MATEO 14

1Niadtong panahona, si Herodes, nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. 2Giingnan niya ang iyang mga opisyal, "Siya mao si Juan nga Magbubunyag. Nabanhaw siya! Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagroha." 3Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan ug gaposon ug prisohon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsoon nga si Felipe. 4Kay si Juan nga Magbubunyag nagsigi man gyod ug sulti kang Herodes, "Dili matarong nga mangasawa ka kang Herodias." 5Buot untang patyon ni Herodes si Juan apan nahadlok siya sa mga Judio kay giila man nila si Juan nga usa ka propeta. 6Sa dihang gisaulog ang adlawng natawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babaye ni Herodias atubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes. 7Busa misaad siya kaniya, "Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon!" 8Sumala sa sugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes, "Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga Magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado!" 9Naguol ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. 10Busa iyang gipapunggotan si Juan didto sa prisohan. 11Ang ulo nga gibutang sa bandihado gidala ug gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. 12Unya miabot ang mga tinun-an ni Juan ug ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Human niini, giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. 13Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Nag-inusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tawo busa namiya sila sa ilang mga lungsod ug nanglakaw sila aron pag-apas kaniya. 14Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tawo, giabot siyag dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. 15Sa hapit na mosalop ang adlaw ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Mongitngit na ra ba ug awaaw kining dapita. Maayo tingaling palakton na lang nimo ang mga tawo ug paadtoon sa mga balangay nga duol aron mamalit ug pagkaon alang sa ilang kaugalingon." 16Si Jesus mitubag, "Dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon." 17Sila mitubag, "Lima ra ka pan ug duha ka isda ang ania diri." 18Si Jesus miingon, "Dad-a ngari." 19Unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tawo ug gikuha niya ang lima ka pan ug ang duha ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikaspikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mao usab ang nanghatag niini ngadto sa mga tawo. 20Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno ug napulog-duha ka bukag. 21Lima ka libo ang gidaghanon sa mga tawo nga nangaon, walay labot sa mga babaye ug sa mga bata. 22Human niini gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tawo. 23Mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Ug sa pagkagabii na, si Jesus didto pa gihapon, nag-inusara. 24Niadtong tungora ang sakayan didto na sa lawod, gikusokuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. 25Nianang pagkakaadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. 26Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila ug naninggit, "Multo!" 27Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok! Ako kini!" 28Unya si Pedro miingon, "Ginoo, kon ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo." (he said) 29"Dali ngari," mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. 30Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya, "Ginoo, luwasa ako!" 31Dihadiha gikuptan siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, "Pagkagamay sa imong pagtuo! Nganong nagduhaduha ka man?" 32Ug nanakay silang duha sa sakayan. Unya mihunong ang hangin. 33Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, "Ikaw gayod ang Anak sa Dios!" 34Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret. 35Nailhan si Jesus sa mga tawo busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. 36Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang bisti. Ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\