MATEO 2

1Natawo si Jesus sa lungsod sa Betlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tawo nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan 2ug nangutana: "Hain man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Judio? Nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya." 3Sa pagkahibalo ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. 4Gitigom niya ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa Balaod ug gipangutana niya sila, "Asa man matawo ang Mesiyas?" 5Sila mitubag, "Sa lungsod sa Betlehem, sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta: 6‘Ikaw, Betlehem, sa yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda; kay maggikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel.’" 7Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. 8Unya gipaadto niya sila sa Betlehem nga nag-ingon, "Lakaw kamo ug pangitaa pag-ayo ang bata ug kon makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron moadto ug mosimba usab kaniya." 9- 10Human nila paminawa ang hari, nanglakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakit-an nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon! Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayod sa nahimutangan sa bata. 11Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. 12Pinaagi sa damgo gipahimatngonan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa namauli sila agi sa laing dalan. 13Sa diha nga nanglakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nga nag-ingon, "Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon." 14Busa mibangon si Jose, gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagiw sila niadtong gabhiona padulong sa Ehipto. 15Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, "Gitawag ko ang akong Anak gikan sa Ehipto." 16Sa pagkamatngon ni Herodes nga nalingla siya sa mga bisita, hilabihan gayod niyang sukoa. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ug ubos nga didto sa Betlehem ug sa mga dapit nga kasikbit. Kini pinasikad sa iyang pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. 17Sa maong hitabo natuman gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang propeta Jeremias: 18"May tingog nga nabati didto sa Rama, usa ka mapait nga pagminatay ug pagbangotan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak ug walay makahupay kaniya kay patay na man sila." 19Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo, 20"Bangon! Dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug balik ngadto sa yuta sa Israel kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata," matod sa anghel. 21Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. 22Apan sa pagkadungog niya nga si Arquelao na ang naghari sa Judea puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnoan na usab siya sa Ginoo pinaagi sa damgo busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea 23ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, "Siya pagailhong taga-Nazaret."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\