MATEO 18

1Niadtong higayona ang mga tinun-an nangadto kang Jesus ug nangutana, Kinsa man ang ilhong labing dako sa Gingharian sa langit? 2Si Jesus mitawag ug usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila. 3Unya miingon siya, Mao kini ang tinuod: gawas kon mausab kamo ug mahimong sama sa mga bata, dili gayod kamo makasulod sa Gingharian sa langit. 4Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama niining bataa. 5Ug ang magdawat sa usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magadawat kanako. 6Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako, mas maayo pa nga hiktan ug dako nga galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa lawod. 7Pagkaalaot gayod sa kalibotan kay anaa man niini ang mga butang nga makaangin sa mga tawo sa pagpakasala! Kining mga butanga mahitabo gayod kanunay apan alaot ang tawo nga maghimo niini! 8Kon ang imong kamot o ang imong tiil makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ilabay! Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usa ray kamot o usay tiil kay sa kumpleto kag kamot ug tiil apan itambog ka sa kalayo nga walay pagkapalong. 9Ug kon ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay! Mas maayo pa nga mosulod ka sa kinabuhing dayon nga usa ray mata kay sa kumpleto kag mata apan itambog ka sa kalayo sa impirno. 10Matngoni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa atubangan sa akong Amahan didto sa langit. 12Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kon kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero? Iya gayong biyaan ang 99 nga manibsib didto sa bungtod ug molakaw siya aron pagpangita sa nawala. 13Sultihan ko kamo nga sa dihang makit-an na niya kini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karneroha kay sa 99 nga wala mawala. 14Sa samang paagi, ang inyong Amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. 15Kon ang imong igsoon makasala kanimo, adtoa siya ug pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himoa kini nga kamo rang duha. Kon mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubut-on. 16Apan kon dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. 17Ug kon dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa iglesia. Ug kon dili siya mamati sa iglesia, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kobrador sa buhis. 18Ug busa sultihan ko kamong tanan: ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. 19Ug sultihan ko pa gayod kamo: kon duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon sa pagpangayo bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong Amahan nga atua sa langit. 20Kay kon may duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako uban kanila. 21Unya miduol si Pedro kang Jesus ug nangutana, Ginoo, kon ang akong igsoon kanunay makasala kanako, hangtod kapila ko man siya pasayloon? Kapito ba? 22Si Jesus mitubag, Dili kay kapito ra, kondili kapitoan ka pito. 23Kay ilalom sa pagmando sa Dios ang kahimtang sama sa usa ka hari nga naghusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. 24Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag dako kaayong kantidad. 25Wala siyay igong ikabayad sa iyang utang. Busa misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. 26Miluhod ang sulugoon sa atubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, 'Sir, ayaw intawon ako apikiha kay mobayad ra unya ko sa tanan kong utang!' 27Naluoy kaniya ang agalon busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. 28Milakaw kining maong sulugoon ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya ug gamay ra kaayong kantidad. Iya dayon kining gilabni, gituok ug giingnan, 'Bayri na ko sa imong utang!' 29Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya, 'Ayaw intawon ako apikiha kay mobayad ra unya ko nimo!' 30Apan wala siya mosugot. Gipapriso hinuon niya kini hangtod nga makabayad sa utang. 31Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Nangadto sila sa ilang agalon ug gisuginlan nila siya sa tanan. 32Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, 'Wala kay puangod!' Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. 33Angay ka untang maluoy sa imong isigkasulugoon, sama nga ako naluoy kanimo!' 34Nasuko pag-ayo ang agalon ug gipapriso niya ang sulugoon aron silotan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. 35Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Ingon usab niana ang buhaton kaninyo sa akong Amahan nga atua sa langit kon dili kamo mopasaylo sa inyong isigkatawo sa kinasingkasing gayod.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\