MARCOS 6

1Si Jesus mibiya niadtong dapita ug mipauli sa iyang lungsod ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. 2Nianang Adlawng Igpapahulay miadto siya sa sinagoga ug nagtudlo sa mga tawo. Daghan ang mga tawo didto. Sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, "Diin man niya hikat-oni kining tanan? Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatonan niya? Ug giunsa man niya paghimog mga milagro? 3Dili ba siya mao man ang panday nga anak ni Maria ug igsoon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas ug ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsoong babaye ania man dinhi magpuyo?" Tungod niini wala motahod kaniya ang mga tawo. 4Ug miingon si Jesus kanila, "Ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, mga kadugo ug banay." 5Wala siya makahimog milagro didto gawas sa paghikap niadtong pipila ka masakiton ug sa pag-ayo kanila. 6Natingala siya sa pagkawala nilay pagtuo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tawo. 7Ug gitigom niya ang napulog-duha ka tinun-an ug gipadala nga tinagurha. Unya iyang gihatagan sila ug gahom sa paghingilin sa mga yawa 8ug giingnan sila, "Ayaw kamo pagdalag pagkaon o bag o kuwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. 9Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisul-ob." 10Miingon usab siya kanila, "Sa inyong pag-abot sa lungsod, adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo ug ayawg balhin sa laing balay hangtod nga mobiya kamo nianang lungsora. 11Kon mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tawo dili modawat o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita ug itaktak ang abog sa inyong tiil ingon nga pagpasidaan batok kanila." 12Busa nanglakaw sila ug nagwali nga ang mga tawo kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. 13Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilag lana ug giayo ang daghang mga masakiton. 14Si Hari Herodes nakadungog niining tanan kay nabantog na man ang ngalan ni Jesus. May mga tawo nga miingon, "Nabanhaw si Juan nga Magbubunyag! Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro." 15May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon, "Propeta siya sama sa mga bantogang propeta sa karaang panahon." 16Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, "Siya mao si Juan nga Magbubunyag nga akong gipapunggotan, apan nabanhaw." 17Si Herodes mismo nagsugo sa pagpadakop kang Juan ug sa pagpagaid kaniya didto sa bilanggoan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa bisan ug si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsoon. 18Kay si Juan nagsigi man gud ug badlong kang Herodes, "Dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon." 19Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tugoti ni Herodes. 20Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tawo busa gipanalipdan niya si Juan. Bisan tuod masamok ang hunahuna ni Herodes inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan, mamati gihapon siya kaniya. 21Sa kataposan nakahigayon ra gayod si Herodias. Sumad kadto sa adlawng natawhan ni Herodes. Nagkombira siya alang sa tanang kadagkoan sa kagamhanan ingon man sa mga pangulo sa kasundalohan ug sa mga inilang tawo sa Galilea. 22Ang anak nga babaye ni Herodias misulod ug misayaw ug nahimuot si Herodes ug ang iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, "Unsa may imong gusto? Ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon." 23Ug nanumpa pa gayod siya, "Ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pag ang katunga sa akong gingharian!" 24Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa may akong pangayoon?" "Ang ulo ni Juan," mitubag ang inahan. 25Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado." 26Nakapasubo kini pag-ayo sa hari apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. 27Busa dihadiha nagsugo siyag usa ka sundalo sa pagpunggot sa ulo ni Juan. Miadto ang sundalo sa bilanggoan ug gipunggotan si Juan. 28Unya gidala sa sundalo ang ulo ni Juan nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita. Gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. 29Sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Juan mahitungod niini, miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. 30Namalik ang mga apostoles kang Jesus ug gisugilon nila kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. 31Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpulipulig pangabot ug panlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diyutay." 32Busa nanakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. 33Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan dayon sila. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod nanagan paingon sa dapit nga adtoan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an ug nauna pa gani sila pag-abot didto. 34Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naluoy kaayo siya kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Gitudloan niya sila ug daghang mga butang. 35Sa pagkahapon na, giduol siya sa iyang mga tinun-an ug giingnan, "Hapon na kaayo karon ug awaaw kining dapita. 36Busa paadtoa ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay aron makapalit silag makaon." 37Apan mitubag si Jesus, "Kamoy mopakaon kanila." Ug unya nangutana sila, "Papaliton ba kami nimo ug pagkaon nga bali ug mga duha ka gatos ka denario aron ipakaon kanila?" 38Ug miingon si Jesus kanila, "Susiha ninyo kon pila ka buok pan ang inyong dala." Sa nasayran na nila kini, miingon sila kaniya, "Lima ka pan ug duha ka isda." 39Unya gisugo ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga sultihan ang mga tawo nga magpundokpundok ug manglingkod sa lunhawng mga sagbot. 40Busa nagpundokpundok ang mga tawo ug nanglingkod sa tinag-100 ug sa tinag-50 . 41Ug gikuha ni Jesus ang lima ka pan ug ang duha ka isda ug mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya iyang gipikaspikas ang mga pan ug gihatag sa iyang mga tinun-an aron iapod-apod ngadto sa mga tawo. Iya usab nga gibahinbahin ang mga isda alang kanilang tanan. 42Nangaon ug nangabusog ang tanan. 43Ug ang nasalin sa pan ug sa isda gihipos sa mga tinun-an ug nakapuno kinig napulog-duha ka bukag. 44Sa tanan nga nangaon sa pan, 5,000 ang mga lalaki. 45Unya gipasakay dayon ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan. Gipauna niya sila ngadto sa Betsaida sa tabok sa lanaw samtang gipapauli niya ang mga tawo. 46Tapos siya makapanamilit kanila, mitungas siya sa usa ka bungtod aron pag-ampo. 47Nianang pagkagabii ang sakayan didto na sa taliwala sa lanaw ug si Jesus nag-inusara sa bungtod. 48Nakita niya ang iyang mga tinun-an nga naglisod sa ilang pagbugsay kay sungsungon man ang hangin. Nianang pagkakaadlawon giadto sila ni Jesus nga naglakaw sa tubig. Mosaylo lang unta siya kanila 49apan sa ilang pagkakita kaniya nga naglakaw sa tubig, naghunahuna sila nga kadto usa ka multo. 50Naniyagit sila tungod sa kahadlok. Apan miingon dayon si Jesus kanila, "Ayaw kamo kahadlok! Salig kamo; ako kini!" 51Unya misakay siya sa sakayan uban kanila ug milurang ang hangin. Nahibulong pag-ayo ang iyang mga tinun-an ug naglibog sa nahitabo. 52Wala sila makasabot sa kahulogan sa milagro sa pan ug ang ilang hunahuna wala gayod makatugkad niadto. 53Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug gihigot nila ang sakayan. 54Sa pagkawas na nila nailhan dayon si Jesus sa mga tawo. 55Busa nanagan sila ngadto sa kasilinganan. Bisan asa nila madunggan nga atua si Jesus dad-on nila ngadto kaniya ang ilang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. 56Bisan asa si Jesus moadto, sa kabalangayan ba, sa kalungsoran o sa kaumahan, adto gayod sa merkado dad-on sa mga tawo ang ilang mga masakiton. Nagpakiluoy sila nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa iyang bisti. Ug nangaayo ang tanan nga nakahikap kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\