MATEO 10

1Gitigom ni Jesus ang iyang napulog-duha ka tinun-an ug gihatagan niya silag gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. 2Mao kini ang mga ngalan sa napulog-duha ka apostoles: una si Simon (nga ginganlag Pedro) ug ang iyang igsoon nga si Andres; si Santiago ug ang iyang igsoon nga si Juan, mga anak ni Sebedeo; 3si Felipe ug si Bartolome; si Tomas ug si, ang kobrador sa buhis; si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo; 4si Simon nga Patriyota ug si Judas Iscariote, ang nagbudhi kang Jesus. 5Gidala ni Jesus kining napulog-duha ka apostoles uban niining mga pahimangno: "Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Judio ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. 6Adtoa hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. 7Lakaw kamo ug isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. 8Ayoha ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinloi ang mga sanlahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. 9Ayaw kamo pagdalag kuwarta—bulawan, plata o tumbaga; 10ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. 11"Inig-abot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tawo nga moabiabi kaninyo ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. 12Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ‘Ang kalinaw mag-uban kaninyo.’ 13Kon modawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kon dili, bakwia ang inyong panghinaot. 14Ug kon anaay dili modawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil ug biyai ang ilang balay o lungsod. 15Hinumdomi kini: sa Adlaw sa Paghukom mas maluoy pa ang Dios sa mga tawo sa Sodoma ug sa Gomora kay sa mga tawo nianang lungsora! 16"Pamati kamo! Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. 17Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug modala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latoson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. 18Dad-on kamo atubangan sa mga namunoan ug sa mga hari tungod kanako ug pinaagi niini makasangyaw kamo sa Maayong Balita ngadto kanila ug sa mga dili Judio. 19Kon dad-on na kamo sa hukmanan, ayaw kamog kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti kay inig-abot na sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. 20Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo kondili iya sa Espiritu sa inyong Amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. 21"Itugyan sa mga tawo ang ilang kaugalingong mga igsoon aron patyon ug mao usab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa ilang mga anak. 22Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang molahutay hangtod sa kataposan. 23Kon lutoson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang Anak sa Tawo. 24"Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. 25Busa angayng malipay ang tinun-an kon mahisama siya sa iyang magtutudlo ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kon ang pangulo sa panimalay ginganlag Beelsebul, unsa pa kaha kangil-ad ang ihingalan sa iyang mga sakop! 26"Busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinagoan nga dili mahibaw-an ug walay sekreto nga dili mabutyag. 27Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngitngit kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag ug kadtong kamo ray nakabati kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban. 28Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impirno. 29Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw, apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kon walay pagtugot sa inyong Amahan. 30Bisan gani ang buhok sa inyong ulo inihap man. 31Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kaayo kamog bili kay sa mga langgam! 32"Ang moila ug moangkon kanako atubangan sa mga tawo, angkonon ko usab atubangan sa akong Amahan didto sa langit. 33Apan ang dili moangkon nga siya akoa, dili ko usab angkonon atubangan sa akong Amahan didto sa langit. 34"Ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibotan. Dili kalinaw ang akong gidala kondili espada. 35Hinuon mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babaye ug ang ilang inahan ug ang mga umagad nga babaye ug ang ilang ugangan nga babaye. 36Ang labing ngil-ad nga kaaway sa tawo mao ra unya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. 37"Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako dili takos nga mahimong tinun-an nako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an nako. 38Ang dili mopas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. 39Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. 40"Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. 41Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong, tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. 42Ug hinumdomi kini: kadtong nagpainom ug bisan na lag bugnawng tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\