MARCOS 2

1Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum ug nadungog nga nahiuli na siya sa ila. 2Busa nanugok ang daghan kaayong mga tawo nga tungod niini naghuot sila bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa Maayong Balita ngadto kanila, 3may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayongan sa upat ka tawo. 4Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Jesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Jesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. 5Nakita ni Jesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." 6May pipila ka mga magtutudlo sa Balaod nga naglingkod didto nga miingon sa ilang kaugalingon, 7"Nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylog sala, gawas sa Dios lamang!" 8Apan nasabtan dayon ni Jesus ang ilang gihunahuna busa miingon siya kanila, "Nganong naghunahuna man kamo niana? 9Hain may mas sayon: ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ‘Ang imong mga sala gipasaylo na,’ o ang pag-ingon, ‘Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug lakaw’? 10Karon, ipaila ko kaninyo nga ang Anak sa Tawo adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, 11"Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo!" 12Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gipunit niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Tungod niini hilabihan ang katingala sa mga tawo ug gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini!" 13Mibalik na usab si Jesus sa daplin sa Lanaw sa Galilea. May panon sa katawhan nga midugok kaniya ug gitudloan niya sila. 14Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod siya didto sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Mitindog si Levi ug misunod kaniya. 15Daghan ang nanunod kang Jesus. Unya samtang nagkaon siya didto sa balay niya dihay mga maniningil sa buhis ug mga makasasala nga nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. 16Sa maong dapit may mga magtutudlo sa Balaod nga mga Pariseo ug nakita nila si Jesus nga nakigsalo niining mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, "Nganong nakigsalo man siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" 17Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tawo nga maayog lawas kondili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagdapit sa mga matarong kondili sa mga makasasala." 18Usa ka higayon niana, nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga Magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tawo nga miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, "Nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga Magbubunyag ug ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala?" 19Mitubag si Jesus, "Magpuasa ba diay ang mga dinapit sa kombira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila? Dili gayod! 20Apan kon kuhaon na ang pamanhonon, anha pa sila magpuasa. 21"Walay mogamit ug bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang bisti. Kay kon buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang bisti ug mosamot kadako ang gisi. 22Ug walay magsulod ug bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan nga bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino!" 23Usa niana ka Adlawng Igpapahulay, miagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlo ug mga uhay sa trigo. 24Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong Balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa Adlawng Igpapahulay!" 25Si Jesus mitubag, "Wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? 26Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang Pangulong Pari. Sumala sa atong Balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad apan si David mikaon niini ug iya pa ganing gipakaon ang iyang mga kauban." 27Unya miingon si Jesus, "Ang Adlawng Igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Apan wala buhata ang tawo alang sa Adlawng Igpapahulay. 28Busa ang Anak sa Tawo maoy magbuot sa angayng buhaton bisan sa Adlawng Igpapahulay."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\