MATEO 16

1Miadto kang Jesus ang pipila ka Pariseo ug Saduseo aron pagbitik kaniya. Busa gihangyo nila siya paghimog milagro aron pagpaila nga pinadala gayod siya sa Dios. 2Apan mitubag si Jesus, "Inigsalop na sa adlaw moingon kamo, ‘Maayo ang panahon kay pula man ang langit.’ 3Ug sa pagkabuntag moingon kamo, ‘Moulan karon kay pula ang langit ug nagdag-um.’ Makatagna kamo sa panahon pinaagi sa pagtan-aw sa langit. Apan nganong dili man kamo maantigong mosabot sa kahulogan sa mga timaan niining mga panahona? 4Pagkadaotan sa mga tawo karon ug wala nay pagtuo sa Dios!" Ug midugang si Jesus pag-ingon, "Naghangyo kamo kanako sa paghimog milagro apan dili ko kini himoon! Ang bugtong milagro nga ikahatag ko kaninyo mao ang milagro nga nahitabo kang Jonas." Unya milakaw siya. 5Nakatabok na sa lanaw ang mga tinun-an apan nakalimot sila pagdalag pan. 6Giingnan sila ni Jesus, "Pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo." 7Ang mga tinun-an nagsultihanay nga nag-ingon, "Nagsulti siya niini kay wala man kita makadalag pan." 8Apan nasayod si Jesus sa ilang gipanulti busa nangutana siya kanila, "Nganong naghisgot man kamo nga wala kamo makadalag pan? Pagkagamay sa inyong pagtuo! 9Wala ba gihapon kamo makasabot hangtod karon? Wala ba kamo makahinumdom sa lima ka pan nga akong gipikaspikas alang sa lima ka libo ka tawo? Pila man ka bukag ang napuno sa salin? 10Ug mahitungod niadtong pito ka pan alang sa upat ka libo ka tawo, pila man ka bukag ang napuno sa salin? 11Nganong wala man kamo makasabot nga dili pan ang akong gihisgotan? Ang gusto nakong ipasabot mao nga magbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo!" 12Unya nasabtan sa mga tinun-an nga dili diay ang igpapatubo sa pan ang gipalikayan ni Jesus kanila kondili ang pagtulon-an sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo. 13Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo ug didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an, "Sumala sa mga tawo, kinsa man ang Anak sa Tawo?" 14Sila mitubag, "May nag-ingon nga siya mao si Juan nga Magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta." 15Si Jesus nangutana kanila, "Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako?" 16Ug mitubag si Simon Pedro, "Ikaw mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios nga buhi." 17Giingnan siya ni Jesus, "Bulahan ka gayod, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. Ang akong Amahan nga atua sa langit mao ang naghatag niini kanimo. 18Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. 19Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit." 20Unya gipasidan-an ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili isaba kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. 21Sukad niadtong higayona, giklaro na gyod ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an: "Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem aron paantoson pag-ayo sa mga namunoan sa mga Judio ug sa mga pangulong pari ingon man sa mga magtutudlo sa Balaod. Patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako." 22Tungod niini gidala siya ni Pedro layo sa uban ug giingnan, "Dili unta kana mahitabo kanimo, Ginoo!" 23Miatubang si Jesus ug miingon kang Pedro, "Pahawa, Satanas! Usa ikaw ka babag sa akong agianan kay ang imong hunahuna, hunahuna sa tawo ug dili sa Dios!" 24Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, "Kon ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. 25Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. 26May makuha ba ang tawo kon maangkon niya ang tibuok kalibotan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod! Walay bisan unsa nga ikahatag ang tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. 27Kay ang Anak sa Tawo hapit na moabot uban sa himaya sa iyang Amahan kinuyogan sa iyang mga anghel ug unya balosan niya ang tagsatagsa sumala sa iyang nabuhat. 28Hinumdomi kini: aniay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makit-an nila ang Anak sa Tawo nga moabot aron maghari."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\