MATEO 19

1Tapos si Jesus makasulti niining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa Suba sa Jordan. 2Misunod kaniya ang daghang mga tawo ug didto iyang giayo ang mga masakiton. 3May pipila ka Pariseo nga miduol ug misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana, Nagtugot ba ang atong Balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? 4Si Jesus mitubag, Wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babaye? 5Nag-ingon siya, 'Tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa.' 6Busa dili na sila duha kondili usa lamang. Tungod niini kinahanglang dili bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios. 7Ang mga Pariseo nangutana kaniya, Kon mao kana, nganong nagtugot man si Moises nga makabulag ang bana sa iyang asawa human siya mosulat ug pahibalo sa pakigbulag sa iyang asawa? 8Si Jesus mitubag, Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayod kini mao sa sinugdan. 9Busa sultihan ko kamo nga bisag kinsa nga mobulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kon siya magminyog lain. 10Ang iyang mga tinun-an miingon kaniya, Kon mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, maayo pag dili na lang magminyo. 11Si Jesus mitubag, Kining maong pagtulon-an dili alang sa tanan kondili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. 12Kay may nagkalainlaing katarongan nganong dili makaminyo ang ubang mga tawo: may dili gayod makahimo pagminyo tungod kay natawo sila ingon nga yunuko. Ang uban dili makaminyo tungod kay gikapon sila sa mga tawo aron mahimong yunuko. Ug ang uban boluntaryo nga dili magminyo aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini kon makasabot kamo! 13May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandongan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug mag-ampo alang kanila apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. 14Si Jesus miingon, Paduola kanako ang mga bata ug ayaw sila pugngi kay ang gingharian sa langit ila sa mga tawo nga sama kanila. 15Ug iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. 16Usa niana ka higayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya, Magtutudlo, unsa may maayo nakong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon? 17Si Jesus mitubag, Nganong nangutana ka man kanako kon unsa ang maayo? Usa ray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kon buot ka mosulod sa kinabuhi. 18Siya nangutana, Unsang mga sugoa? Si Jesus mitubag, Ayaw pagpatay; ayaw panapaw; ayaw pangawat; ayaw pamakak; 19tahora ang imong amahan ug inahan; ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. 20Ang batan-on mitubag, Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? 21Ug miingon si Jesus kaniya, Kon gusto kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayonan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. 22Sa pagkadungog niini sa batan-on milakaw siya nga masulob-on kay dato man kaayo siya. 23Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, Sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa Gingharian sa langit. 24Usbon ko: mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa Gingharian sa Dios, kay sa usa ka kamelyo paglusot sa lungag sa dagom. 25Sa pagkadungog niini sa mga tinun-an nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila, Unya, kinsa ra man diay ang maluwas? 26Si Jesus mitutok kanila ug mitubag, Kini dili mahimo sa tawo; apan mahimo sa Dios ang tanang butang. 27Unya miingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? 28Si Jesus miingon kanila, Isulti ko kini kaninyo: iniglingkod unya sa Anak sa Tawo sa iyang mahimayaong trono diha sa Bag-ong Kalibotan, kamong napulog-duha ka tinun-an molingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog-duha ka banay sa Israel. 29Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako makadawat ug labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pa gayod siyag kinabuhing dayon. 30Apan daghan sa nag-una karon maulahi ug daghan sa naulahi karon mahiuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\