MARCOS 16

1Sa paglabay sa Adlawng Igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit ug mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. 2Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. 3Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila, "Kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan?" 4(Dako kaayo kining batoha.) Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. 5Ug sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin ug nagsul-ob ug puting sapot nga taas. Ug nangalisang sila. 6Apan miingon siya kanila, "Ayaw kamo kahadlok! Nangita kamo kang Jesus nga taga-Nazaret, ang gilansang sa krus? Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya! Tan-awa ang ilang gibutangan kaniya. 7Lakaw hinuon kamo ug suginli ang iyang mga tinun-an, lakip si Pedro, nga si Jesus nag-una kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo." 8Busa nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba ug kalisang. Ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. [ 9Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto gihinginlan ni Jesus ang pito ka yawa nga diha sa maong babaye. 10Unya milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. 11Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila motuo. 12Human niini, mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang naglakaw sila padulong sa gawas sa siyudad. 13Namalik sila ug nanugilon sa uban apan wala sila tuohi. 14Sa kataposan, mipakita si Jesus sa napulog-usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo kay wala man sila motuo niadtong nakakita kaniya nga nabanhaw. 15Miingon siya kanila, "Panglakaw kamo sa tibuok kalibotan ug isangyaw kining Maayong Balita ngadto sa tanang mga tawo. 16Ang motuo ug magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo, silotan. 17Ug mao kini ang mga timaan nga mabatonan sa mga motuo: sa akong ngalan maghingilin silag mga yawa ug manulti silag lainlaing mga sinultihan. 18Makakupot silag mga halas ug kon makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapion nila ang ilang mga kamot sa mga masakiton ug mangaayo sila." 19Human makigsulti kanila ang Ginoong Jesus, gibayaw siya ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. 20Ug nanglakaw ang mga tinun-an ug nagsangyaw sa Maayong Balita sa tanang dapit. Mitabang gayod kanila ang Ginoo ug nagpamatuod sa ilang giwali pinaagi sa paghatag kanila ug gahom sa pagbuhat ug ilhanan.] Ang Maayong Balita mahitungod kang Jesu-Cristo sumala ni


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\