MATEO 17

1Tapos sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsoon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. 2Samtang nagtan-aw sila kaniya, nausab ang iyang panagway. Ang iyang nawong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti mihayag sa kaputi. 3Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nga nakigsulti kang Jesus. 4Si Pedro miingon kang Jesus, Ginoo, maayo nga ania kita dinhi. Kon gusto ka, magbuhat ako dinhi ug tulo ka tolda, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. 5Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganod ang mitabon kanila ug unya usa ka tingog gikan sa panganod ang miingon, Kini mao ang pinangga kong Anak nga akong gikahimut-an. Pamati kamo kaniya! 6Sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an sa tingog, nangahadlok sila pag-ayo busa nanghapa sila. 7Si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, Tindog kamo ug ayaw kahadlok. 8Sa paghangad nila, wala na silay laing nakita gawas kang Jesus. 9Samtang nanglugsong sila sa bukid, gipasidan-an sila ni Jesus, Ayaw ninyo isulti kang bisan kinsa kining panan-awon nga inyong nakita hangtod nga mabanhaw na ang Anak sa Tawo. 10Unya nangutana kang Jesus ang mga tinun-an, Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa Balaod nga kinahanglan nga moanhi pag-una si Elias usa moabot ang Mesiyas? 11Si Jesus mitubag, Si Elias una gayod nga moanhi aron andamon niya ang tanan. 12Apan sultihan ko kamo: mianhi na si Elias apan wala makaila kaniya ang mga tawo busa ilang gibuhat kaniya ang kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi, ang Anak sa Tawo ila usab nga pasipad-an. 13Unya nakasabot ang mga tinun-an nga si Juan nga Magbubunyag mao ang iyang gihisgotan. 14Sa pagbalik nila ngadto sa katawhan, may miduol kang Jesus. Miluhod siya sa atubangan ni Jesus 15ug miingon, Sir, kaloy-i intawon ang akong anak! Patulon siya ug grabi ang iyang pag-antos kon mosugmat kini. Makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. 16Gidala na nako siya ngadto sa imong mga tinun-an apan wala sila makaayo kaniya. 17Si Jesus mitubag, Pagkawalay pagtuo ug pagkagahi ninyog ulo! Magsigi na ba lang kog uban-uban ninyo? Magsigi na ba lang kog pailob ninyo? Dad-a dinhi ang bata! 18Ug gihinginlan ni Jesus ang yawa ug migula kini gikan sa bata ug naayo siya dihadiha. 19Unya miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, Nganong wala man kami makapagula sa yawa? 20Si Jesus mitubag, Tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo: kon may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo niining bungtora sa pagbalhin ug mobalhin kini. Pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo ninyo! 22Unya ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, Ang Anak sa Tawo hapit na itugyan ngadto sa mga tawo 23nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. 24Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa Templo ug nangutana, Nagbayad ba ang inyong Magtutudlo sa buhis alang sa Templo? 25Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad ug buhis o bayranan ngadto sa mga hari niining kalibotana? Ang mga lungsoranon ba o ang mga langyaw? 26Si Pedro mitubag, Ang mga langyaw. Si Jesus miingon, Kon mao kana, ang mga lungsoranon dili kinahanglang mobayad. 27Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw ug pamasol. Biraha ang unang isda nga mokubit ug sa baba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa Templo. Kuhaa kini ug bayri ang atong buhis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\