MARCOS 8

1Sa lain na usab nga higayon may dakong panon sa mga tawo nga nagkatapok. Wala na silay pagkaon busa gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an ug giingnan, 2"Naluoy ako niining mga tawhana kay tulo na karon ka adlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na silay makaon. 3Kon papaulion ko sila nga walay kaon panguyapan sila sa dalan kay ang uban kanila gikan ra ba sa layo." 4Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, "Asa man kita mokuha ug pan aron ikapakaon niining mga tawhana? Awaaw kining dapita!" 5"Pila ba ka buok ang inyong pan?" nangutana si Jesus kanila. "Pito," mitubag sila. 6Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tawo. Gikuha niya ang pito ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini, gipikaspikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tawo. Gituman kini sa mga tinun-an. 7May pipila usab sila ka gagmayng isda. Gipanalanginan kini ni Jesus ug gipaapod-apod sa iyang mga tinun-an ngadto sa mga tawo. 8- 9Nangaon ang tanan ug nangabusog. Mga 4,000 silang tanan. Pito ka bukag ang salin nga nahipos sa mga tinun-an. Unya gipapauli ni Jesus ang mga tawo 10ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta 11May pipila ka mga Pariseo nga miabot ug nakiglantugi kang Jesus. Buot nilang bitkon si Jesus busa gihangyo nila siya sa pagpakita ug ilhanan nga pinadala siya sa Dios. 12Nanghupaw ug lawom si Jesus ug miingon, "Nganong nangita man ug ilhanan gikan sa Dios ang mga tawo niining panahona? Sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita alang niining mga tawhana!" 13Unya gibiyaan niya sila ug mibalik siya pagsakay sa sakayan ug mitabok sa lanaw. 14Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalag daghang pan. Usa ra ka buok pan ang ilang nadala didto sa sakayan. 15Unya miingon si Jesus kanila, "Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes." 16Ug nag-ingnanay sila, "Gisulti niya kini kay wala man kitay pan." 17Nahibalo si Jesus sa ilang gipanagsultihan busa gipangutana niya sila, "Nganong naglalis man kamo nga wala kamo makadala ug pan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na ba gayod kamo kaayo? 18May mga mata man unta kamo apan nganong dili man kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo apan nganong dili man kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdom 19sa akong pagpikaspikas sa lima ka pan alang sa 5,000 ka tawo? Pila ba ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos?" "Napulog-duha," mitubag sila. 20"Ug sa akong pagpikaspikas sa pito ka pan alang sa 4,000 ka tawo, pila ba ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos?" "Pito," mitubag sila. 21"Unya wala pa ba gihapon kamo makasabot?" miingon siya kanila. 22Pag-abot nila sa Betsaida dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Jesus ug gihangyo nila si Jesus sa paghikap kaniya. 23Gigunitan ni Jesus ang kamot sa buta ug gidala niya siya ngadto sa gawas sa balangay. Gituthuan ni Jesus ang mga mata sa tawo ug gihikap kini, unya gipangutana niya, "May nakita ka ba?" 24Mihangad ang tawo ug miingon, "Oo, nakakita akog mga tawo apan mora silag mga kahoy nga naglakawlakaw." 25Unya gihikap ni Jesus pag-usab ang mga mata sa tawo. Niining higayona mitutok ang tawo ug nahibalik ang iyang maayong panan-aw. 26Unya gipapauli siya ni Jesus ug gipahimangnoan nga dili una mobalik sa balangay. 27Unya si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Samtang naglakaw sila iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, "Kinsa man kuno ako sumala sa mga tawo?" 28Mitubag sila, "Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga Magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pa gayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta." 29"Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" nangutana si Jesus kanila. Ug mitubag si Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas." 30Unya gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahitungod kaniya. 31Unya gisuginlan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mag-antos pag-ayo ang Anak sa Tawo ug isalikway siya sa mga pangulo sa mga Judio ingon man sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Balaod. Patyon siya apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw. 32Gisulti niya kini sa iyang mga tinun-an sa walay lipodlipod. Tungod niini gipalayo siya ni Pedro sa uban ug gibadlong. 33Apan miatubang si Jesus ug mitan-aw sa iyang mga tinun-an, unya gibadlong niya si Pedro, "Pahawa Satanas! Ang imong hunahuna iya sa tawo, dili sa Dios!" 34Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila, "Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. 35Kay ang buot moluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa Maayong Balita dili mawad-an niini. 36Unsa may makuha sa usa ka tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod! 37Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. 38Busa kon ako ug ang akong pagtulon-an ikaulaw sa usa ka tawo niining daotan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa Anak sa Tawo inig-abot niya inubanan sa himaya sa iyang Amahan kuyog sa mga anghel nga balaan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\