MARCOS 15

1Nianang sayo sa buntag ang kadagkoan sa mga pari nakigsabot sa mga punoan sa mga Judio ug sa mga magtutudlo sa Balaod ug sa tanang sakop sa Labawng Hukmanan. Gigapos nila si Jesus, gidala ug gitugyan ngadto kang Pilato. 2Nangutana si Pilato kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Judio?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." 3Gipasanginlan sa kadagkoan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. 4Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, "Dili ka ba lamang motubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo!" 5Apan wala gihapon motubag si Jesus, busa nahibulong pag-ayo si Pilato. 6Sa matag Kasaulogan sa Pagsaylo sa mga Judio, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. 7Niadtong panahona may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo kay usa man siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot. 8Sa dihang nagkapundok na ang mga tawo, gipangayo nila kang Pilato nga himoon na niya ang nabatasan niyang buhaton. 9Ug nangutana si Pilato kanila, "Buot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Judio?" 10Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkoan sa mga pari tungod sa kasina. 11Apan gihulhogan sa kadagkoan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. 12Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tawo, "Unsa man diay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Judio?" 13Ug misinggit sila, "Ilansang siya sa krus!" 14"Kay unsa man diay ang sala nga iyang nahimo?" nangutana si Pilato. Apan misamot hinuon sila pagsinggit, "Ilansang siya sa krus!" 15Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tawo busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya gipalatos niya si Jesus ug gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. 16Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador ug gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. 17Unya gisul-oban nila si Jesus ug kupo nga dagtom-pula. Naghimo silag purongpurong sa mga sangang tunokon ug gibutang nila kini sa iyang ulo. 18Unya misugod sila pagyukboyukbo kaniya nga nag-ingon, "Mabuhi ang Hari sa mga Judio!" 19Ug gibunalan nilag lipak ang iyang ulo, gilud-an siya, giluhodluhoran ug giyukboyukboan. 20Human nila bugalbugali si Jesus, gihuboan nila siya sa kupo nga dagtom-pula ug gisul-oban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. 21Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga-Cirene. Amahan siya ni Alejandro ug ni Rufo. Mao pa gayoy pag-abot niya sa siyudad gikan sa layong dapit ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. 22Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa, "Ang Dapit sa Kalabera." 23Ug didto misulay sila paghatag kaniya ug bino nga sinagolag mira apan midumili si Jesus pag-inom niini. 24Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahinbahin ang iyang sapot ug nagripa sila kon unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. 25Alas nuybe kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa krus. 26Ang sumbong nga nahisulat sa karatola mao kini: "Ang Hari sa mga Judio." 27May duha usab ka tulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. 29Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugalbugalan nila si Jesus, "Aha! Ikaw diay kadtong moguba sa Templo ug motukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw! 30Karon kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon!" 31Ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod nagbugalbugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay, "Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon! 32Tan-awon nato kon ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya!" Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugalbugal usab kaniya. 33Sa pagkaudtong tutok, nalukop sa kangitngit ang tibuok dapit nga milungtad ug tulo ka oras. 34Ug sa pagka-alas tres mituaw si Jesus sa makusog, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" nga sa ato pa, "Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako?" 35Dihay mga tawo nga nakadungog kaniya ug miingon sila, "Pamati kamo, nagtawag siya kang Elias!" x 36Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod ug aslom nga bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka dughit. Ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon, "Hulat sa! Tan-awon ta kuno kon manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus!" 37Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog ug namatay. 38Unya ang tabil sa Templo nagisi gikan sa itaas ngadto sa ubos. 39Ang kapitan sa mga sundalo nagbarog sa atubangan sa krus. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus ug miingon siya, "Tinuod gayod nga kining tawhana Anak sa Dios!" 40Didto may pipila usab ka babaye nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. 41Mao kini sila ang nag-uban-uban ug nagtabang kang Jesus samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pa gayong mga babaye didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. 42Sa hapit na mosalop ang adlaw sa bisperas sa Adlawng Igpapahulay, 43miabot si Jose nga taga-Arimatea, usa ka tinamod nga sakop sa Labawng Hukmanan ug nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Gipangahasan ni Jose ang pag-atubang kang Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. 44Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gipatawag ang kapitan ug gipangutana kon taudtaod na bang patay si Jesus. 45Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gitugotan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Jesus. 46Mipalit si Jose ug panapton nga lino ug gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini sa panaptong lino ug gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa pultahan sa lubnganan. 47Si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Jose nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\