MARCOS 12

1Unya misulti kanila si Jesus pinaagig mga sambingay: "May tawo nga nagtanom ug mga paras. Gikoralan niya kini ug nagkalot siyag lungag alang sa pug-anan sa ubas ug nagtukod siyag usa ka bantayan. Unya iyang gipasaopan ang parasan ug milangyaw siya. 2Sa pag-abot na sa tingpamupo sa mga ubas, nagsugo siyag usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. 3Apan gibunlot sa mga saop ang ulipon, gibunalan nila ug gipapauli nga walay dala. 4Unya nagsugo na usab ang agalon ug laing ulipon apan gibunalan nila siya sa ulo ug ila pang gipakaulawan. 5Nagsugo pa gayod ang agalon ug laing ulipon ug gipatay nila siya. Daghan pa ang ilang gibuhatan sa ingon: ang uban gibunalan ug ang uban gipatay. 6Ang wala na lamang niya ikapadala mao ang iyang pinanggang anak nga lalaki. Sa kataposan iya na gayong gipadala ang iyang anak ngadto sa mga saop. Miingon siya, ‘Tahoron gayod nila ang akong anak.’ 7Apan nag-ingnanay ang mga saop, ‘Kini mao ang manununod sa atong agalon. Tana, ato siyang patyon aron maato na ang parasan!’ 8Busa ilang gidakop ang anak ug gipatay ug gitambog nila ang iyang lawas ngadto sa gawas sa parasan." 9Unya nangutana si Jesus, "Karon, unsa may buhaton sa tag-iya sa parasan? Adtoon gayod niya ug pamatyon ang mga saop ug pasaupan niyag lain ang iyang parasan. 10Wala ba kamo makabasa niining bahina sa Kasulatan: ‘Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo hinuong labing mahinungdanong bato. 11Buhat kini sa Ginoo ug kahibulongan gayod kini!’ " 12Buot untang dakpon sa mga pangulo sa mga Judio si Jesus kay nakasabot man sila nga sila ang giigo sa sambingay apan nahadlok sila sa mga tawo. Busa mibiya sila kaniya ug nanglakaw. 13May pipila ka mga Pariseo ug mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Jesus aron pagbitik kaniya pinaagi sa iyang kaugalingong pulong. 14Miduol sila kaniya ug miingon, "Magtutudlo, nasayod kami nga ikaw mosulti gayod sa tinuod ug dili ka mahasol sa mga hunahuna sa mga tawo kay dili ka man magsapayan sa kahimtang sa tawo. Nagtudlo ka sa kamatuoran mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tawo. Busa sultihi kami: supak ba sa atong Balaod ang pagbayad ug buhis ngadto sa Emperador sa Roma o dili ba?" 15Apan nakasabot si Jesus sa ilang tuyo pagbitik kaniya busa nangutana siya, "Nganong naninguha man kamo sa pagbitik kanako? Dad-i akog salapi kay akong tan-awon." 16Busa gidad-an siya nila ug salapi ug nangutana si Jesus kanila, "Kinsa man kining nawong ug ngalan nga gikulit dinhi?" Mitubag sila, "Sa Emperador." 17Ug miingon si Jesus, "Kon mao kana, ihatag ninyo ngadto sa Emperador ang iya sa Emperador ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios." Ug nahibulong kaayo sila kaniya. 18Unya may mga Saduseo nga miduol kang Jesus. (Mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay.) 19Miingon sila, "Magtutudlo, gisulat ni Moises kining balaora : ‘Kon mamatay ang usa ka tawo ug magbilin siyag asawa apan walay anak, ang iyang igsoon kinahanglan mangasawa sa biyuda aron sila manganak alang sa namatay.’ 20May pito ka managsoon nga lalaki. Ang kamagulangan naminyo ug namatay nga walay anak . 21Unya ang iyang manghod nangasawa sa biyuda ug siya usab namatay nga walay anak. Mao usab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsoon 22ug ingon man sa nahibilin nga mga igsoon. Silang pito ka managsoon naminyo sa babaye ug nangamatay nga walay anak. Sa kataposan, namatay ang babaye. 23Karon, sa adlaw nga banhawon na ang mga patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang pito nakapangasawa man kaniya?" 24Si Jesus mitubag, "Pagkasayop ninyo! Nasayod ba kamog ngano? Kay wala kamo makasabot sa Kasulatan o sa gahom sa Dios. 25Kay kon ang mga patay banhawon na, mahisama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyoay ang mga lalaki ug ang mga babaye. 26Dugang pa niini, bahin sa mga patay nga banhawon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moises, ‘Ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob.’ 27Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa nasayop kamo!" 28Unya didtoy usa ka magtutudlo sa Balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseo busa miduol siya kaniya ug nangutana, "Unsa mang sugoa ang labing mahinungdanon sa tanan?" 29Mitubag si Jesus, "Mao kini ang labing mahinungdanong sugo: ‘Pamati, Israel! Ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayod ang Ginoo. 30Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabotan ug sa tibuok mong kusog.’ 31Ang sunod mao kini: ‘Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon.’ Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha." 32Ang magtutudlo sa Balaod miingon kang Jesus, "Husto kana, Magtutudlo! Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. 33Busa ang tawo kinahanglang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasingkasing, sa tibuok niyang salabotan, sa tibuok niyang kusog ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isigkatawo sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman niining duha ka sugo kay sa pagdala ug mga mananap nga sunogon ibabaw sa halaran ug sa paghatag ug ubang mga halad ngadto sa Dios." 34Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod busa miingon siya kaniya, "Dili ka halayo sa gingharian sa Dios." Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. 35Samtang nagtudlo si Jesus didto sa Templo, nangutana siya, "Nganong nakaingon man ang mga magtutudlo sa Balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David? 36Si David, dinasig sa Espiritu Santo, miingon: ‘Ang Ginoo miingon sa akong Ginoo: Lingkod diri sa akong tuo hangtod nga himoon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway.’ 37Si David mismo mitawag kaniyag ‘Ginoo’: busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David?" Ang dakong panon sa mga tawo madasigon nga namati kang Jesus. 38Sa iyang pagtudlo kanila si Jesus miingon, "Pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa Balaod nga gustong magsuroysuroy nga magsul-ob ug mga tag-as nga bisti ug buot nga yukboan sulod sa mga merkado. 39Magpili sila sa mga linaing lingkoranan sulod sa mga sinagoga ug sa mga labing maayong dapit sa mga kombira. 40Gilupigan nila ang mga biyuda ug gisakmit ang ilang mga katigayonan ug unya nagpasundayag ug tag-as nga mga pag-ampo atubangan sa mga tawo. Makalilisang gayod ang silot nga ilang madawat!" 41Samtang naglingkod si Jesus atbang sa panudlanan sa Templo, naniid siya sa mga tawo nga nanghulog didto sa ilang mga halad. Daghang mga dato ang nanghulog ug daghang kuwarta. 42Unya miduol sa hulganan sa halad ang usa ka biyudang kabos ug mihulog ug duha ka gagmayng salapi nga tumbaga. 43Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, "Sultihan ko kamo nga ang gihulog niining kabos nga biyuda labaw kay sa gipanghulog sa uban. 44Kay ang gihulog sa uban sobra sa ilang bahandi. Apan bisan sa kakabos sa biyuda, mihatag siya sa tanan nga iya. Gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\