MARCOS 5

1Nahiabot sila sa tabok sa Lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Gerasa. 2Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, gisugat siyag usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. 3Kining tawhana giyawaan ug nagpuyo sa mga lubnganan. Wala nay makagapos kaniya bisan pag kadenahan siya. 4Daghan nang higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot apan iya lamang gipamugto ang mga kadena ug giguba ang mga posas. Kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. 5Adlaw ug gabii magsuroysuroy siya sa mga lubnganan ug kabungtoran nga magsigig singgit ug magsamadsamad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. 6Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan ug daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. 7Unya misinggit siya, "Jesus, Anak sa Labing Halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios, naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita." 8Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus, "Espiritu nga daotan, gula niining tawhana!" 9Busa nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may imong ngalan?" Siya mitubag, "Panon, tungod kay daghan kami." 10Ug nagsigi siyag hangyo kang Jesus nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan niadtong dapita. 11Niadtong higayona may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. 12Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus, "Paadtoa kami nianang mga baboy ug pasudla kami kanila." 13Ug iyang gitugotan sila. Migula sa tawo ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga duha ka libo nanagan pagdulhog ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. 14Ang mga nag-atiman sa mga baboy nanagan ug ilang gisugilon ang nahitabo ngadto sa mga tawo nga nagpuyo sa lungsod ug sa kaumahan. Unya nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. 15Miduol sila kang Jesus ug didto nakita nila nga naglingkod ang tawo nga kaniadto giyawaan. May sapot na siya ug gibalikan na sa maayong pangisip ug nangahadlok sila. 16Kadtong nakakita sa nahitabo sa tawo nga giyawaan ug sa mga baboy nanugilon niini sa uban. 17Busa gihangyo nila si Jesus nga mopahawa siya sa ilang dapit. 18Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nagpakiluoy kaniya nga nag-ingon, "Mahimo bang mouban ko kanimo?" 19Apan wala motugot si Jesus ug miingon hinuon, "Pauli sa imong panimalay ug sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo ug unsa siya kamaluluy-on kanimo." 20Busa ang tawo milakaw ug miadto sa Decapolis ug nanugilon mahitungod sa mga butang nga nahimo ni Jesus kaniya. Ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. 21Unya mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw ug didto sa daplin sa lanaw may dakong panon sa katawhan nga mialirong kaniya. 22Ug miabot ang usa ka pangulo sa sinagoga niadtong dapita nga ginganlag Jairo. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiilan ni Jesus. 23Nagpakiluoy siya pag-ayo nga nag-ingon, "Ang akong anak nga babaye nasakit ug naglisod na. Adtoa intawon siya ug hikapa aron mamaayo." 24Ug mikuyog si Jesus kaniya. Daghan kaayong mga tawo ang miuban kaniya ug tungod niini nagdasok sila libot kaniya. 25Dihay usa ka babaye nga nag-antos tungod sa pagsigig dugo sulod na sa napulog-duha ka tuig. 26Gitambalan na siya sa daghang mga doktor. Nahurot na lang ang iyang salapi apan wala gayod moarang-arang ang iyang kahimtang. Migrabe na hinuon kini. 27Nakadungog siya mahitungod kang Jesus busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Jesus. 28Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, "Bisan ug mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako." 29Busa iyang gihikap ang bisti ni Jesus ug miundang dayon ang iyang pagsigig dugo ug nabati niya nga naayo siya. 30Dihadiha gibati ni Jesus nga may gahom nga migula kaniya busa milingi siya sa mga tawo ug nangutana, "Kinsay mihikap sa akong bisti?" 31Ang iyang mga tinun-an mitubag, "Nakita nimo nga nagpunsisok kanimo ang mga tawo, unya nganong mangutana ka man kon kinsay mihikap sa imong bisti?" 32Apan nagpadayon si Jesus paglingilingi aron pagsusi kon kinsa gayod ang mihikap niya. 33Tungod sa nahitabo kaniya, ang babaye miduol nga nagkurog sa kahadlok, mihapa sa tiilan ni Jesus ug misugilon sa nahitabo. 34Unya miingon si Jesus kaniya, "Anak, naayo ka gumikan sa imong pagtuo. Pauli nga malinawon kay dili ka na mag-antos." 35Samtang nagsulti si Jesus niini, may mga sinugo nga miabot gikan sa balay ni Jairo ug miingon kaniya, "Patay na ang imong anak, nganong imo pa mang samokon ang Magtutudlo?" 36Wala tagda ni Jesus ang ilang gisulti kaniya. Giingnan hinuon niya si Jairo, "Ayaw kahadlok! Salig lang." 37Unya wala siyay laing gitugotan pagkuyog kaniya gawas kang Pedro ug sa magsoon nga si Santiago ug si Juan. 38Pag-abot nila sa balay ni Jairo nakita ni Jesus ang kaguliyang ug nabati niya ang kusog nga hinilakay ug pagminatay. 39Midayon siya sa balay ug miingon kanila, "Nganong nagkaguliyang ug nanghilak man kamo? Wala mamatay ang bata! Natulog lamang siya." 40Unya gipagula ni Jesus ang mga tawo tungod kay nagbugalbugal man sila kaniya. Ug gidala niya ang amahan ug inahan sa bata ug ang tulo niya ka tinun-an ngadto sa kuwarto nga gihigdaan sa bata. 41Ug iyang gikuptan ang kamot sa bata ug giingnan, "Talitha kumi!" nga sa ato pa, "Inday, bangon!" 42Dihadiha ang bata nga nagpanuigon ug napulog-duha ka tuig mibangon ug milakaw. Ug hilabihan gayod ang ilang kahibulong sa nahitabo! 43Apan sa higpit gipahimangnoan sila ni Jesus sa dili pagsugilon kang bisan kinsa mahitungod niini ug gisugo niya sila nga pakan-on ang bata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\