MATEO 20

1Ang paghari sa Dios sama niini: Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahuon. 2Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denario ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. 3Sa pagka-alas nuybe, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat 4busa miingon siya kanila, 'Trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol.' 5Ug nangadto sila. Sa pagka-alas dose ug sa pagka-alas tres mao gihapon ang iyang gihimo. 6Unya sa hapit na kadto mo-alas singko miadto siya sa merkado ug didto nakakita siyag laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, 'Nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw?' 7Sila nanubag, 'Kay wala may mipatrabaho kanamo.' Ug miingon siya kanila, 'Kon mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan.' 8Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, 'Tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho.' 9Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas singko sa hapon gisuholan ug usa ka denario. 10Busa sa pagduol na sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan ang usag-usa kanila gihatagan usab ug tagsa ka denario. 11Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. 12Miingon sila, 'Kining mga tawhana nga ulahi mong gipatrabaho nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras samtang kami nagtrabaho sa tibuok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo.' 13Ang agalon mitubag sa usa kanila, 'Pamati ra. Wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denario ang adlaw. 14Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Maoy akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. 15Wala ba diay akoy katungod sa paggamit sa akong kuwarta sumala sa akong gusto? O nasina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man?' 16Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, Busa kadtong naulahi mahiuna ug kadtong nahiuna maulahi. 17Samtang nagtungas si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya ug ang napulog-duha ka tinun-an ug giingnan niya sila, 18Pamati kamo: nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang Anak sa Tawo itugyan ngadto sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa Balaod. Siya hukman nila sa kamatayon 19ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Judio. Bugalbugalan siya ug latoson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya. 20Unya ang asawa ni Sebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak, miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. 21Nangutana si Jesus kaniya, Unsa may imong gusto? Siya mitubag, Isaad kanako nga kining duha ko ka anak palingkoron mo sa imong tuo ug sa imong wala kon maghari ka na. 22Si Jesus mitubag kanila, Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, Oo, makahimo. 23Si Jesus miingon kanila, Kamo makainom gyod gikan sa akong kupa apan wala akoy katungod sa pagpili kon kinsa ang palingkoron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang niadtong giandaman niini sa akong Amahan. 24Sa pagkadungog niini sa napulo ka tinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsoon. 25Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan, Nasayod kamo nga ang mga namunoan niining kalibotana nagpahawud-hawod ug ang mga kadagkoan hangol ug gahom. 26Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kon usa kaninyo gustong ilhon nga dako kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. 27Ug kon usa kaninyo gusto nga molabaw sa tanan kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo— 28sama sa Anak sa Tawo nga wala moanhi aron alagaran kondili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo. 29Sa ilang pagbiya sa Jerico, daghang tawo ang misunod kang Jesus. 30May duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit nang molabay busa misinggit sila, Kaliwat ni David! Kaloy-i intawon kami! 31Gipahilom sila sa mga tawo apan misamot hinuon sila pagsinggit, Kaliwat ni David! Kaloy-i intawon kami! 32Mihunong si Jesus ug nangutana kanila, Unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo? 33Sila mitubag, Sir, gusto unta kami nga makakita! 34Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata ug dihadiha nakakita sila ug misunod kaniya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\