MATEO 13

1Niana gihapong adlawa mibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. 2Unya tungod sa daghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. 3Migamit siyag mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Miingon siya, "May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. 4Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. 5Ang uban nahulog sa yuta nga batoon ug nanurok dayon kay diyutay ra man ug dili lawom ang yuta niini. 6Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalawos ang bag-ong nanurok ug kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. 7Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot ug gilupig ang mga bag-ong tanom. 8Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig 100 ka pilo kay sa natanom, ang uban balig 60 ka pilo ug ang uban balig 30 ka pilo." 9Ug miingon si Jesus, "Busa kon aduna kamoy dalunggan, pamati!" 10Unya ang mga tinun-an miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, "Nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila?" 11Si Jesus mitubag, "Ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. 12Kay ang aduna nay iya, dugangan pa hinuon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan sa tawo nga walay nahot, bisan ang gamay nga naa kaniya kuhaon pa gyod. 13Naggamit ako ug mga sambingay sa akong pagtudlo kanila kay nagtan-aw sila apan dili makakita ug namati apan dili makadungog ug dili makasabot. 14Busa natuman ang panagna ni Isaias: ‘Nakakita kamo ug nakadungog apan nagpakabuta-bungol lang kamo. 15Kay kining mga tawhana gahig ulo; gisampongan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog kay tingali unyag makasabot sila ug mobalik kanako ug sila akong ayohon, nag-ingon ang Dios.’ 16"Apan kamo, pagkabulahan ninyo! Kay makakita ang inyong mga mata ug makadungog ang inyong mga dalunggan. 17Sultihan ko kamo sa tinuod: daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayod unta motan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita ug gusto untang mamati sa inyong nadungog apan wala sila makabati. 18"Busa pamati kamo ug sabta ninyo ang kahulogan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. 19Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian apan wala makasabot niini adtoon sa Yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasingkasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan. 20Ang binhi nga nahulog sa yutang batoon sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. 21Apan wala kini makagamot diha kanila busa dili sila molahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan ug mga paglutos tungod sa mensahe, mobiya dayon sila. 22Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. 23Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe. Mamunga silag tag-100, ang uban tag-60 ug ang uban tag-30 ." 24Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay: "Ang paghari sa Dios nahisama sa usa ka tawo nga nagpugas ug maayong binhi didto sa iyang uma. 25Usa niana ka gabii, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabod ug liso sa mga sagbot sagol sa trigo ug unya mibiya. 26Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. 27Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, ‘Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot?’ 28Siya mitubag, ‘Usa ka kaaway ang naghimo niini.’ Sila nangutana kaniya, ‘Gusto ka bang mangadto kami ug pangibton namo ang mga sagbot?’ 29Siya mitubag, ‘Ayaw! Kay sa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil ug kaibot ang trigo. 30Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani kay ingnon ko ra unya ang mga tig-ani: Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkosa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tigoma ang trigo ug hiposa didto sa akong kamalig.’" 31Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay: "Ang paghari sa Dios sama sa liso sa mustasa nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma. 32Mao kini ang kinagamyan sa tanang liso, apan sa pagtubo na niini, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Nahimo kining kahoy ug nanugdon ang mga langgam niini ug nagsalag sa iyang mga sanga." 33Si Jesus misugilon na usab kanila ug laing sambingay: "Ang paghari sa Dios sama niini. Gikuha sa usa ka babaye ang igpapatubo sa pan ug gisagol sa balig tulo ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa." 34Si Jesus migamit ug mga sambingay aron pagsugilon niining mga butanga ngadto sa mga tawo. Wala siyay gisulti kanila bisag unsa nga dili pinaagig sambingay. 35Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta: "Mogamit akog mga sambingay sa akong pagpakigsulti kanila; suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibaloi sukad mabuhat ang kalibotan." 36Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Pasabta kami sa kahulogan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma." 37Si Jesus mitubag, "Ang nagpugas sa maayong binhi mao ang Anak sa Tawo. 38Ang uma mao ang kalibotan ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa Gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa Yawa 39ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang Yawa. Ang pagpangani mao ang kataposan sa kalibotan ug ang tig-ani mao ang mga anghel. 40Sama nga ang mga sagbot hiposon ug sunogon, mao usab kini ang mahitabo sa kataposan sa kalibotan. 41Ipadala unya sa Anak sa Tawo ang iyang mga anghel. Hiposon nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga maoy nakaangin sa mga tawo sa pagpakasala, lakip ang tanan nga nagbuhat ug daotan. 42Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab diin maghilak sila ug magkagot sa ilang ngipon. 43Unya ang katawhan sa Dios modan-ag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang Amahan. Busa kon may dalunggan kamo, pamati! 44"Ang paghari sa Dios sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Hikalotan kini sa usa ka tawo apan iya kining gitabonan pag-usab. Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayonan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. 45"Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga perlas. 46Sa dihang nakakaplag siyag usa ka perlas nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayonan ug unya gipalit niya ang perlas. 47"Ang paghari sa Dios sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa dagat ug nakakuha sa tanang matang sa isda. 48Inigkapuno na niini, birahon kini sa mga mananagat ngadto sa baybayon. Manglingkod sila aron pagpili sa isda: ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga sudlanan ug ang walay pulos ilang ilabay. 49Mao usab kini ang mahitabo sa kataposan sa kalibotan. Moanhi ang mga anghel aron ilain nila ang mga daotang tawo gikan sa mga maayo. 50Unya itambog nila ang mga daotan ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. 51"Nakasabot ba mo niining mga butanga?" nangutana si Jesus kanila. "Oo," mitubag sila. 52Busa miingon siya, "Tungod niini, ang tanang magtutudlo sa Balaod nga nahimong tinun-an ilalom sa paghari sa Dios sama sa usa ka tagbalay nga nagpagawas sa bag-o ug karaan niyang mga kabtangan gikan sa tipiganan." 53Sa nakahuman na si Jesus pagsugilon sa maong mga sambingay, mibiya siya niadtong dapita. 54Mipauli siya sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. "Diin man niya kuhaa kining maong kaalam?" nangutana sila. "Ug diin man siyag gahom paghimog mga milagro? 55Dili ba mao man kana siya ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug dili ba igsoon man kana siya ni Santiago, ni Jose, ni Simon ug ni Judas? 56Dili ba nia man dinhi magpuyo ang tanan niyang mga igsoong babaye? Diin man niya kuhaa kining tanan?" 57Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, "Ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas lang sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay." 58Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man silay pagtuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\