MARCOS 7

1Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa Balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Jesus. 2Ug namatikdan nila nga may mga tinun-an ni Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot, sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tawo. ( 3Kay ang mga Judio gud, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili sila mokaon kon dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi o mokaon bisan unsa inig-abot nila gikan sa merkado gawas kon makapanghugas una sila. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat ug gituman sama pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga bronsi ug mga higdaanan.) 5Busa nangutana kang Jesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa Balaod, "Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan? Nangaon hinuon sila nga hugaw ug kamot." 6Si Jesus mitubag kanila, "Mga tigpakaaron-ingnon! Wala gayod masayop si Isaias sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo sumala sa nahisulat: ‘Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang apan ang ilang kasingkasing halayo kanako. 7Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios!’ " 8Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, "Gisalikway ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulon-an nga iya sa tawo." 9Ug miingon pa gayod si Jesus, "Maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulon-an! 10Kay nagsugo si Moises, ‘Tahora ang imong amahan ug inahan’ ug ‘Ang magsultig daotan batok sa iyang amahan ug inahan kinahanglan nga patyon.’ 11Apan kamo nagtudlo nga kon ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, ‘Corban kini’ (nga sa ato pa, iya kini sa Dios), 12dili na siya kinahanglan nga motabang pa sa iyang amahan ug inahan. 13Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulon-an nga inyong gipasunod sa uban. Ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat." 14Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug giingnan sila, "Pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini: 15bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya. 17Sa dihang mibiya na siya sa panon sa katawhan ug misulod sa balay gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa maong panultihon. Mitubag si Jesus kanila. 18"Ang inyong panabot sama ra sa uban. Wala ba diay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo dili makahugaw kaniya 19kay ang pagkaon dili man mosulod sa iyang kasingkasing kondili ngadto sa iyang tiyan ug unya mogula usab gikan sa lawas." (Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kan-on ang tanang pagkaon.) 20Ug mipadayon siya sa pag-ingon, "Ang makahugaw sa tawo mao kadtong mogula kaniya. 21Kay gikan sa kasingkasing, ang tawo makahunahuna ug daotan, makahimog salawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, 22pagpanapaw, kahakog, pagkadaotan, pagpanglimbong, kalaw-ay, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitas-on ug kabuang. 23Kining tanan naggikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya." 24Unya mibiya si Jesus ug miadto sa kayutaan duol sa siyudad sa Tiro. Mipuyo siya sa usa ka balay ug dili siya buot nga may mahibalo niini apan wala gayod siya makatago. 25Dihay usa ka inahan nga may anak nga babaye nga giyawaan. Sa pagkabalita niya mahitungod kang Jesus, miadto dayon siya kaniya ug mihapa sa iyang tiilan. 26Ang maong babaye usa ka langyaw nga didto matawo sa Fenicia, sa Siria. Gihangyo niya si Jesus sa paghingilin sa yawa gikan sa iyang anak. 27Apan si Jesus mitubag, "Kinahanglan nga unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro." 28Mitubag ang babaye, "Apan, sir, bisan gani ang mga iro diha ilalom sa lamesa makakaon man sa mumho sa kabataan." 29Ug miingon si Jesus kaniya, "Tungod sa imong gisulti makapauli ka na. Ang yawa migula na gikan sa imong anak!" 30Busa mipauli ang babaye sa ila ug iyang nakita ang iyang anak nga naghigda; wala na diha kaniya ang yawa. 31Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis balik sa Lanaw sa Galilea. 32Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga hikapon niya ang tawo. 33Busa gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo. Unya nanutho siya ug iyang gihikap ang dila sa tawo. 34Ug mihangad si Jesus sa langit, nanghupaw ug miingon sa tawo, "Efata!" nga sa ato pa, "Maabli ka!" 35Dihadiha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang mosulti. 36Ug gipahimangnoan ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilon niini. 37Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, "Maayo gayod niyang pagkabuhat ang tanan! Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\