MARCOS 13

1Sa paggawas ni Jesus sa Templo, usa sa iyang mga tinun-an ang miingon ka-niya, "Tan-awa, Magtutudlo! Maanindot kaayo ang mga bato ug ang kinatibuk-an sa templo." 2Mitubag si Jesus, "Nakita ba ninyo ang kinatibuk-an sa templo? Walay bisan usa ka bato nga mahibilin sa nahimutangan niini. Tumpagon gayod kining tanan." 3Samtang si Jesus naglingkod didto sa Bungtod sa mga Olibo nga atbang sa Templo, gisekreto siya pagpangutana ni Pedro, ni Santiago, ni Juan ug ni Andres. 4Sila miingon, "Tug-ani kami kanus-a kini mahitabo ug unsay ilhanan nga kining mga butanga hapit na gayod matuman?" 5Unya gisultihan sila ni Jesus, "Pagbantay kamo nga walay maglimbong kaninyo. 6Kay daghang moanhi nga magdala sa akong ngalan ug mag-ingon, ‘Ako mao ang Mesiyas!’ ug daghan ang malimbongan. 7Ug ayaw kamo kahadlok inigkadungog ninyo ug mga balita mahitungod sa mga gubat sa duol ug sa layong mga dapit. Mahitabo gayod kining mga butanga apan dili pa kini mao ang kataposan. 8Makiggubat ang usa ka nasod batok sa laing nasod ug ang usa ka gingharian batok sa laing gingharian. Maglinog sa nagkalainlaing dapit ug may kagutom usab. Apan kining mga butanga sinugdanan pa lamang sama sa unang mga kasakit sa pagpanganak. 9"Busa pagbantay kamo kay panakpon kamo sa mga tawo ug dad-on ngadto sa hukmanan. Pamunalan kamo sulod sa mga sinagoga ug moatubang kamo sa mga pangulo ug sa mga hari tungod kanako aron pagsulti kanila sa Maayong Balita. 10Apan kinahanglan iwali una ang Maayong Balita ngadto sa tanang katawhan. 11Ug sa panahon nga dakpon kamo nila ug dad-on ngadto sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka kon unsay angay ninyong isulti nianang higayona. Isulti ang angay ninyong isulti kay ang mga pulong nga inyong isulti dili man inyo kondili iya sa Espiritu Santo. 12Itugyan sa mga tawo ang ilang kaugalingong mga igsoon aron patyon ug mao usab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. 13Ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako apan kadtong molahutay hangtod sa kataposan maluwas gayod. 14"Unya makita ninyo ang ‘Makalilisang nga Talan-awon’ nga magtindog sa dapit nga dili angay niini. (Ang magbasa maoy mag-igo pagsabot niini.) Kadtong atua sa Judea kinahanglang modangop sa kabukiran. 15Kadtong atua sa atop sa balay kinahanglang dili mag-usik ug panahon sa pagkanaog aron pagkuha sa bisan unsa gikan sa iyang balay. 16Ug kadtong atua sa uma kinahanglan nga dili mopauli sa balay aron pagkuha sa iyang kupo. 17Alaot gayod ang mga mabdos ug ang may mga masuso niadtong mga adlawa! 18Busa pag-ampo kamo sa Dios nga dili kini mahitabo sa tingtugnaw. 19Kay ang kasakitan niadtong mga adlawa labi pang makalilisang kay sa bisan unsa nga nahiagoman sa kalibotan sukad kini buhata sa Dios hangtod karon ug dili na gayod hitupngan bisan kanus-a. 20Apan tungod sa iyang pinili nga katawhan gipakubsan sa Ginoo ang gidaghanon sa mga adlaw niadtong panahona kay kon wala pa, wala untay mahibiling buhi. 21"Unya kon may moingon kaninyo, ‘Tan-awa, dia diri ang Mesiyas!’ o, ‘Tan-awa, atua siya didto!’ ayaw kamo pagtuo kaniya. 22May motungha nga mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Maghimo silag mga milagro ug mga katingalahan aron kon mahimo, pasalaagon usab nila ang mga pinili sa Dios. 23Busa pagbantay kamo! Gipasidan-an ko na kamo niining tanan. 24"Sa panahon unya human sa kasakitan, mongitngit ang adlaw ug dili na modan-ag ang bulan. 25Mangahulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalangitan. 26Unya diha sa mga panganod makita ang Anak sa Tawo nga moabot nga may gahom ug himaya. 27Ug sugoon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibotan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit sa kalibotan. 28"Kuhai ninyo ug pagtulon-an ang kahoyng igera. Inigpanghumok na sa mga sanga niini ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang ting-init. 29Sa samang paagi, inigkakita ninyo nga magsugod na kining mga panghitaboa masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa Anak sa Tawo. 30Timan-i kini: kining tanan mahitabo sa dili pa mangamatay ang tanang tawo nga karon buhi pa. 31Ang langit ug ang yuta matapos apan ang akong pulong dili gayod mapakyas. 32"Apan walay nasayod kanus-a moabot kadtong adlawa o taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang Anak. Ang Amahan lamang maoy nasayod niini. 33Busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus-a kini moabot. 34Sama kini sa usa ka agalon nga mopanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mogikan hatagan niyag buluhaton ang tagsatagsa ka sulugoon ug pahimangnoan ang guwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. 35Busa pagtukaw kamo kay wala ninyo hibaloi kanus-a ang agalon mopauli — sa hapon ba, sa tungang gabii ba, sa dili pa ang kaadlawon o sa buntag ba hinuon. 36Kon mokalit siya pag-abot, kinahanglan nga dili kamo niya hiabtan nga nangatulog! 37Ang gisulti ko kaninyo gisulti ko usab sa tanan. Busa pagbantay kamo!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\