MARCOS 9

1Unya miingon siya, "Timan-i kini: pipila kaninyo dinhi dili mamatay hangtod nga makita nila ang pag-abot sa gamhanang paghari sa Dios." 2Tapos sa unom ka adlaw gidala ni Jesus sila si Pedro, si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid diin didto walay laing tawo gawas kanila. Ug samtang nagtan-aw sila kang Jesus nausab ang iyang panagway. 3Ang iyang bisti misanag sa hilabihang kaputi nga walay bisan kinsa sa tibuok kalibotan nga makapaputi sama niini. 4Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Elias ug si Moises nga nakigsulti kang Jesus. 5Ug miingon si Pedro kang Jesus, "Magtutudlo, maayo nga ania kita dinhi. Maghimo kami ug tulo ka payagpayag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias." 6Nakaingon siya niini kay wala siya mahibalo kon unsay iyang isulti kay nangalisang man sila. 7Unya dihay panganod nga mitungha ug gilandongan sila niini. Ug may nadungog silang tingog gikan sa panganod nga nag-ingon, "Kini siya mao ang pinangga kong Anak. Pamati kamo kaniya!" 8Gitan-aw dayon sa mga tinun-an ang palibot apan wala na silay nakitang tawo gawas lamang kang Jesus. 9Sa nanglugsong na sila sa bukid gidid-an sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa sa ilang nakita hangtod nga ang Anak sa Tawo mabanhaw na. 10Gituman nila ang iyang sugo apan nalibog sila kon unsa ang kahulogan sa giingon niyang pagkabanhaw. 11Ug ilang gipangutana si Jesus, "Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa Balaod nga kinahanglang mouna gayod pag-anhi si Elias?" 12Siya mitubag, "Tinuod gayod nga si Elias mouna pag-anhi aron pag-andam sa tanang butang. Apan nganong nag-ingon man ang Kasulatan nga ang Anak sa Tawo mag-antos pag-ayo ug isalikway? 13Hinuon, sultihan ko kamo nga si Elias miabot na ug gibuhat sa mga tawo kaniya ang tanan nga buot nilang buhaton sumala gayod sa giingon sa Kasulatan." 14Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa Balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. 15Sa pagkakita gayod sa mga tawo kang Jesus natingala sila pag-ayo ug midagan sila ug mihimamat kaniya. 16Unya gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, "Unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila?" 17Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag, "Magtutudlo, ania gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti kay giyawaan man siya. 18Kon atakihon na gani siya sa yawa ilamba siya sa yuta. Unya mobula ang iyang baba, mokagot ang iyang ngipon ug mogahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa apan wala sila makahimo." 19Si Jesus miingon kanila, "Pagkawala gayod ninyoy pagtuo! Magsigi na ba lang akog uban-uban kaninyo? Magsigi na ba lang akog pailob kaninyo? Dad-a ngari ang bata!" 20Ug ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita gayod sa yawa kang Jesus, giataki niya ang bata ug mikirig ang bata ug unya natumba sa yuta ug naglimbaglimbag nga nagbula ang baba. 21"Dugay na ba siyang naingon niini?" nangutana si Jesus sa amahan sa bata. "Sukad sa gamay pa siya," mitubag ang amahan. 22"Daghan nang higayon nga misulay ang yawa pagpatay kaniya pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaloy-i ug tabangi intawon kami kon makahimo ka!" 23"Nganong miingon ka man, kon makahimo? Ang tanan mahimo sa tawo nga may pagtuo!" miingon si Jesus. 24Ug dihadiha ang amahan sa bata miingon nga naghilak. "Duna koy pagtuo apan dili pa kini igo. Tabangi intawon ako!" 25Namatikdan ni Jesus nga ang panon sa mga tawo nagkaduol na kanila busa gimandoan niya ang yawa, "Bungol ug amang nga espiritu, gula ug ayaw na gayod pagsulod kaniya." 26Misinggit ang yawa ug gipakurog niya pag-ayo ang bata ug unya migula. Ang bata morag patay nga tan-awon busa ang tanan miingon, "Patay na siya!" 27Apan gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata ug gipabangon. Ug mitindog ang bata. 28Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an sa dihang wala nay lain nga nakadungog, "Nganong wala man kami makapagula sa yawa?" 29Agig tubag, si Jesus miingon, "Walay lain nga makapagula niining matanga sa espiritu gawas lamang sa pag-ampo." 30Unya mibiya sila niadtong dapita ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kon hain siya 31kay gisultihan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang Anak sa Tawo itugyan ngadto sa mga tawo ug patyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. 32Wala sila makasabot kon unsay kahulogan sa iyang giingon kanila apan nahadlok silang mangutana kaniya. 33Miabot sila sa Capernaum, ug sa nakasulod na sila sa balay gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, "Unsa may inyong gilalisan didto sa dalan?" 34Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kon kinsay labing dako kanila. 35Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol ang napulog-duha ka tinun-an ug giingnan, "Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos ug mag-alagad sa tanan." 36Unya gikuha niya ang usa ka bata ug gipatindog sa ilang atubangan. Giagbayan niya ang bata ug miingon siya kanila, 37"Ang modawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako, modawat usab kanako. Ug ang modawat kanako, wala modawat kanako lamang kondili kaniya usab nga nagsugo kanako." 38Si Juan miingon kaniya, "Magtutudlo, nakakita kamig tawo nga naghingilin ug mga yawa sa imong ngalan ug gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato." 39Si Jesus mitubag, "Ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. 40Kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41Timan-i ninyo kini: ang mopainom kaninyog tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Cristo, makadawat gayod ug ganti. 42"Bisan kinsa nga makaangin sa pagpakasala niining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa nga higtan ug usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat. 43Ug kon ang usa nimo ka kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usa ray kamot kay sa duha ang imong kamot apan mahiadto ka sa impirno diin ang kalayo walay pagkapalong. 45Kon ang usa nimo ka tiil maoy makaangin kanimo sa pagpakasala, putla usab kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa kinabuhi nga usa ray tiil kay sa duha ang imong tiil apan itambog ka sa impirno. 47Ug kon ang usa nimo ka mata maoy makaangin kanimo sa pagpakasala lugita kini! Mas maayo pa kanimo nga mosulod sa Gingharian sa Dios nga usa ray mata kay sa duha ang imong mata apan itambog ka sa impirno. 48Didto ‘dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo.’ 49"Ang tanang tawo putlion pinaagi sa kalayo maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. 50"Ang asin maayo. Apan kon kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini? "Pagbaton kamog asin sa panaghigalaay ug pagdinaitay kamo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\