uban namutol ug mga sangang dahonan didto sa kaumahan ug gikatag nila sa dalan. 9Ang mga tawo nga nag-una ingon man ang naulahi misugod pagsinggit, "Dalaygon ang Dios! Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo! 10Panalanginan sa Dios ang umaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David! Dalaygon ang Dios sa kahitas-an!" 11Misulod si Jesus sa Jerusalem unya miadto siya sa Templo ug mitan-aw sa tibuok palibot niini. Apan kay hapon na man, miadto siya sa Betania kuyog sa napulog-duha ka tinun-an. 12Sa sunod nga adlaw samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. 13Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igera nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kon may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakit-an kay dili pa man tingbunga. 14Miingon si Jesus sa igera, "Sukad karon wala nay makakaon sa imong bunga!" Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. 15Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa Templo ug giabog ang tanang mga namaligya ug namalit didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga tig-ilis ug salapi ug ang mga lingkoranan sa namaligyag salampati. 16Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa Templo. 17Unya gitudloan niya ang mga tawo, "Nag-ingon ang Dios diha sa Kasulatan, ‘Ang akong balay paganganlan ug balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod.’ Apan gihimo ninyo kini nga tagoanan sa mga tulisan." 18Nakabalita niini ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadani man sa iyang pagtulon-an ang tibuok panon sa mga tawo. 19Sa pagkakilomkilom na, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya sa siyudad. 20Nianang sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igera. Nalaya na kini gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. 21Ug nahinumdom si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igera ug siya miingon kaniya, "Magtutudlo, tan-awa ra, namatay ang kahoyng igera nga imong gitunglo!" 22Miingon si Jesus kanila, "Salig kamo sa Dios. 23Ug timan-i kini: makahimo kamo pagsugo niining bungtora, ‘Maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat.’ Kon kamo walay pagduhaduha sulod sa inyong kasingkasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayod kini. 24Tungod niini, ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuohi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayod kini. 25Inigtindog ninyo aron mag-ampo, kon aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasayloa una siya aron ang inyong Amahan nga atua sa langit mopasaylo usab kaninyo." 27Unya namalik sila sa Jerusalem. Samtang naglakaw si Jesus sulod sa Templo, giduol siya sa kadagkoan sa mga pari ingon man sa mga magtutudlo sa Balaod ug sa mga pangulo sa mga Judio. 28Nangutana sila kaniya, "Unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod?" 29Miingon si Jesus kanila, "Usa lang ang akong pangutana kaninyo ug kon makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. 30Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag? Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tawo?" 31Unya gitimbangtimbang nila ang ilang itubag kaniya: "Unsa may atong itubag? Kon motubag kita nga gikan sa Dios, mosumbalik siya pagpangutana, ‘Unya ngano man nga wala kamo motuo kang Juan?’ 32Apan unsa may atong itubag, ‘Gikan sa tawo?’ " (Nangahadlok sila sa mga tawo kay ang tanan nagtuo man gayod nga si Juan tinuod nga propeta.) 33Busa mitubag sila kang Jesus, "Ambot lang!" Ug miingon si Jesus kanila, "Sa ato pa, dili ko usab kamo tug-anan kon sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\