MARCOS 4

1Unya misugod na usab si Jesus sa pagpanudlo didto sa daplin sa Lanaw sa Galilea. Daghan kaayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang katawhan nagbarog didto sa lapyahan. 2Daghang mga butang ang iyang gitudlo kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa sa iyang gitudlo kanila mao kini: 3"Pamati kamo! May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. 4Sa iyang pagsabod, may mga binhi nga nahulog sa daplin sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipangtuka kini. 5Ang ubang binhi nahulog sa yuta nga batoon ug tungod kay mabaw ra man ang yuta dali ra kining miturok. 6Apan sa dihang nainitan na pag-ayo sa adlaw ang bag-ong turok, nalawos kini ug kay wala man makagamot pag-ayo, nalaya. 7Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Unya mitubo ang mga tunokong sagbot ug milumos sa mga tanom. Tungod niini wala sila makapanguhay. 8Apan may mga binhi nga nahulog sa maayong yuta ug miturok, mitubo ug namunga. May nanguhay ug tag-30, ang uban tag-60 ug ang uban tag-100 ." 9Ug unya miingon si Jesus, "Kon duna kamoy dalunggan, pamati!" 10Sa nag-inusara na si Jesus, pipila niadtong nakabati sa iyang pagpanudlo miduol kaniya uban sa napulog-duha ka tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag ug katin-awan niadtong mga sambingay. 11Si Jesus mitubag, "Gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang Gingharian. Apan alang sa uban nga anaa sa gawas, ang kamatuoran gipadayag ingon nga mga sambingay. 12Tungod niana, ‘Bisan ug magtan-aw pa sila, dili sila makakita; ug bisag mamati sila, dili sila makasabot; kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila.’ " 13Unya nangutana si Jesus kanila, "Wala ba ninyo masabti ang sambingay? Nan, unsaon man ninyo pagkasabot sa ubang sambingay? 14Ang gisabod sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. 15Usahay ang binhi nga mao ang mensahe mahulog sa agianan. Sama kini sa mga tawo nga makadungog sa mensahe apan moabot si Satanas ug mosakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. 16Ang nahitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batoon sama niini: May mga tawo nga makadungog sa mensahe ug modawat dayon niini sa dakong kahinangop. 17Apan dili kini makagamot diha kanila busa dili sila mopadayon. Unya pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mobiya dayon sila. 18Ang ubang tawo sama sa binhi nga gipugas sa dapit sa mga tunokong sagbot. Mao kini sila ang makadungog sa mensahe 19apan ang mga kabalaka niining kinabuhia, ang gugma sa bahandi ug ang nagkalainlaing matang sa mga pangandoy mopatigbabaw ug molumos sa mensahe busa dili kini makapamunga. 20Apan ang ubang mga tawo sama sa mga binhi nga gipugas sa maayong yuta. Makadungog sila sa mensahe, modawat niini ug mamunga: ang uban 30 ka buok, ang uban 60 ka buok ug ang uban 100 ka buok." 21Ug mipadayon si Jesus sa pag-ingon, "Dagkotan ba gud ang suga aron lamang tagoan sa ilalom sa gantangan o sa ilalom sa higdaanan? Dili ba ibutang man kini sa tungtonganan? 22Walay tinagoan nga dili mabutyag ug walay gililong nga dili madayag. 23Kon duna kamoy dalunggan, pamati!" 24Ug si Jesus miingon usab kanila, "Matngoni ninyo ang inyong madungog. Ang sukdanan nga inyong gamiton paghukom sa uban mao usab ang gamiton sa paghukom kaninyo ug labaw pa gani. 25Ang tawo nga may iya nang daan hatagan pa gayod. Apan ang walay iya, bisan ang diyutay nga anaa kaniya, kuhaon pa." 26Unya mipadayon si Jesus pagsulti, "Ang paghari sa Dios sama niini: May tawo nga nagsabod ug binhi sa iyang uma. 27Adlaw-adlaw nagpadayon siya sa iyang buluhaton. Miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya hisabti. 28Ang yuta, pinaagi sa kinaiya niini, nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom: maoy mouna ang linghod nga punoan, unya mosunod ang iyang uhay ug unya ang bus-ok nga mga lugas. 29Ug inigkahinog na, galabon kini kay ting-ani na man." 30Unya nangutana si Jesus, "Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Ug unsa mang sambingaya ang gamiton nato pagsaysay niini? 31Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibotan. 32Kon itanom kini ug makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga ug dinhi magpasilong ug magsalag ang mga langgam." 33Nagwali si Jesus ngadto sa mga tawo ginamit ang daghan pang mga sambingay nga sama niini. 34Wala siyay gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kon ang iyang mga tinun-an na lamang ang kauban niya, iyang ipatin-aw kanila ang tanan. 35Ug nianang pagkagabii giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an, "Manabok kita sa lanaw." 36Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan nga gisakyan ni Jesus ug nagkuyog sila. May ubang mga sakayan usab didto. 37Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. 38Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit na man kita malunod?" 39Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan, "Hunong!" Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. 40Unya miingon si Jesus kanila, "Nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig?" 41Apan nahibulong sila pag-ayo ug nagpangutan-anay, "Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod motuman man kaniya?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\