MATEO 12

1Usa niana ka Adlawng Igpapahulay, naglakaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Gigutom ang iyang mga tinun-an busa nangutlo silag mga uhay sa trigo aron ilang kan-on. 2Sa pagkakita niini sa mga Pariseo, miingon sila kang Jesus, "Tan-awa ra, dili ba supak man sa atong Balaod ang gihimo sa imong mga tinun-an niining Adlawng Igpapahulay?" 3Si Jesus mitubag, "Wala ba diay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? 4Misulod siya sa balay sa Dios ug siya ug ang iyang mga kauban mikaon sa pan nga gihalad ngadto sa Dios bisag supak sa Balaod nga mangaon sila niadtong pan kay ang mga pari ra man ang gitugotan sa pagkaon niini. 5O wala ba diay kamo makabasa sa Balaod ni Moises, nga sa matag Adlawng Igpapahulay ang mga pari sulod sa Templo nakalapas man sa balaod sa Adlawng Igpapahulay apan wala sila ilha nga nakasala? 6Sultihan ko kamo nga dinhi aniay labaw pa kay sa Templo. 7Kon nakasabot pa lang kamo sa kahulogan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, ‘Kaluoy ang akong gusto, dili mga halad,’ dili unta ninyo pakasad-on ang mga tawo nga walay sala. 8Kay ang Anak sa Tawo mao ang magbuot sa angayng buhaton sa Adlawng Igpapahulay." 9Si Jesus mibiya niadtong dapita ug miadto sa usa sa mga sinagoga. 10Didto may usa ka tawo nga kimay. May pipila usab ka tawo nga gustong mangitag bikil aron mapasanginlan nila si Jesus nga nagbuhat ug daotan. Busa nangutana sila kaniya, "Dili ba supak sa atong Balaod ang pag-ayog masakiton sa Adlawng Igpapahulay?" 11Si Jesus mitubag, "Unsa may inyong buhaton kon ang inyong karnero mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa Adlawng Igpapahulay? Dili ba diay ninyo kini kuhaon? 12Mas dako pag bili ang tawo kay sa karnero! Busa ang atong Balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa Adlawng Igpapahulay." 13Unya giingnan niya ang tawo, "Ituy-od ang imong kamot." Ug gituy-od sa tawo ang iyang kamot ug naayo kini. 14Unya nanglakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Jesus. 15Nakamatngon si Jesus mahitungod sa laraw batok kaniya busa mibiya siya niadtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo. Giayo niya ang tanang masakiton 16ug gidid-an niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. 17Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias: 18"Ang Dios nag-ingon, ‘Ania ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma ug gikahimut-an. Kaniya pakunsaron ko ang akong Espiritu ug isangyaw niya ang akong kabubut-on ngadto sa tanang katawhan. 19Dili siya makiglalis o mosinggit o mohimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. 20Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya 21ug siyay mahimong paglaom sa tanang katawhan.’" 22Unya may pipila ka tawo nga midala ngadto kang Jesus ug usa ka tawong giyawaan nga maoy hinungdan sa iyang pagkabuta ug pagkaamang. Giayo ni Jesus ang tawo busa nakasulti na siya ug nakakita. 23Natingala ang mga tawo ug nangutana sila, "Siya ba kaha ang Anak ni David?" 24Sa pagkadungog niini sa mga Pariseo, sila miingon, "Nakapagula siyag mga yawa kay yawa man sab ang nagtabang niya. Ang ilang pangulo nga si Beelsebul mao may naghatag kaniyag gahom." 25Nasayod si Jesus sa ilang gihunahuna busa miingon siya kanila, "Ang nasod nga magkabahinbahin ug mag-unay pag-away dili molungtad ug dugay. Ug ang nagkabahinbahin nga lungsod o panimalay dili motunhay. 26Busa kon ang usa ka pundok sa gingharian ni Satanas makig-away sa laing pundok nga iya ra gihapon ni Satanas, nagpasabot kini nga nagkabahinbahin kini. Unya unsaon man paglungtad niini? 27Matod ninyo nakapagula akog mga yawa kay si Beelsebul naghatag kanako sa gahom. Kon mao kana, kinsa may naghatag ug gahom sa inyong mga sumusunod aron pagpagula kanila? Ang inyong mga sumusunod mao ang nagmatuod nga kamo nasayop pag-ayo! 28Dili si Satanas kondili ang Espiritu sa Dios ang naghatag kanako sa gahom sa pagpagulag mga yawa ug nagpaila kini nga miabot na kaninyo ang paghari sa Dios. 29"Walay makalungkab sa balay sa usa ka tawong kusgan ug makakawat sa iyang kabtangan kon dili una niya gaposon ang maong tawo. Kon mahimo na niya kini anha pa siya makakuha sa mga kabtangan. 30"Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ug ang dili motabang kanako pagtigom, nagpatibulaag lang. 31Tungod niini, sultihan ko kamo: ang mga tawo mapasaylo sa bisan unsang sala nila ug sa bisan unsang sulti nila nga daotan. Apan dili mapasaylo ang magsultig daotan batok sa Espiritu Santo. 32Ang magsultig daotan batok sa Anak sa Tawo mapasaylo, apan ang magsultig daotan batok sa Espiritu Santo dili gayod mapasaylo karon o bisan kanus-a. 33"Kinahanglan nga walay sakit ang punoan aron mamunga kinig maayong bunga. Kon ang punoan masakiton, ang bunga niini walay pulos. Kay ang punoan maila sa iyang bunga. 34Mga bitin! Unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang nga daotan man kamo? Kay unsa gani ang nakapuno sa kasingkasing mao usab ang isulti sa baba. 35Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa mga maayong butang nga anaa sa iyang kasingkasing. Ang tawong daotan magsultig daotan gikan sa mga butang nga daotan nga anaa sa iyang kasingkasing. 36"Sultihan ko kamo nga sa Adlaw sa Paghukom, ang matag usa ka tawo mohatag unya ug husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. 37Kay ang inyong mga pulong mao usab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kon kamo sad-an ba o dili." 38Unya pipila ka magtutudlo sa Balaod ug mga Pariseo miingon, "Magtutudlo, pakit-a kamig milagro." 39Apan mitubag si Jesus, "Pagkadaotan gayod sa mga tawo karon. Wala nay pagtuo sa Dios! Nangayo kamog milagro kanako? Dili ako mohatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo mao ra ang kahibulongan nga nahitabo kang Jonas nga propeta. 40Sama nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat, tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabii ang Anak sa Tawo sa ilalom sa yuta. 41Sa Adlaw sa Paghukom ang mga tawo sa Ninibe mamangon ug mosudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibaloi nga dinhi aniay labaw pa kang Jonas! 42Sa Adlaw sa Paghukom ang Rayna sa Seba mobangon ug mosudya kaninyo kay mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulon-an ni Haring Solomon. Ug hibaloi nga dinhi aniay labaw pa kang Solomon! 43"Kon ang usa ka daotang espiritu mogula gikan sa usa ka tawo, magsuroysuroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kon wala siyay hikit-an, 44moingon siya sa iyang kaugalingon, ‘Mobalik lang ko sa akong gipuy-an kaniadto.’ Busa mobalik siya ug makaplagan niya kini nga wala puy-i, limpyo ug ang tanang kasangkapan maayong pagkapahimutang. 45Unya mogula siya ug mobalik nga magdalag laing pito ka espiritu nga labi pang daotan kay kaniya ug manulod sila ug mopuyo didto. Busa, sa kataposan, kadtong tawhana molabaw pa kadaotan kay sa sinugdan. Mao usab unya kini ang dangatan niining daotang katawhan." 46Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tawo, miabot ang iyang inahan ug mga igsoong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas kay gusto makigsulti kaniya. 47Unya usa sa mga tawo didto miingon kaniya, "Ang imong inahan ug mga igsoon atua sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo." 48Si Jesus mitubag, "Kinsa man ang akong inahan? Kinsa man ang akong mga igsoon?" 49Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, "Tan-awa! Mao kini sila ang akong inahan ug ang akong mga igsoon. 50Kay ang akong inahan ug mga igsoon mao kadtong nagbuhat sa kabubut-on sa akong amahan nga atua sa langit."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\