MARCOS 14

1Duha ka adlaw na lamang sa dili pa himoon ang Kasaulogan sa Pagsaylo ug ang Kasaulogan sa Pan nga Walay Patubo. Ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod nangita ug paagi sa pagdakop kang Jesus sa tago aron ilang patyon. 2Sila miingon, "Dili ta kini buhaton sa panahon sa kasaulogan kay tingali unyag magubot ang katawhan." 3Didto si Jesus sa Betania, sa balay ni Simon nga sanlahon. Samtang nagkaon siya, miabot ang usa ka babaye nga may dalang tibod nga alabastro. Puno kini sa mahalon kaayong pahumot nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibuak niya ang tibod ug gibubo ang pahumot sa ulo ni Jesus. 4Apan nangasuko ang pipila sa mga tawo nga didto niadtong higayona ug nag-ingnanay, "Pagkausik gayod sa pahumot! 5Ikabaligya man unta kanag kapin sa tulo ka gatos ka denario ug ang halin ikahatag sa mga kabos!" Ug ilang gisaway pag-ayo ang babaye. 6Apan miingon si Jesus kanila, "Pasagdi ninyo siya! Nganong samokon man ninyo siya? Usa ka maayong butang ang iyang gibuhat alang kanako. 7Kanunay ninyong ikauban ang mga kabos ug bisan unsang panahona makatabang kamo kanila kon buot ninyo. Apan ako dili ninyo kanunay nga ikauban. 8Gihimo niya ang kutob sa iyang maabot. Gipahumotan niya ang akong lawas agi ug pangandam alang sa umaabot nga paglubong. 9Ug timan-i kini: bisag asang dapita sa kalibotan iwali kining Maayong Balita, ang nahimo niining maong babaye hisgotan gayod aron paghandom kaniya." 10Unya si Judas Iscariote nga usa sa napulog-duha ka tinun-an miadto sa kadagkoan sa mga pari aron pagtugyan kang Jesus ngadto kanila. 11Ug sa pagkadungog nila niini, nalipay sila ug misaad paghatag kaniyag salapi. Busa si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. 12Sa unang adlaw sa Kasaulogan sa Pan nga Walay Patubo, ang adlaw nga maoy ting-ihaw sa mga karnero nga ihalad sa panahon sa Kasaulogan sa Pagsaylo, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus, "Asa man kami nimo paadtoa aron andamon namo ang panihapon?" 13Ug gisugo ni Jesus ang duha kanila ug giingnan, "Pangadto kamo sa siyudad ug matagbuan ninyo ang usa ka tawo nga naglukdo ug usa ka banga nga tubig. Kuyog kamo kaniya 14ngadto sa balay nga iyang adtoan ug ingna ang tag-iya sa balay nga ang Magtutudlo nag-ingon, ‘Hain ang kuwarto alang kanako diin ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa panihapon sa Kasaulogan sa Pagsaylo?’ 15Unya tultolan kamo niya sa usa ka dakong kuwarto sa itaas nga sangkap sa galamiton ug inandam na. Didto andama ang tanan alang kanato." 16Ug miadto ang mga tinun-an sa siyudad ug ilang nakit-an ang tanan sumala sa giingon ni Jesus. Didto giandam nila ang panihapon. 17Sa pagkakilomkilom na, miabot si Jesus uban sa napulog-duha ka tinun-an. 18Samtang nangaon sila, miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo: usa kaninyo nga nakigsalo kanako magbudhi kanako." 19Tungod niini nangasubo ang mga tinun-an ug nangutana kaniya ang tagsatagsa kanila, "Ako ba ang gipasabot nimo?" 20Mitubag si Jesus, "Ang nagtunlob sa pan uban kanako niining panaksan. 21Ang Anak sa Tawo mamatay gayod sumala sa giingon sa Kasulatan apan alaot ang tawo nga magbudhi kaniya! Maayo pa nga wala siya matawo!" 22Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus ug pan, nagpasalamat ug gipikaspikas niya kini ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an. Miingon siya, "Kan-a ninyo kini. Kini mao ang akong lawas." 23Unya gikuha niya ang kupa ug gipasalamatan ang Dios. Gitunol niya kini kanila ug silang tanan nanginom niini. 24Miingon si Jesus, "Kini mao ang akong dugo nga giula alang sa daghan ug naglig-on sa kasabotan sa Dios. 25Ug sultihan ko kamo nga dili na gayod ako moinom pag-usab niining bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino didto sa Gingharian sa Dios." 26Unya nag-awit sila ug usa ka awit sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa Bungtod sa mga Olibo. 27Si Jesus miingon kanila, "Motalikod unya kamong tanan ug mamiya kanako kay ang kasulatan nag-ingon, ‘Patyon ko ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero.’ 28Apan human ako mabanhaw mouna ako kaninyo ngadto sa Galilea." 29Si Pedro mitubag, "Dili gayod ako mobiya kanimo bisan pag biyaan ka sa tanan!" 30Miingon si Jesus kang Pedro, "Timan-i kini sa dili pa gani motuktugaok ang manok sa makaduha karong gabhiona, imo na akong ilimod sa makatulo." 31Apan mipasalig gayod si Pedro, "Bisan pag patyon ako uban kanimo, dili ko gayod ikaw ilimod!" Ug nanumpa ang tanan sa samang mga pulong. 32Miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemane uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, "Panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako." 33Unya iyang gipauban kaniya sila si Pedro, si Santiago ug si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug kabalaka 34ug miingon siya kanila, "Dako kaayo ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi ug pagtukaw." 35Mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nag-ampo nga kon mahimo ilikay siya sa takna sa pag-antos. 36Miingon siya, "Amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuhaa kining kupa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo." 37Unya mibalik siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug iyang naabtan nga nangatulog silang tulo. Si Jesus miingon kang Pedro, "Simon, natulog ka diay? Dili ka ba gayod makahimo pagtukaw bisag usa lamang ka oras?" 38Ug siya miingon kanila, "Pagtukaw ug pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas." 39Unya mibiya na usab siya ug nag-ampo sa mao gihapong pag-ampo. 40Human niini mibalik na usab siya ngadto sa iyang mga tinun-an ug naabtan na usab niya sila nga nangatulog tungod kay katulgon man sila kaayo. Wala sila masayod kon unsay ilang itubag kaniya. 41Sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila, "Nangatulog ba gihapon kamo ug namahulay? Husto na! Miabot na ang oras nga itugyan ang Anak sa Tawo ngadto sa kamot sa mga makasasala. 42Bangon na kamo kay mangadto na kita. Tan-awa, ania na ang nagbudhi kanako!" 43Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog-duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga nagdalag mga pinuti ug mga puspos. Mga sinugo sila sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Balaod ug sa mga pangulo sa mga Judio. 44Ang mabudhion naghatag kanila ug usa ka ilhanan: "Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya ug unya dad-a ninyo ug bantayi pag-ayo." 45Sa pag-abot gayod ni Judas, miduol siya kang Jesus ug miingon, "Magtutudlo!" ug mihalok siya kaniya. 46Busa ilang gidakop si Jesus ug gigunitan pag-ayo. 47Apan usa niadtong diha nagtindog sa duol miibot sa iyang pinuti ug gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang usa ka dalunggan niini. 48Unya miingon si Jesus kanila, "Tulisan ba ako nga nagdala man kamog mga pinuti ug mga puspos sa pagdakop kanako? 49Adlaw-adlaw nagtudlo ako didto sa Templo uban kaninyo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kinahanglan gayod matuman ang giingon sa Kasulatan." 50Ug mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinun-an ug nanagan. 51May usa ka batan-on nga nagkupo lamang ug habol nga misunod kang Jesus. Dakpon unta nila siya 52apan kupo lamang ang ilang nagunitan ug nakadagan siya nga hubo. 53Unya gidala nila si Jesus ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Didto nagtigom ang mga pari, ang mga pangulo sa mga Judio ug ang mga magtutudlo sa Balaod. 54Misunod si Pedro nga nagpaantaw ug miadto siya sa hawanan sa balay sa Pangulong Pari. Milingkod siya didto uban sa mga guwardiya ug nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. 55Ang mga pari ug ang tanang sakop sa Labawng Hukmanan nangita ug kamatuoran batok kang Jesus aron ilang mapatay siya apan wala silay nakit-an. 56Daghang mga saksi ang misultig bakak batok kaniya apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. 57Unya may mga tawo nga mitindog ug misultig bakak batok kang Jesus. 58Sila miingon, "Nadunggan namo siya nga nag-ingon, ‘Gub-on ko kining Temploha nga binuhat sa tawo, ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon ko ang lain nga templo nga dili binuhat sa tawo.’ " 59Apan wala gihapon magkatakdo ang ilang gipanulti. 60Unya mitindog ang Pangulong Pari atubangan sa tanan ug nangutana kang Jesus, "Wala ka bay ikatubag sa sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo?" 61Apan naghilom lamang si Jesus. Nangutana pag-usab ang Pangulong Pari kaniya, "Ikaw ba ang Mesiyas nga Anak sa Dalaygon nga Dios?" 62Si Jesus mitubag, "Ako! Ug makita unya ninyo ang Anak sa Tawo nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios ug moabot uban sa mga panganod sa langit!" 63Ug gigisi sa Pangulong Pari ang iyang kaugalingong bisti ug miingon, "Wala na kita magkinahanglan ug dugang pang mga saksi batok kaniya! 64Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom?" Ug mihukom silang tanan nga sad-an siya ug angay gayong patyon. 65Unya gilud-an sa pipila kanila si Jesus ug gitaptapan nila ang iyang mata ug gisumbag siya. Miingon sila, "Tag-ana kon kinsay nagsumbag kanimo!" Ug gikuha siya sa mga guwardiya ug gitabangag tamparos. 66Didto pa si Pedro sa hawanan sa dihang milabay ang usa sa mga sulugoong babaye sa Pangulong Pari. 67Sa pagkakita niya kang Pedro nga didto duol sa kalayo, mitutok ang babaye kaniya ug miingon, "Kauban ka usab ni Jesus nga Nazaretnon." 68Apan milimod si Pedro nga nag-ingon, "Wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti." Migawas siya ug unya may manok nga mituktugaok. 69Didto hikit-an siya pag-usab sa babaye ug miingon ang babaye ngadto sa mga tawo nga nagbarog didto, "Kauban kana siya nila!" 70Apan milimod na usab si Pedro. Pagkataudtaod miingon na usab ang mga tawo kang Pedro, "Dili ka gayod makalimod nga kauban ka nila kay taga-Galilea ka man usab." 71Niining higayona, nanumpa si Pedro, "Bisag mamatay pa ko karon dayon! Wala gayod ako makaila nianang tawo nga inyong gihisgotan!" 72Unya mituktugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug nahinumdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, "Sa dili pa motuktugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo." Ug mihilak siya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\