MATEO 15

1May pipila ka Pariseo ug mga magtutudlo sa Balaod gikan sa Jerusalem nga miduol kang Jesus. Nangutana sila kaniya, 2"Nganong naglapas man ang imong mga tinun-an sa pagtulon-an nga gipasunod kanato sa atong mga katigulangan? Dili sila manghunaw sa hustong paagi sa dili pa sila mangaon!" 3Si Jesus mitubag, "Ug nganong naglapas man usab kamo sa sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gisunod ang inyong kaugalingong pagtulon-an? 4Kay nag-ingon ang Dios, ‘Tahora ang imong amahan ug inahan,’ ug ‘Bisag kinsa nga magsultig daotan batok sa iyang amahan o inahan kinahanglan nga patyon.’ 5Apan nagtudlo kamo nga ang usa ka tawo mahimong moingon sa iyang amahan o inahan, "Ang ako untang itabang kaninyo gihatag ko na sa Dios." 6Sa ingon niana, gitudloan ninyo siya sa dili pagtahod sa iyang amahan. Kini maoy inyong paagi sa pagsalikway sa pulong sa Dios aron ang inyong kaugalingong pagtulon-an maoy matuman. 7Mga tigpakaaron-ingnon! Husto gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang Isaias mahitungod kaninyo: 8‘Kining mga tawhana, nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasingkasing. 9Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tawo!’" 10Unya gipaduol ni Jesus ang mga tawo ngadto kaniya ug miingon siya kanila, "Pamati kamo ug sabta ninyo kini: 11Dili ang mosulod sa baba sa tawo ang makahugaw kaniya kondili ang mogula sa iyang baba." 12Unya miduol kaniya ang mga tinun-an ug miingon, "Nasayod ka ba nga naglagot ang mga Pariseo tungod sa imong gisulti?" 13Si Jesus mitubag, "Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong Amahan nga atua sa langit pagaibton. 14Pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. Ug kon ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mangahulog sa kanal." 15Si Pedro miingon, "Sultihi kami sa kahulogan niining sambingaya." 16Si Jesus miingon kanila, "Dili pa ba usab diay kamo kasabot? 17Wala ba diay kamo makasabot nga ang mosulod sa baba sa tawo mopadulong sa iyang tiyan ug unya mogula sa iyang lawas? 18Apan ang mga butang nga mogula sa baba naggikan sa kasingkasing. Kining mga butanga maoy makahugaw sa tawo. 19Kay gikan sa iyang kasingkasing manggula ang mga daotang hunahuna: pagpatay, pagpanapaw, daotan nga pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pagbutangbutang. 20Kini ang mga butang nga makahugaw sa tawo. Apan dili makahugaw sa tawo kon mokaon siya nga dili una manghunaw sumala sa ilang giingon nga maoy angayng buhaton." 21Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug miadto sa kayutaan duol sa mga siyudad sa Tiro ug sa Sidon. 22Usa ka babaye nga taga-Canaan nga nagpuyo niadtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy, "Ginoo, Anak ni David, kaloy-i intawon ako! Ang akong anak nga babaye giyawaan ug nag-antos pag-ayo." 23Apan wala motubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, "Papahawaa siya kay nagsunodsunod siya kanato ug saba kaayo!" 24Unya mitubag si Jesus, "Gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel." 25Apan miduol ang babaye ug miluhod sa atubangan ni Jesus. "Ginoo, tabangi intawon ko!" miingon siya. 26Si Jesus mitubag, "Dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro." 27Ang babaye mitubag, "Tinuod kana, Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamesa sa agalon." 28Ug si Jesus mitubag kaniya, "Babaye, pagkadako sa imong pagsalig! Matuman ang imong gihangyo." Ug niadto gyod dayong gutloa naayo ang iyang anak. 29Si Jesus mibiya niadtong dapita ug misubay sa daplin sa Lanaw sa Galilea. Mitungas siya sa usa ka bungtod ug milingkod didto. 30Ug may dagkong panon sa mga tawo nga miduol kaniya nga nagdalag mga bakol, pilay, buta, amang ug uban pang mga masakiton. Gipahimutang nila ang mga masakiton sa tiilan ni Jesus. Ug giayo niya sila. 31Natingala ang mga tawo sa pagkakita nila nga ang mga amang nakasulti, ang mga pilay nangaayo, ang mga bakol nakalakaw ug ang mga buta nakakita. Ug gidayeg nila ang Dios sa Israel. 32Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug giingnan, "Naluoy ako niining mga tawhana kay tulo na ka adlaw nga sila nakig-uban kanako ug wala na silay makaon. Dili ko gusto nga papaulion sila nga walay kaon kay tingali unyag kuyapan sila sa dalan." 33Ang mga tinun-an nangutana kaniya, "Asa man ta mangitag igong ipakaon niining mga tawhana nga awaaw man ning dapita?" Jesus said 34"Pila ba ka pan ang inyong dala?" nangutana si Jesus. Sila mitubag, "Pito ug may pipila ka gagmayng isda." 35Busa ang mga tawo gipalingkod ni Jesus sa yuta. 36Unya gikuha niya ang pito ka pan ug ang mga isda ug nagpasalamat siya sa Dios. Iya kining gipikaspikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tawo. 37Ug nangaon silang tanan ug nangabusog. Nakahipos pa gayod ang mga tinun-an ug pito ka bukag nga salin. 38Upat ka libo ang mga tawo nga nangaon, wala pay labot sa ihap ang mga babaye ug mga bata. 39Unya gipapauli ni Jesus ang mga tawo ug misakay siya sa sakayan ug miadto sa yuta sa Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\