MATEO 11

1Human pahimangnoi ni Jesus ang iyang napulog-duha ka tinun-an, mibiya siya niadtong dapita ug miadto sa mga kasilinganang lungsod aron pagtudlo ug pagwali. 2Sa pagkadungog ni Juan nga Magbubunyag nga didto sa bilanggoan mahitungod sa gihimo ni Cristo, gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an ngadto kang Jesus. 3Ug nangutana sila kaniya, "Sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi o magpaabot pa ba kamig lain?" 4Si Jesus mitubag, "Pamauli kamo ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita: 5ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw ug ang Maayong Balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. 6Bulahan kadtong wala magduhaduha kanako!" 7Samtang namauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tawo mahitungod kang Juan, "Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay gipaabot ninyong makita? Sagbot ba nga gipilaypilay sa hangin? Dili. 8Unsa ba gyod ang inyong giadto aron tan-awon? Tawo ba nga nindot kaayog pamisti? Dili usab kay ang mga tawo nga nagbistig sama niini atua man magpuyo sa mga palasyo. 9Sultihi ako unsa man gyod ang gipaabot ninyong makita? Propeta ba? Oo, propeta, apan ang nakita ninyo labaw pa sa usa ka propeta. 10Si Juan mao ang giingon sa kasulatan: ‘Ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo aron andamon niya ang dalan alang kanimo.’ 11Hinumdomi kini: Wala pay tawo nga milabaw kang Juan nga Magbubunyag. Apan bisan kadtong labing ubos sa mga nagpailalom sa paghari sa Dios labaw pa kay kaniya. 12Sukad sa pagwali ni Juan hangtod karon, ang paghari sa Dios kusganon gayod nga miabot ug ang mga tawo kusganong naninguha paghupot niini. 13Kay ang tanang propeta ug ang Balaod ni Moises hangtod sa panahon ni Juan, naghisgot mahitungod sa paghari sa Dios. 14Ug kon gusto kamo motuo sa ilang mensahe, si Juan mao ang gipasabot sa propeta sa dihang miingon siya nga mobalik si Elias. 15Busa pamati kon may dalunggan kamo! 16"Karon, unsa may akong ikatandi sa mga tawo niining panahona? Sama sila sa mga bata nga naglingkudlingkod lang sa merkado. Usa ka pundok sa mga kadula mosinggit ngadto sa lain, 17‘Mitugtog mig para sa kasal apan wala mo mosayaw! Nanganta mig para sa lubong apan wala mo manghilak!’ 18Mianhi si Juan, nagpuasa siya ug wala moinom ug bino. Ug miingon sila, ‘Giyawaan siya!’ 19Mianhi ang Anak sa Tawo ug mikaon siya ug miinom. Ug miingon na usab sila, ‘Tan-awa ninyo kining tawhana! Hangol siya sa pagkaon ug palahubog, unya higala pa gyod sa kobrador sa buhis ug sa mga makasasala!’ Apan ang kaalam sa Dios milutaw nga husto diha sa mga resulta niini." 20Unya gisaway pag-ayo ni Jesus ang mga lungsod diin niya himoa ang kadaghanan sa iyang mga milagro kay ang mga tawo didto wala man maghinulsol sa ilang mga sala. 21"Pagkaalaot nimo, Corasin! Pagkaalaot usab nimo, Betsaida! Kay kon ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pa himoa sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tawo didto dugay na unta nga nagsul-ob ug sako ug nagbolibod ug abo sa ilang ulo aron pagpaila nga sila naghinulsol sa ilang mga sala. 22Busa hinumdomi nga sa Adlaw sa Paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug sa taga-Sidon kay kaninyo! 23Ug ikaw, Capernaum, abi nimog ipahitaas ka ngadto sa langit? Dili. Itambog ka hinuon ngadto sa impirno! Kay kon ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pa himoa sa Sodoma, ania pa unta kini hangtod karong adlawa! 24Busa hinumdomi nga sa Adlaw sa Paghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo!" 25Unya si Jesus miingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta! Nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag man nimo ngadto sa mga walay kahibalo kining mga butanga nga imong gitago gikan sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. 26Oo, Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. 27"Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa Anak gawas sa Amahan ug walay nakaila sa Amahan gawas sa Anak ug kadtong mga tawo nga buot sa Anak nga makaila sa Amahan. 28"Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. 29Isangon ang akong yugo ug sunda ninyo ako kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. 30Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\