MARCOS 3

1Unya miadto na usab si Jesus sa sinagoga ug didtoy tawo nga kimay ang kamot. 2May mga tawo usab didto nga naniid pag-ayo kon ayohon ba ni Jesus ang maong tawo sa Adlawng Igpapahulay aron aduna silay ikasumbong batok kaniya. 3Si Jesus miingon sa tawo nga kimay. "Dali ngari!" 4Unya iyang gipangutana ang mga tawo, "Unsa bay gitugot sa atong Balaod nga angay buhaton sa Adlawng Igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tawo o ang pagpatay?" Apan wala sila motubag. 5Gitan-aw sila ni Jesus uban ang kalagot ug kasubo tungod sa ilang pagkagahig ulo. Unya iyang giingnan ang tawo, "Ituy-od ang imong kamot." Ug gituy-od sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. 6Busa namiya sa sinagoga ang mga Pariseo ug nakigkita dayon sa mga sakop sa pundok ni Herodes ug naglaraw sila sa pagpatay kang Jesus. 7Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa Lanaw sa Galilea ug gisunod siya sa usa ka dakong panon sa mga tawo. Kining mga tawhana gikan sa Galilea, sa Judea, 8sa Jerusalem, sa mga dapit nga sakop sa Edumea ingon man sa tabok sa Jordan ug sa kasikbit nga mga dapit sa siyudad sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus kay nakadungog man sila sa mga butang nga iyang gibuhat. 9Gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pag-andam ug sakayan alang kaniya kay basin unyag mapiit siya sa daghan kaayong mga tawo. 10Daghang mga tawo ang iyang giayo ug tungod niana ang tanan nga may balatian nag-ilogay pagduol aron makahikap kaniya. 11Sa dihang nakita si Jesus sa mga tawong giyawaan, nanghapa sila sa iyang atubangan ug naninggit, "Ikaw mao ang Anak sa Dios!" 12Apan higpit nga gipahimangnoan sila ni Jesus nga dili nila ipanugilon kon kinsa siya. 13Unya mitungas si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tawo nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya. 14Nagpili siyag napulog-duha nga iyang gitawag ug mga apostoles. Miingon siya kanila, "Gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya ipadala ko kamo aron pagwali 15ug makabaton kamog gahom sa pag-abog sa mga yawa." 16Mao kini sila ang napulog-duha nga gipili ni Jesus: si Simon nga ginganlan niyag Pedro; 17ang mga anak ni Sebedeo, si Santiago ug si Juan, nga ginganlan niyag Boanerges, sa ato pa, "Mga Anak sa Dalugdog"; 18si Andres, si Felipe, si Bartolome, si, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Cananeo 19ug si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. 20Unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pagpangaon. 21Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. 22Unya ang pipila ka mga magtutudlo sa Balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem miingon, "Anaa kaniya si Beelsebul! Ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniyag gahom sa paghingilin sa mga yawa!" 23Tungod niini gipaduol ni Jesus ang mga tawo ug gisuginlan niya silag mga sambingay: "Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas? 24Kon ang mga tawo sa usa ka nasod mag-unay pag-away, mapukan kanang nasora. 25Kon ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug mag-unay pag-away, mabungkag gayod kanang panimalaya. 26Busa kon ang gingharian ni Satanas magkabahinbahin, dili kini molungtad kondili mapukan ug matapos hinuon." 27"Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kon iya unang gaposon ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo." 28"Timan-i ninyo kini: mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala ug sa tanang daotan nilang sulti. 29Apan ang tawo nga nagpasipala sa Espiritu Santo dili gayod mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayod mapapas." ( 30Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka tawo nga miingon nga siya giyawaan.) 31Unya miabot ang inahan ug ang mga igsoong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makigkita kaniya. 32Naglingkod libot kang Jesus ang pundok sa mga tawo ug miingon sila kaniya, "Ang imong inahan ug mga igsoon atua sa gawas ug buot sila makigkita kanimo." 33Si Jesus mitubag, "Kinsa ba ang akong inahan ug mga igsoon?" 34Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nag-alirong kaniya ug miingon, "Ania ang akong inahan ug mga igsoon. 35Kay kinsa kadtong nagtuman sa gisugo sa Dios mao ang akong mga igsoon ug akong inahan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\